Strategie rozvoje 2030+

 

Vzdělávání, školství a volný čas

MČ Praha 5 je provozovatelem celkem 13 základních a 21 mateřských škol. Pracovní skupina v rámci přípravy dokumentu Strategie rozvoje popisuje současný stav a definuje priority týkající se nejen budování dalších škol, ale i kvality výuky na školách, na které se zaměří v rámci rozvoje v následujících deseti letech. V oblasti volného času popisuje prostorové a materiální zázemí pro volnočasové aktivity a zvažuje možnosti, jak MČ může podporovat zvýšení nabídky pro trávení volného času.

Akční plán pro Prioritní osu 2

Akční plán obsahuje opatření k realizaci v letech 2021-2024. Je pravidelně aktualizován a doplňován o nová opatření, která naplňují strategické cíle. Níže naleznete stručný přehled aktuálních opatření, jejich kompletní přehled s dalšími informacemi naleznete v Implementační část Strategie rozvoje.

SC 2.1. – Zajištění dostatečně husté sítě základních a mateřských škol

2.1.1 Identifikace demografických potřeb podle lokalit

Pravidelná identifikace a kvantifikace demografických potřeb v oblasti předškolního a základního vzdělávání
podle lokalit, v závislosti na urbanistickém rozvoji dané lokality a schválených a plánovaných investičních
projektech v oblasti bytové výstavby. Jednou ročně bude aktualizovaný dokument demografických potřeb
předložen k projednání Školskému výboru. Při realizaci tohoto opatření budou využity výsledky Sčítání lidu,
domů a bytů 2021.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano

 

2.1.2 Realizace školských investic (budovy MŠ a ZŠ v lokalitách)

Zajištění či příprava pozemků pro výstavbu budov mateřských a základních škol, tj. příprava vhodných
pozemků jak po majetko-právní stránce, tak i z pohledu územního rozvoje. Dále pak projektová příprava
investic nových budov mateřských a základních škol ve všech stupních projektové dokumentace.
Součástí opatření je v neposlední řadě samotná realizace investic nových budov a rekonstrukcí MŠ a ZŠ
v potřebných lokalitách, včetně zajištění kapitálových prostředků. S rostoucí demografickou křivkou
a rozvojem území MČ Praha 5 rostou nároky na kapacity školního i předškolního vzdělávání. V rámci toho
opatření se počítá s výstavbou školy v lokalitách: Smíchov (realizace projektu dle mezinárodní soutěže),
Košíře, Radlice, Barrandov (dostavba).

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
9 5-10 5-10
2022 2023 2024
14 10-15 10-15
2022 2023 2024
10 10-15 10-15
2022 2023 2024
0 84 100
2022 2023 2024
75 100 300

SC 2.2. – Efektivní využití majetku MČ Praha 5 pro zajištění bohaté nabídky vzdělávání včetně podpory středoškolského a vysokoškolského vzdělávání

2.2.2. Rešerše a revize současných vztahů

Rešerše a revize současných a historických nájemních vztahů se soukromými nájemci školních budov
v majetku MČ Praha 5. Postupná změna a optimalizace politiky pronájmů školských objektů tak, aby bylo
dosaženo bohaté skladby vzdělávacích služeb na území MČ a zvýšení výnosnosti pronajatého majetku.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
5 500 tis. Kč 6 000 tis. Kč 6 000 tis. Kč

 

2.2.3. Definování směru podpory rozvoje soukromého školství

Prostřednictvím příslušného dokumentu bude definován směr podpory rozvoje soukromého školství
zodpovězením na otázky typu: “Které typy škol nejsou na území MČ zastoupeny?”, “Které stupně škol
a v jakých lokalitách chce MČ podpořit?”, “Za jakých podmínek bude MČ Praha 5 pronajímat majetek MČ
soukromým subjektům?”.
(Poznámka: Může se jednat například o výstavbu SŠ na Barrandově.)

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano

 

2.2.4. Spolupráce s Magistrátem hl.m. Prahy a soukromým sektorem

Spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy, pokud jde o pronájmy a využití majetku hl. m. Prahy (a případně
i soukromého sektoru), tak, aby bylo dosaženo pestrosti nabídky vzdělávacích služeb na území MČ Praha 5.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
0 >=1 >=1
2022 2023 2024
0 >=1 >=1

 

SC 2.3. – Zvyšování úrovně výchovně-vzdělávacího procesu a kvality zázemí škol a školských zařízení

2.3.1. Rozvoj zázemí škol 

Zajištění rozvoje zázemí škol, za účelem zvýšení míry digitalizace výuky (např. mobilní digitální učebna)
včetně vybavení školních budov internetem. Dále v rámci tohoto opatření bude MČ Praha 5 usilovat o zlepšení
kultury stravování, a to nejen modernizací školních jídelen, o zkvalitnění odborného zázemí (nákup vybavení
odborných kabinetů), o rozvoj a zkvalitnění sportovní infrastruktury a zvýšení kvality zázemí (rekonstrukce
kabinetů, sboroven a relaxačních prostor).

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
23 mil. Kč 25 mil. Kč 25 mil. Kč
2022 2023 2024
2 3 4
2022 2023 2024
681 1 621 2 001

 

2.3.2. Podpora materiálního vybavení škol (školní pomůcky a vybavení tříd) ze strany zřizovatele  

Za účelem podpory zvyšování kvality výuky včetně podpory moderních výukových metod zajištění
dostatečného množství finančních prostředků na materiální vybavení škol včetně finančních prostředků
na notebooky, školní pomůcky pro žáky a vybavení školních a specializovaných učeben přímo ze strany
zřizovatele/MČ Praha 5 nebo skrze dotační tituly a jiné programy.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
4,5 mil. Kč 5 mil. Kč 5,5 mil. Kč
2022 2023 2024
5% 5% 10%

 

2.3.3. Podpora rozvoje středního managementu škol  

Zajištění finančních prostředků na podporu tzv. středního managmentu škol přímo ze strany zřizovatele/
MČ Praha 5 nebo skrze dotační tituly a jiné programy na podporu středního managementu. Středním
managementem se myslí:
– zástupce školních poradenských pracovišť (ŠPP) a spolupráce s školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ),
– koordinátor žáků cizinců,
– koordinátor asistentů pedagoga,
– koordinátor distanční výuky,
– koordinátor a metodik ICT,
– metodik primární prevence.
Rozvoj středního managementu má umožnit delegování většího množství povinností ředitelů škol na další
pracovníky škol.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
10 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč
2022 2023 2024
100 100 100

 

SC 2.4. – Podpora profesního růstu pedagogických pracovníků

2.4.1. Podpora spokojenosti zaměstnanců  

MČ Praha 5 ve spolupráci s řediteli škol bude pravidelně poskytovat nástroje pro hodnocení spokojenosti
pedagogických a nepedagogických pracovníků. Ředitelé školských zařízení ve spolupráci s MČ Praha 5 se
budou snažit zajistit pro pedagogické i nepedagogické pracovníky dostatečně vyhovující pracovní prostředí
a podmínky.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano

 

2.4.2. Podpora vícezdrojového financování pro zlepšení podmínek profesního růstu pedagogických pracovníků  

Podpora maximálního a účelného využití vícezdrojového financování pro profesní růst pedagogických
pracovníků na úrovni školských zařízení, zejména zapojení do grantů a projektů Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, hl. m. Prahy a MČ Praha 5 (včetně projektu místního akčního plánu), a dále pak
využití konkrétních nabídek, grantů, či sponzoringu od dalších subjektů. Součástí tohoto opatření je také
podpora škol při administraci projektů vypisovaných MČ Praha 5.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
3000 3000 3000
2022 2023 2024
5 5 5

 

2.4.3. Osobnostní profesní rozvoj a rozvoj pedagogických dovedností a činností  

Finanční a organizační podpora při realizaci osobnostního rozvoje pedagogů v oblastech, které daní
pedagogové identifikují jako podstatné a potřebné u sebe rozvíjet. Zahrnuje podporu zajištění účasti
pedagogů na specializačním vzdělávání a kurzech, vycházející z potřeb žáků při zavádění, rozvoji a
uplatňování moderních výukových metod a přístupů. Opatření souvisí s vyhodnocením realizace Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
20 20 20
2022 2023 2024
100 100 100

 

2.4.4. Rozvoj leadershipu u ředitelů škol  

Finanční a organizační podpora při realizaci osobnostního rozvoje a leadershipu ředitelů základních
a mateřských škol v oblastech, které identifikují jako podstatné a potřebné u sebe rozvíjet. Zahrnuje podporu
zajištění účasti ředitelů na specializačním vzdělávání a kurzech, vycházející z potřeb jejich práce. Opatření
souvisí s vyhodnocením realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
5 5 5
2022 2023 2024
12 12 12

 

SC 2.5. – Vzájemná spolupráce MČ Praha 5 s vedením škol a vytváření souladu mezi vizemi městské části a jednotlivých škol

2.5.1. Zajištění souladu vizí zřizovatele (MČ Praha 5) se směřováním jednotlivých škol 

V rámci opatření bude ve spolupráci s řediteli škol vytvořen a následně příslušnými orgány schválen
dokument popisující principy spolupráce mezi řediteli škol a MČ při tvorbě a aktualizaci plánu jednotlivých
škol (např. Dvouleté plány rozvoje škol). V dokumentu budou zohledněny důležité kroky potřebné k zajištění
fungující spolupráce MČ Praha 5 s vedením škol.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ne ano ano
2022 2023 2024
ne ano ano

 

2.5.2. Zajištění dostatečné informovanosti mezi zřizovatelem a školami 

Ve spolupráci s řediteli bude vytvořen dokument, který bude přesně definovat způsob komunikace
a vzájemné informovanosti mezi zřizovatelem a školami (MŠ, ZŠ).

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano

 

2.5.3. Informační a další podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků 

MČ Praha 5 bude spolupracovat na zajištění profesního rozvoje pedagogických pracovníků například skrz
zprostředkování zdrojů informací (např. prostřednictvím financování portálu Řízení školy, aplikace Lyffle),
zajištění mentoringu pro začínající ředitele, pomoc při realizaci projektů (projekty EU, získání finančních
prostředků z projektu MAP (MŠMT ČR), Integrace cizinců (MV ČR) apod., a také díky zjednodušení a snížení
administrativy (např. aplikace Zápis do MŠ).

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
10 10 10
2022 2023 2024
300 300 300

 

2.5.4. Efektivní fungování školských rad 

MČ Praha 5 se bude snažit o nastavení efektivního fungování školských rad tak, aby skrze práci školských rad
mohlo docházet k dostatečnému zajištění podpory rozvoje škol.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
60 % (spíše) spokojen 80%  (spíše) spokojen 100%  (spíše) spokojen
2022 2023 2024
2 3 4

 

SC 2.6. – Zatraktivnění veřejného prostoru pro všechny obyvatele

2.6.1. Identifikace potenciálu rozvoje veřejného prostoru

Vytipování míst vhodných pro zvelebování veřejného prostoru včetně případných námětů na jejich využití

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
2 4 6
2022 2023 2024
ano ano ano

 

2.6.2. Sběr podnětů občanů pro rozvoj veřejného prostranství 

Otevřít prostor občanům k vyjadřování podnětů a názorů v souvislosti s lepším využíváním veřejného
prostranství. Může se jednat například o komunikační platformu pro anketní šetření na webových stránkách
MČ Praha 5.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
7 7 7
2022 2023 2024
0 7 7

 

2.6.3. Výzvy občanům ke spoluvytváření veřejného prostoru 

Podpora vyhlašování, či přímé vyhlašování výzev směrem k občanům k zapojení do spolutvorby veřejného
prostoru.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
7 7 7

 

SC 2.7. – Zajištění prostorového a materiálního zázemí pro volnočasové aktivity

2.7.1. Rozšiřování infrastruktury pro venkovní akce 

Budování infrastruktury pro venkovní kulturní, společenské a sportovní akce

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
1 2 3

 

OSS Vzdělávání, školství a volný čas

Akční plán pro Prioritní osu 2 připravila OSS Vzdělávání školství a volný čas v letech 2020 – 2021.

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě