Strategie rozvoje 2030+

Proč strategii připravujeme?

Rada městské části Praha 5 se ve svém Programovém prohlášení pro své funkční období 2019 až 2022 zavázala zpracovat dlouhodobý plán rozvoje naší městské části, který bude vycházet z již dostupných dokumentů MČ, dále z demografické studie a dotazníkového šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5. Klíčovými oblastmi dokumentu nazvaného Strategie rozvoje městské části Praha 5 pro období 2020 až 2030 jsou: územní rozvoj, nová výstavba, požadavky na veřejnou vybavenost, dopravu, školství, zajištění veškerých stránek fungování zdravého a bezpečného města.

Plánování rozvoje patří mezi klíčové prvky řízení moderních měst a obcí. Dokument strategického rozvoje bude plnit úlohu návodného prvku pro optimalizaci rozhodnutí RMČ a ZMČ při řízení stěžejních aktivit MČ Praha 5. Souběžně budou na základě tohoto dokumentu efektivněji čerpány dotace z Evropské unie a dalších dotačních titulů. Strategie rozvoje stanoví vizi městské části a vytyčí hlavní směry jejího rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo ke vzájemné synergii.

Cílem Strategie rozvoje je poskytnout veřejnosti i podnikatelům základní představu o vizi MČ Prahy 5 ve všech prioritních oblastech rozvoje. Dokument by měl stanovit dlouhodobé i krátkodobější cíle a rovněž vymezit jednotlivé aktivity, případně projekty, jak těchto cílů dosáhnout. Strategický dokument by měl vycházet ze skutečných potřeb a možností Prahy 5, odhalit silné i slabé stránky, případné ohrožení dalšího rozvoje a navrhnout řešení. Do přípravy by se měli zapojit nejen úředníci a představitelé radnice, ale i odborníci a široká veřejnost.

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ je připravována městskou částí Praha 5 ve spolupráci s Moore Czech Republic, externí poradenskou společností, která byla vybrána na základě otevřeného výběrového řízení. Strategie rozvoje bude připravena na jaře roku 2021.

Tvorba strategie bude probíhat v několika fázích, již v květnu 2020 byla ustanovena Řídící skupina Strategie. První zasedání ŘSS proběhlo ještě v druhé polovině měsíce května. Klíčovými body bylo stanovení počtu Odborných skupiny pro Strategii (dále jen OSS) a jejich vedoucích. ŘSS schválený návrh jednotlivých OSS byl následně předán ke schválení všem politickým klubům zastoupeným v Zastupitelstvu městské části Praha 5. Dalším klíčovým bodem bylo zadání zpracování demografické studie, která je kruciálním podkladem pro přípravu samotného dokumentu směřujícího ke Strategii rozvoje Prahy 5 2030+. Rada městské části následně schválila vznik Odborných pracovních skupin strategie, které se věnují dílčím oblastem Strategie. O činnosti OSS si můžete přečíst zde.

Příprava celé strategie je rozdělena na analytickou, návrhovou a implementační část. O harmonogramu Strategie rozvoje se více dozvíte zde.