Strategie rozvoje 2030+

 

Financování projektů, finance, investice a správa majetku

Pracovní skupina zpracovává tématiku správy majetku z pohledu nebytových prostor, pozemků ale i z pohledu skladby bytového fondu a v souvislosti s investicemi i příležitostí rozvoje bytové a nebytové výstavby. V tématice financí skupina hodnotí příjmové a výdajové stránky rozpočtů za uplynulé roky a další ekonomické ukazatele a na základě těchto analýz připravuje koncepci strategických investičních projektů, které mohou významně ovlivnit další rozvoj MČ Praha 5.

Akční plán pro Prioritní osu 3

Akční plán obsahuje opatření k realizaci v letech 2021-2024. Je pravidelně aktualizován a doplňován o nová opatření, která naplňují strategické cíle. Níže naleznete stručný přehled aktuálních opatření, jejich kompletní přehled s dalšími informacemi naleznete v Implementační část Strategie rozvoje.

SC 3.1. – Nastavení plánu dlouhodobé investiční politiky MČ Praha 5

3.1.1. Vymezení strategické investice 

Nadefinování procesu přípravy a realizace strategických investic. Určení minimální finanční hodnoty strategické investice a podporovaných oblastí rozvoje, ve kterých je možné naplánovat strategickou investici. Ty by měly odpovídat potřebám místních obyvatel a ÚMČ Praha 5.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano

3.1.2. Závaznost plánu strategických investic 

Zajištění schvalování strategických investic Zastupitelstvem v rámci střednědobého výhledu a kladení důrazu na plynulé navazování dílčích plnění v rámci schvalovacího procesu.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
80% 85% 90%

SC 3.2. – Optimalizace majetkové struktury a efektivní správa stávajícího bytového a nebytového majetku

3.2.1. Optimalizace struktury nebytových prostor 

Identifikování zbytných nebytových prostor, jejichž držba by byla dlouhodobě neefektivní, a to včetně zajištění hospodárného prodeje těchto prostor. Opatření zahrnuje odprodej nebytových jednotek MČ Praha 5 v domech s SVJ („společenství vlastníků jednotek“), které nepřináší zisk či jsou dlouhodobě velmi těžko pronajatelné.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano

 

3.2.2. Optimalizace struktury bytových prostor 

Identifikování zbytných bytových prostor, jejichž držba by byla dlouhodobě neefektivní, a to včetně zajištění hospodárného prodeje těchto prostor.Opatření zahrnuje odprodej bytových jednotek MČ Praha 5 v domech s SVJ („společenství vlastníků jednotek“), které nepřináší zisk nebo jsou dlouhodobě velmi těžko pronajatelné.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano

 

3.2.3. Zhodnocení výnosů z nebytových prostor 

Stanovení očekávané výnosnosti nebytových prostor a navržení následné úpravy rozsahu této majetkové kategorie co do počtu i kvality. Za tímto účelem bude rámci tohoto opatření provedena analýza výnosů nebytových prostor, které MČ Praha 5 vlastní pro ekonomické účely, vč. porovnání zjištěných hodnot s náklady na údržbu a ostatními souvisejícími náklady tohoto majetku.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano

 

3.2.4. Zhodnocení výnosů z bytových prostor 

Stanovení očekávané výnosnosti bytových prostor a navržení následné úpravy rozsahu této majetkové kategorie co do počtu i kvality. Za tímto účelem bude rámci tohoto opatření provedena analýza výnosů nebytových prostor, které MČ Praha 5 vlastní pro ekonomické účely, vč. porovnání zjištěných hodnot s náklady na údržbu a ostatními souvisejícími náklady tohoto majetku.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano

 

3.2.5. Revize pozemků svěřených MČ Praha 5  

Provedení přehledu a pasportizace pozemků ve správě MČ Praha 5 vč. následného zasmluvnění pozemků užívaných třetími osobami bez právního titulu a dále také určení pozemků MČ Praha 5 a pozemků s podílovým vlastnictvím, které znamenají přítěž pro MČ Praha 5 (“nevyužitelné pozemky”).

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano

 

3.2.6. Vytipování pozemků pro vybudování ekonomicky dostupného bydlení 

Provedení přehledu a pasportizace pozemků ve správě MČ Praha 5 vč. následného zasmluvnění pozemků užívaných třetími osobami bez právního titulu a dále také určení pozemků MČ Praha 5 a pozemků s podílovým vlastnictvím, které znamenají přítěž pro MČ Praha 5 (“nevyužitelné pozemky”).

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano

 

3.2.8. Vyčlenit vhodné nebytové prostory k rekonstrukci 

Provedení přehledu a pasportizace pozemků ve správě MČ Praha 5 vč. následného zasmluvnění pozemků užívaných třetími osobami bez právního titulu a dále také určení pozemků MČ Praha 5 a pozemků s podílovým vlastnictvím, které znamenají přítěž pro MČ Praha 5 (“nevyužitelné pozemky”).

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
>3 >3 >3

 

SC 3.3. – Zodpovědná správa rozpočtu a zvyšování příjmů

3.3.1. Změna přístupu ke tvorbě střednědobých výhledů rozpočtu (“pravidlo” vyrovnaného rozpočtu) 

Zajištění postupného snižování deficitů městské části s cílem dosáhnout vyrovnaného rozpočtu nejpozději v roce 2030, tj. provozní (běžné) výdaje nehradit z výsledků hospodaření minulých let či z peněžních fondů. Při tvorbě návrhu rozpočtu je potřeba stanovit závazné ukazatele pro výdaje, korespondující s finančními možnostmi MČ Praha 5. V průběhu přípravy rozpočtu a při jeho posuzování bude zaručeno dodržení závazných ukazatelů. Deficitní rozpočet by měl být přípustný, pokud se jedná o investice do budoucna, které přinesou příjmy do rozpočtu, nebo v případě, že se jedná o rok, ve kterém lze předpokládat výpadek příjmů z důvodu ekonomického poklesu.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
zlepšení zlepšení zlepšení
2022 2023 2024
ano ano ano

 

3.3.3. Moderní propagace nabídek bytových a nebytových prostor  

Vybudování portálu pro inzerci volných bytových a nebytových prostor MČ Praha 5 k pronájmu, který bude nabídku tohoto nemovitého majetku pohodlně a přehledně zpřístupňovat na mapových interaktivních podkladech.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano

3.3.4. Maximální využívání dotačních zdrojů v oblasti investic  

Vybudování portálu pro inzerci volných bytových a nebytových prostor MČ Praha 5 k pronájmu, který bude nabídku tohoto nemovitého majetku pohodlně a přehledně zpřístupňovat na mapových interaktivních podkladech.

Cílové hodnoty indikátorů:

  • Objem přidělených dotačních prostředků pro MČ Praha 5 vůči celkovým příjmům (%)

2022 2023 2024
20% 20% 20%

3.3.6. Maximální využívání dotačních zdrojů v oblasti investic  

V rámci opatření, budou podporovány nástroje pro efektivní ošetřování hospodárnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky dle principů péče řádného hospodáře, včetně jejich následné kontroly (např. způsob vyhodnocování a přerozdělování dotací, efektivní zadávání a administrace veřejných zakázek, předcházení možnému střetu zájmů, nehospodárnosti při nákupu a správy majetku). V rámci opatření bude mimo jiné docházet k pravidelným revizím interních dokumentů a jejich včasným aktualizacím na základě novelizací příslušných zákonů.

Cílové hodnoty indikátorů:

  • Aktuálnost interních předpisů (ano/ne)

2022 2023 2024
ano ano ano
  • Školení problematiky střetu zájmů pro úředníky a samosprávu s využitím metodiky Transparency International (ano/ne)

2022 2023 2024
ano ano ne

SC 3.4. – Smysluplná realizace investic

3.4.1 Nastavení předinvestiční (iniciační) fáze přípravy projektů a vyhodnocování všech investic v iniciační fázi  

Iniciační fáze (část) přípravy projektů bude zahrnovat kroky, které je nutné provést před předložením záměru. Postup bude zahrnovat spolupráci s organizačními jednotkami jako jsou Odbor ekonomický, organizační složka pro využití EU fondů a dotací či organizační složkou pro strategie. Pověřená organizační složka bude vést příslušnou evidenci projektů. Pro všechny plánované investice se během iniciační fáze pomocí formuláře “Podnětu k realizaci projektu“ vyhodnotí projekt z pohledu dopadu na budoucí výdaje na opravy a provoz nebo společensky prospěšný přínos.

Cílové hodnoty indikátorů:

  • Procento investic, pro které v iniciační fázi byl vytvořen „podnět k realizaci“ (%)

2022 2023 2024
100 % 100 % 100 %

 

3.4.2.  Snížení energetické náročnosti objektů v majetku MČ Praha 5  

Zajištění podmínek pro zvyšování kvality prostor a snižování nákladů na energetický provoz objektů v majetku MČ Praha 5. Snižování energetické náročnosti stávajících objektů (např. pomocí EPC projektů) a výstavba nových objektů v parametrech blížících se energeticky pasivním standardům. U stávajících rekonstrukcí a nové výstavby budeme hledat možnosti a vhodná řešení při nakládání s odpadní a dešťovou vodou a jejich zpětném využití, ať už pro zálivku nebo pro splachování. Městská část zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie ve svých objektech a bude se věnovat ozeleňování střech.

Cílové hodnoty indikátorů:

  • Počet realizovaných projektů metodou EPC (počet)

2022 2023 2024
0 0 2
  • Snížení spotřeby energií v objektech ve vlastnictví MČ Praha 5 (%)

2022 2023 2024
-4 -4 -4
  • Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v objektech MČ Praha 5

2022 2023 2024
1% 2% 3%
  • Objem retardované dešťové vody (m3)

2022 2023 2024
70 000m3 100 000 m3 150 000 m3

SC 3.5. – Efektivní zhodnocování finančních prostředků

3.5.1.  Plán na konzervativní zhodnocování finančních prostředků  

Cílem tohoto opatření je dosáhnout vyššího zhodnocení části volných finančních prostředků, které jsou v současnosti na běžných účtech městské části úročeny sazbou vyhlašovanou bankou. Za tímto účelem dojde k vytvoření plánu na konzervativní zhodnocení finančních prostředků, které jsou uloženy na peněžních fondech MČ Praha 5. Na základě schválených investičních záměrů a hospodaření s běžnými výdaji dojde k stanovení objemu volných finančních prostředků, které může Městská část touto formou alokovat.

Takto určený objem zdrojů následně uloží prostřednictvím finančních institucí za účelem jejich zhodnocení. Městská část bude při tomto zhodnocení využívat konzervativních nástrojů s nízkým rizikem.

3.5.2. Vyhodnocování nákládání s volnými finančními prostředky MČ Praha 5  

Finanční výbor po schválení rozpočtu (a střednědobého výhledu) MČ Praha 5 projedná jednou ročně na základě podkladů Odboru ekonomického možnosti vložení volných finančních prostředků z běžných účtů do konzervativních finančních nástrojů.

Cílové hodnoty indikátorů:

  • Počet doporučení finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 5 (počet)

2022 2023 2024
1 1 1

OSS Financování projektů, finance, investice a správa majetku

Akční plán pro Prioritní osu 3 připravila OSS Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání v letech 2020 – 2021.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě