Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název
  Městská část Praha 5
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 5
 5. Kontaktní spojení
 6. Poukazování plateb
 7. IČ, DIČ
 8. Seznamy hlavních dokumentů
  1. Jednací řád Zastupitelstva MČ Prahy 5
  2. Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Prahy 5
  3. Jednací řád Rady MČ Prahy 5
  4. Jednací komisí Rady MČ Prahy 5
  5. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům MČ Prahy 5
 9. Rozpočet v tomto a minulém kalendářním roce
  1. Rozpočet v roce 2018
  2. Rozpočet v roce 2017
   Návrh rozpočtu a závěrečného účtu MČ Prahy 5 se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje po dobu nejméně 15 dní přede dnem projednávání na zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 5. schválený rozpočet a závěrečný účet MČ Prahy 5 se zveřejňuje neprodleně po zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 5. Návrh rozpočtu HMP je zveřejněn ve formátu Adobe PDF a současně identický v tzv. rozklikávací podobě.
   Schválený rozpočet MČ Prahy 5 je zveřejněn ve formátu Adobe PDF a současně identický ve formátu MS Word a MS Excel.
 10.  Postup při podání žádosti o informace
  Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí.
  Získat informace, podávat žádosti, stížnosti podněty, lze prostřednictvím Informačního střediska Štefánikova 13,15, umístěného v budově ÚMČ Prahy 5 nebo prostřednictvím písemného podání na adresu úřadu.
 11.  Sazebník úhrad za poskytování informací
 12.  Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
  1. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  2. Archiv výročních zpráv podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 13.  Evidence smluv
 14.  Registr smluv
  Městská část Praha 5 si dovoluje občany informovat o zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento zákon upravuje povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž smluvní stranou je Městská část Praha 5.
  Registr smluv má přispět k transparentnosti právních vztahů územních samosprávných celků a efektivnější veřejné kontrole při nakládání s veřejnými prostředky.
 15.  Veřejné zakázky – profil zadavatele
 16.  Směrnice č.10/2017 o provozu budov úřadu
 17.  Systém řízení jakosti ISO 9001
 18.  Systém bezpečnosti informací ISO 27001
 19.  Atestace ISVS
 20.  Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů
 21.  GDPR – pověřenec a ochrana osobních údajů
 22.  Tržní řád
 23.  Nejdůležitější právní předpisy

 

Odkazy