Strategie rozvoje 2030+

 

Sociální služby, bytová politika a bezpečnost

Sociální služby jsou specializované činnosti, které pomáhají občanům MČ Praha 5 řešit různé podoby nepříznivé sociální situace. Pracovní skupina, která tuto tématiku v rámci přípravy Strategie MČ Praha 5 zpracovává se zároveň věnuje tématu bydlení. MČ Praha 5 disponuje 774 obecními byty, jejichž využití se řídí zásadami bytové politiky, plánuje se nová výstavba sociálních bytů a domů s pečovatelskou službou. MČ sice nemá nástroje, jak přímo ovlivnit oblast bezpečnosti, protože v této otázce je odkázána na Policii ČR a Městskou Policii Praha. Nicméně i v této oblasti pracovní skupina zpracovala podklady, které budou součástí dokumentu.

Akční plán pro Prioritní osu 4

Akční plán obsahuje opatření k realizaci v letech 2021-2024. Je pravidelně aktualizován a doplňován o nová opatření, která naplňují strategické cíle. Níže naleznete stručný přehled aktuálních opatření, jejich kompletní přehled s dalšími informacemi naleznete v Implementační část Strategie rozvoje.

SC 4.1. – Rozšíření bytového fondu MČ Praha 5

4.1.1. – Rekonstrukce domu (Elišky Peškové 333/7) 

Rekonstrukce domu na adrese Elišky Peškové 333/7, ve kterém bude vytvořena kapacita 8 bytů, s využitím jako startovací byty a byty pro preferované profese.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
8 8 8
2022 2023 2024
Kolaudační rozhodnutí

 

4.1.3. – Podpora dalších forem bytové výstavby 

Podpora dalších forem výstavby bytů (družstevní, spolkové aj.) včetně nalezení vhodných lokalit, kdy MČ Praha 5 může například pomoci zprostředkovat vhodné zastavitelné pozemky hl. m. Prahy (případně i vlastních pozemků) družstvům a občanským spolkům pro výstavbu bytových domů za zvýhodněných podmínek.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
0 0 50
2022 2023 2024
ano ano ano

 

SC 4.2. – Zlepšení technické vybavenosti stávajícího bytového fondu

4.2.2. – Zateplování fasád domů 

Realizace zateplení fasády vybraných domů ve vlastnictví MČ Praha 5. (Náklady v příštích letech budou min. 27 mil. Kč na objektech Plzeňská a Nepomucká.)

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
2 3
2022 2023 2024
ano ano ano

 

4.2.3. – Výměna oken v rámci bytového fondu 

Realizace zateplení fasády vybraných domů ve vlastnictví MČ Praha 5. (Náklady v příštích letech budou min. 27 mil. Kč na objektech Plzeňská a Nepomucká.)

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
0 50 100

 

4.2.4. – Modernizace bytů 

Rekonstrukce a opravy bytů vlastněných MČ Praha 5 do vyššího standardu.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
10 18 26

 

SC 4.3. – Zvýšení počtu bytů v domech s pečovatelskou službou a domovů pro seniory

4.3.1. – Rekonstrukce Raudnitzova domu 

Rekonstrukce chráněné památky Raudnitzův dům na dům s byty s pečovatelskou službou.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
23
2022 2023 2024
23

 

4.3.2. – Nový pavilon Raudnitzova domu – DPS 

Výstavba domu s byty s pečovatelskou službou v Hlubočepech, a to v podobě nového pavilonu vedle Raudnitzova domu.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
0 19 19
2022 2023 2024
Výstavba Kolaudace Provoz

 

4.3.3. – Výstavba domu Poštovka 

Výstavba domu s byty s pečovatelskou službou Poštovka v Motole.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
0 25 25
2022 2023 2024
0 20 25

 

SC 4.4. – Rozšíření nabídky a dostupnosti sociálních služeb pro všechny cílové skupiny

4.4.1.  – Proces komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících služeb MČ Praha 5  

Zajištění hospodárné, a pro občany MČ Prahy 5 dostupné, kvalitní a efektivní sítě služeb prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb. V jeho rámci dochází ke stanovování priorit pro zajištění potřebných sociálních a souvisejících služeb pro občany.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano

 

4.4.3.  – Informovanost o síti poskytovatelů sociálních služeb  

Zajištění dostupných a srozumitelných informací prostřednictvím radničního časopisu Pětka, pravidelně aktualizovaných webových stránek Komunitního plánování (https://kpss.praha5.cz/), pravidelně aktualizovaných webových stránek Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o. (https://www.csop5.cz/) a pořádáním Dne neziskových organizací.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
ano ano ano

 

SC 4.5. – Podpora a rozvoj komunitního života vč. nabídky volnočasových aktivit pro cílové skupiny

SC 4.6. – Zlepšování bezpečnostní situace na MČ Praha 5

4.6.1.  – Podpora opatření z oblasti prevence kriminality  

Aktivní snaha MČ Praha 5 o posílení spolupráce klíčových aktérů v oblasti bezpečnosti a podpora při realizaci opatření z oblasti prevence kriminality zaměřených na snižování míry výskytu sociálně patologických jevů na území MČ Praha 5. Například se může jednat o podporu neziskových organizací a spolků zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže za účelem prevence kriminality mládeže.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
pokles pokles pokles
2022 2023 2024
pokles pokles pokles

 

OSS Sociální služby, bytová politika a bezpečnost

Akční plán pro Prioritní osu 4 připravila OSS Sociální služby, bytová politika a bezpečnost v letech 2020 – 2021.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě