Strategie rozvoje 2030+

Praha 5 – moderní vizitka metropole

Rada městské části Praha 5 se ve svém Programovém prohlášení pro své funkční období 2019 až 2022 zavázala zpracovat dlouhodobý plán rozvoje naší městské části, který bude vycházet z již dostupných dokumentů MČ, dále z demografické studie a dotazníkového šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5. Klíčovými oblastmi dokumentu nazvaného Strategie rozvoje městské části Praha 5 pro období 2020 až 2030 jsou: územní rozvoj, nová výstavba, požadavky na veřejnou vybavenost, dopravu, školství, zajištění veškerých stránek fungování zdravého a bezpečného města.


Jak se mohu zapojit?

Veřejné projednání Návrhové části Strategie rozvoje

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili veřejného projednávání dne 18.03.2021.Celkem projednávání navštívilo přes 50 účastníků z řad občanů Prahy 5, zástupců spolků, odborné veřejnosti, ale i mnozí zastupitelé MČ Praha 5.

Během tříhodinového projednávání byly postupně prodiskutovány výstupy k Návrhové části za jednotlivé Odborné pracovní skupiny. Vedoucí Odborné pracovní skupiny vždy na začátku projednání představil výsledky práce své pracovní skupiny. Následně dostali prostor občané a účastníci projednávání, kteří mohli vznášet své otázky a podněty k tématům dané skupiny.

Podněty občanů směřovaly například k podpoře vzniku dalších komunitních center, většímu důrazu na efektivní fungování školských rad a zřetelnějšímu zapracování témat ekologie a klimatických cílů. Z konkrétních témat, které by občané Prahy 5 rádi viděli ve Strategii rozvoje 2030, zazněly například řešení problémů parkování, zlepšení okolí ulice Radlická, dostupnost a kvalita sportovišť.

Odborné skupiny Strategie na základě těchto podnětů aktualizovaly Návrhovou část. Její aktuální znění naleznete zde

Podněty k návrhové části nám můžete i nadále zasílat na e-mail strategie@praha5.cz, a to až do 20.04.2021.

Výsledky anketního šetření

V průběhu měsíce října probíhalo anketní šetření. Všem, kteří se jej zúčastnili děkujeme.

Kompletní výsledky ankety naleznete v sekci schválené dokumenty.