Strategie rozvoje 2030+

 

Příprava strategie

Co je to Strategie rozvoje a k čemu se dokument používá?

Plánování rozvoje patří dnes již mezi klíčové prvky řízení moderních samospráv. Rada městské části Praha 5 se ve svém Programovém prohlášení pro funkční období 2019 až 2022 zavázala zpracovat takový dlouhodobý plán rozvoje naší městské části, který by vycházet z již dostupných dokumentů, demografické studie a dotazníkového šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5.

Příprava strategického dokumentu pro městskou část Praha 5 byla zahájena v květnu 2020 na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 5 ze dne 13. 05. 2020 a výsledný dokument Strategie rozvoje městské části Praha 5 2030+ byl Zastupitelstvem MČ Praha 5 schválen přibližně o rok později dne 22.06.2021.

Schválený dokument Strategie rozvoje 2030+ definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo ke vzájemné synergii v naplňování poslání samosprávy a potřeb občanů MČ Prahy 5. Dokument strategického rozvoje plní úlohu návodného prvku pro optimalizaci rozhodnutí Rady 5 a Zastupitelstva MČ Praha 5 při řízení stěžejních aktivit MČ Praha 5 týkajících se rozvoje MČ Praha 5. Dokument slouží také jako přehledný soupis plánovaných a realizovaných projektů MČ Praha 5 a jako takový je podkladem pro komunikaci s autoritami a dalšími orgány a institucemi. Na základě tohoto dokumentu je možné efektivněji nastavit proces čerpání dotací z Evropské unie a dalších dotačních titulů a poskytnout dostatečné podklady při žádosti o tyto dotace.

Příprava dokumentu Strategie MČ Praha 5 2030+

Při přípravě dokumentu byly nejprve definovány oblasti, které jsou klíčové pro udržitelný rozvoj MČ Praha 5. Řídící skupina strategie složená ze zástupců koaličních i opozičních stran, pověřená Radou MČ Praha 5 přípravou Strategie rozvoje 2030+, po bedlivém uvážení vydefinovala oblasti, které byly následně tematicky rozděleny do následujících šesti skupin:

 • Moderní, přátelská, digitální radnice
 • Vzdělávání, školství a volný čas
 • Financování projektů, finance, investice a správa majetku
 • Sociální služby, bytová politika, Prevence kriminality a bezpečnost
 • Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava
 • Kultura, sport a občanská společnost a podpora podnikání

Tímto způsobem vznikly okruhy pro Odborné pracovní skupiny. Rada MČ Praha 5 jmenovala vedoucí pracovních skupin a pověřila je zpracováním strategie rozvoje pro jednotlivé oblasti. Vedoucí Odborných pracovních skupin si za tímto účelem sestavily pracovní skupiny složené nejen z vedoucích odborů a zastupitelů, ale také přizvaných expertů pro dané oblasti.

Při přípravě Strategie rozvoje MČ Praha 5 Odborné pracovní skupiny postupně zpracovaly analytickou část, návrhovou část a v podobě Akčního plánu implementační část dokumentu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+.

Analytická část

Během přípravy analytické části dokumentu Strategie rozvoje 2030+ Odborné pracovní skupiny pod dohledem Řídící skupiny strategie zanalyzovaly a popsaly současný stav rozvoje dané oblasti. Podkladem pro posouzení byly dostupné dokumenty připravené v předchozím období, nově provedená demografická studie a provedené anketní šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5, kterého se účastnilo 2 300 respondentů. Hlavním výstupem analytické části jsou SWOT analýzy, které pro jednotlivé oblasti stanovily silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.

Analytickou část dokumentu Strategie rozvoje 2030+ naleznete zde.

V analytické části a jejich přílohách naleznete pro jednotlivé oblasti například následující informace:

Moderní, přátelská, digitální radnice

 • dostupnost základních agend v přenesené působnosti (občanské průkazy, cestovní doklady, živnostenské podnikání, matriční úřad a stavební úřad) pro občany v počtu hodin týdně
 • další přívětivé služby Úřadu městské části Praha 5 pro občany nebo seznam detašovaných pracovišť úřadu.

Vzdělávání, školství a volný čas

 • počet školských zařízení,
 • kapacity školských zařízení,
 • popis středních a seznam vysokých škol se sídlem na Praze 5,
 • popis volnočasové infrastruktury

Financování projektů, finance, investice a správa majetku

 • informace o aktuálním majetku MČ Praha 5,
 • informace k rozpočtu a finančnímu plánu MČ Praha 5
 • popis přípravy plánovaných investic se střednědobým výhledem.

Sociální služby, bytová politika, prevence kriminality a bezpečnost

 • informace o sociálních službách v současné době provozovaných městskou částí a poskytovatelích sociálních služeb na MČ Praha 5,
 • informace o komunitním plánování městské části Praha 5,
 • odhady počtu bytů na území MČ Praha 5 a předpokládaný vývoj počtu bytových jednotek pro jednotlivé lokality.
 • statistiky trestné činnosti a popis její prevence.

Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava

 • popis jednotlivých lokalit z pohledu územního rozvoje,
 • seznam významných přírodních a krajinných prvků na území MČ Praha 5,
 • informace o životním prostředí (kvalita ovzduší, hluková zátěž, kvalita vody a systém odpadních vod, systém nakládání s odpady)
 • analýzu dopravní situace na MČ Praha 5

Kultura, sport a občanská společnost a podpora podnikání

 • přehled počtu kulturních institucí na MČ Praha 5
 • přehled dotační podpory v oblasti kultury, sportu a spolků, které poskytuje MČ Praha 5
 • přehled vybavenosti školních sportovišť
 • popis participativního rozpočtu

Návrhová část

Na základě výstupů z analytické části na začátku roku 2021 Řídící skupina strategie ve spolupráci s Odbornými pracovními skupinami stanovily vize pro Strategii rozvoje městské části Praha 5 2030+. Tyto vize jsou základním stavebním prvkem celé návrhové části. Vize pro městskou část a pro jednotlivé oblasti rozvoje popisují žádoucí stav v roce 2030 a jsou tak po celou dobu realizace Strategie rozvoje neměnné.

Společně s občany bylo vybráno také motto Strategie rozvoje 2030+ Praha 5 Moderní vizitka metropole, které určuje hlavní směr vývoje městské části.

V průběhu přípravy návrhové části Odborné pracovní skupiny navrhly nejprve strategické cíle a následně už jednotlivá opatření, jejichž realizace povede k naplnění stanovených vizí.

Celou návrhovou část dokumentu si můžete prohlédnout zde.

Implementační část a Akční plán

Během závěrečné fáze přípravy strategie se z navržených opatření v návrhové části dokumentu vybraly na základě priorit a dalších ukazatelů ty, které se budou realizovat v následujících 3 letech. Tyto opatření byly podrobněji rozpracovány a pro realizaci schváleny Zastupitelstvem MČ Praha 5 společně s dokumentem Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+.

Opatření, která se nedostala do Akčního plánu pro rok 2021-2024 zůstávají pro teď v Zásobníku projektů a v dalších letech tak můžou být zařazeny do Akčního plánu k realizaci.

Implementační část a Akční plán naleznete zde.

Jakým způsobem se občané nyní mohou podílet na Strategii rozvoje MČ Praha 5 2030+?

Dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ je živý dokument. Díky pravidelné roční aktualizaci Akčního plánu je možno do něj zařadit nová a nová opatření. Nezbytnou podmínkou pro nově navržené opatření je soulad se stanovenou vizí.

Pokud chcete svým návrhem podnětu přispět k rozvoji městské části,  podívejte se do sekce “Jak se mohu zapojit“, kde naleznete potřebné informace.