Strategie rozvoje 2030+

 

Moderní, přátelská a digitální radnice

Pracovní skupina se zaměřuje především na rozvoj digitalizace a modernizace na úřadu MČ Praha 5. Ve spolupráci s předními experty připravuje nastavení procesů radnice tak, aby její služby byly přátelské a pro občany snadno dostupné. Dále se skupina věnuje otázkám jako jsou kompetentní a kvalifikované lidské zdroje a řízení kvality a rizik.

Akční plán pro Prioritní osu 1

Akční plán obsahuje opatření k realizaci v letech 2021-2024. Je pravidelně aktualizován a doplňován o nová opatření, která naplňují strategické cíle. Níže naleznete stručný přehled aktuálních opatření, jejich kompletní přehled s dalšími informacemi naleznete v Implementační část Strategie rozvoje.

SC 1.1. – Přínosné a efektivní vnější služby, komplexně řešící životní události klientů

1.1.1. Nové webové stránky Prahy 5, provázané s informačními portály Prahy 5 

Vytvoření nového designu a aktualizace struktury a obsahu webových stránek MČ Praha 5 dle posledních
trendů, pro zatraktivnění tohoto komunikačního kanálu. Modernizované webové stránky budou provázány
s informačními portály MČ Praha 5 a integrovány s platební bránou a s katalogem služeb a životních situací.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
zvýšení o 5% zvýšení o 5% zvýšení o 5%

 

1.1.5. Informační portály Prahy 5 

Vytvoření webových informačních portálů Prahy 5, zahrnující informační zdroje a komunikační nástroje
určené pro širokou veřejnost. Obsahem budou Portál občana, Portál Open dat (otevřených dat) a Geoportál.
Portál občana je aplikace poskytující občanům nástroj pro plnohodnotnou komunikaci občana s Úřadem MČ
Praha 5, zpřístupňující služby úplného elektronického podání, placení pokut a poplatků a získávání informací,
z občanem zvolených témat z Prahy 5, prostřednictvím vybraných kanálů (SMS, e-mail, WhatsApp apod.).
Portál Open dat bude zdrojem poskytujícím data z různých oblastí života občanů a provozu úřadu a MČ Praha
5 (demografická data, finance, doprava apod.), která budou strojově čitelná, používající standardy open
dat, a která mohou být volně šířena a využívána. Geoportál, jakožto veřejný zdroj geografických informací
o území MČ Praha 5, bude zahrnovat ortofotomapy (i historické), katastrální mapy, mapy volebních okrsků,
územní plány, místa pro volnočasové aktivity, turistické trasy, cyklotrasy a další mapové vrstvy

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
2000 3000 4000
2022 2023 2024
5 9 12
2022 2023 2024
10 15 20

SC 1.2. – Přínosné a efektivní vnitřní služby, kompletně řešící potřeby zaměstnanců během provozu i při podpoře výkonu služeb klientům

1.2.1. Digitalizace písemností jako součást Elektronické spisové služby 

Digitalizace přijatých listinných písemností a jejich následný elektronický oběh po úřadě v rámci Elektronické
spisové služby.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
50 % 70 % 70 %

1.2.2. Elektronický oběh dokumentů, jejich schvalování a elektronické podepisování 

Digitalizace oběhu dokumentů po úřadě. Namodelování a nastavení procesů pro jednotlivé činnosti (oběh
účetních dokumentů, rozpočtová opatření, tvorba a schvalování smluv, žádosti a schvalování dovolené,
náhradního volna apod., schvalování rezervací služebních aut, zasedacích místností, projekční techniky,
požadavky na rozpočet, na nábytek a další).

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
10 % 12 % 15 %

1.2.3. Portál pracovníka

Vytvoření „Portálu pracovníka“, na kterém by pracovník úřadu našel informace týkající se jeho osoby (majetkové
a personální záležitosti), přehledně seřazené vnitřní organizační předpisy, rezervační a objednávkový systém
(dovolená, lékař, rezervace projektoru, požadavek na nábytek, opravu kliky apod.), aktuality z oblasti fungování
informačních a komunikačních technologií a úřadu, ankety a důležité odkazy (Justice, NIPEZ, portály apod.).
Všechny procesy by i zde byly elektronizovány, včetně elektronického podepisování. Prostřednictvím tohoto
portálu budou moci jednotlivé útvary informovat ostatní o aktuálních skutečnostech v chodu úřadu. Například
v budově X nepoteče voda, na náměstí v pondělí začínají výkopové práce, přijďte si podepsat zápočtový list apod.
Tyto informace by se nezasílaly e-mailem, ale byly by dostupné v aktualitách na portálu a v případě vysoké priority
by se uživatelům zobrazily ve formě “vyskakovacího” okna na obrazovce.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ne ano ano

SC 1.3. – Efektivní řízení a rozvoj potenciálu zaměstnanců včetně zvyšování míry dosavadních kompetencí

1.3.1. Vytvoření strategie řízení a rozvoje lidského kapitálu 

Vytvoření dlouhodobého plánu jako akceptovatelného řídícího nástroje pro oblast řízení a rozvoje lidských
zdrojů k dosažení specifických cílů v této oblasti s důrazem na využití moderních metod a v souladu
s celkovými potřebami úřadu.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
4 školení 2 školení 2 školení

1.3.2. Vypracování Kompetenčních modelů zaměstnanců 

Kompetenční model je soubor osobnostních vlastností, schopností, dovedností a znalostí, které jsou
nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon pracovních pozic dle organizační struktury úřadu. Bude
vypracován Katalog kompetencí a budou zpracovány kompetenční modely pro všechny pracovní pozice.
Kompetenční modely budou využity zejména pro výběr, adaptaci a hodnocení zaměstnanců.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
4 školení 2 školení 2 školení

1.3.4. Příprava a implementace funkčního systému hodnocení zaměstnanců a vytvoření příručky pro hodnotitele 

Vytvoření metodiky možných opatření pro zaměstnance úřadu, která poslouží jako opora v rámci takových
procesů, jakými jsou např. využití motivačních nástrojů, odměňování zaměstnanců, navržení a realizace opatření
při neplnění pracovních povinností, převedení zaměstnanců v rámci úřadu, uvolňování zaměstnanců apod.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
minimálně 80 % hodnocených minimálně 85 % hodnocených minimálně 90 % hodnocených
2022 2023 2024
4 školení 2 školení 2 školení

SC 1.4. – Schopnost  úřadu efektivně řídit a zlepšovat kvalitu služeb implementovanými nástroji řízení kvality

1.4.1. Implementace modelu CAF („Společný hodnotící rámec“) 

Hlavním smyslem zavedení nástroje CAF v prostředí MČ Praha 5 je nasměrovat Úřad MČ Praha 5 k dosažení
nejlepších možných výsledků. V rámci CAF bude zaveden proces sebehodnocení, jakožto základní nástroj
pro systematické zapojování zaměstnanců do zlepšování organizace. Implementací CAF by ÚMČ Praha 5 měl
dosáhnout zvýšení kvality služeb pro klienty a tudíž i přispět ke zvyšování spokojenosti občanů.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
ano ano ano

 

1.4.2. Proškolení zaměstnanců v rámci modelu CAF 

V rámci tohoto opatření budou proškoleni vybraní vedoucí pracovníci a volení zástupci v rámci implementace
CAF. Dále budou s metodikou seznámeni všichni zaměstnanci formou krátkého školení.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
>50 % >60 % >70 %

 

1.4.3. Příprava systému managementu kvality v prostředí ÚMČ Praha 5 

Pomocí postupného zavedení nástrojů CAF a EFQM (viz opatření 1.4.1) a rozšíření a zefektivnění využití
nástrojů místní Agendy 21 bude zaveden kvalitní systém managementu kvality zahrnující: kvality výkonu
veřejné správy, snižování administrativní a regulatorní zátěže, zavádění řízení kvality ve služebních úřadech,
rozšíření metod kvality ve veřejné správě, využívání akreditace, zveřejňování příkladů dobré praxe, realizace
dobrovolných aktivit ve zvyšování kvality veřejné správy, existence programů dobrovolných nástrojů na
místní úrovni, vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. V rámci přípravy systému managementu kvality bude
stanoven příslušný tým pro zavádění výše zmíněných nástrojů, který definuje a zajistí měřitelné indikátory
pro postup zavedení managementu kvality.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
ne ne ne
2022 2023 2024
ano ano ano

SC 1.5. – Systematické řízení rizik a změn včetně řízení procesů

1.5.1. Zpracování mapy procesů a činností úřadu

Zpracování procesní mapy k nově vznikajícím procesním úkonům v rámci úřadu a postupné doplňování
všech stávajících procesů do procesní mapy. Pořízení software na vytváření procesních map a zveřejňování
procesů na intranetu. Vyhotovení přehledného grafického členění všech procesů a činností a jejich struktury
v prostředí úřadu, včetně vytvoření referenčního procesního modelu. Identifikace a označení procesních
přerušení v procesech a jejich postupné narovnání (optimalizace). Pravidelná aktualizace procesní mapy
každé 3 roky.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
40 % 60 % 80 %
2022 2023 2024
0 % 30 % 30 %
2022 2023 2024
ne ne ano

1.5.2. Analýza rizik a jejich hodnocení 

Cílem opatření je v co největší míře minimalizovat možná rizika vzniku chyby a přispět tak ke zkvalitnění
řízení i k zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému a zajistit tak co nejlepší výkon veřejné správy.
Ve spolupráci s vedoucími odborů bude zpracována studie zmapování rizik a stupeň jejich významnosti při
výkonu veřejné správy. Dojde k využití metody analýzy rizik, která by měla v každodenní praxi sloužit ke
zlepšení činnosti úřadu. Dojde k definici rizik v prostředí úřadu, s pomocí moderních manažerských metod
k jejich zmapování v procesech úřadu. Bude definována jejich významnost.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano

1.5.3. Aktualizace registru rizik 

Zavedení aktualizovaného registru rizik, jakožto jednoho ze zásadních dokumentů úřadu. Jeho obsahem
bude vyjmenování identifikovaných potencionálních rizik na Úřadě městské části Praha 5, seznam opatření,
pomocí kterých se úřad snaží dané riziko minimalizovat a případně způsob nápravy. Jeho cílem bude
přehledně uvést potencionální rizika a způsob, jak s danými riziky pracovat v každodenní praxi.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano

1.5.4. Novelizace metodiky systému řízení rizik 

Zavedení aktualizovaného registru rizik, jakožto jednoho ze zásadních dokumentů úřadu. Jeho obsahem
bude vyjmenování identifikovaných potencionálních rizik na Úřadě městské části Praha 5, seznam opatření,
pomocí kterých se úřad snaží dané riziko minimalizovat a případně způsob nápravy. Jeho cílem bude
přehledně uvést potencionální rizika a způsob, jak s danými riziky pracovat v každodenní praxi.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano


SC 1.6. – Zvýšení kybernetické bezpečnosti, rozvoj IT vybavenosti úřadu

1.6.1. Vytvoření Strategie e-governmentu včetně navazující koncepce ICT MČ Praha 5 

Pro vytvoření Strategie e-governmentu je nezbytné pro bezproblémový provoz nových služeb aktualizovat
Koncepci Informačních a komunikačních technologií MČ Praha 5. Při aktualizaci této koncepce budou
zohledněny nadřazené strategické dokumenty rozvoje IT na celostátní úrovni a na úrovni hlavního města
Prahy. Koncepce ICT bude aktualizována i z důvodu zajištění návaznosti na Strategii rozvoje 2030+. Obsah
koncepce bude pravidelně aktualizován a vyhodnocován.
V návaznosti na zpracování Strategie e-governmentu je nutné pro bezproblémový provoz nových služeb
zpracovat koncepci informačních a komunikačních technologií. Zpracování a aktualizace takovéhoto
strategického dokumentu s sebou přinese definující opatření pro zajištění dostupnosti informačních
a komunikačních systémů pro elektronizaci činností úřadu, pro digitalizaci dokumentů a jejich workflow
(digitální archiv, elektronické workflow na bázi procesního modelu, elektronických podpisů a dalších
oblastí), pro zavedení a provoz ICT infrastruktury pro podporu autonomních věcí a pro budoucí využívání
služeb Operátora ICT, a. s. hl. m. Prahy a služeb státního eGovernmentu. Nedílnou součástí bude i specifikace
poskytovaných služeb a ICT infrastruktury MČ Praha 5 jejím zřizovaným příspěvkovým a obchodním
organizacím.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano

 

1.6.2. Provedení auditu kybernetické bezpečnosti s cílem identifikovat soulad s organizačními a technickými
opatřeními v zákoně o kybernetické bezpečnosti 

Provedení auditu kybernetické bezpečnosti s cílem identifikovat nedostatky. Předpokládá se následná
realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti, v platném znění. Bezpečnostními opatřeními jsou organizační opatření a technická opatření.
Předpokládanou součástí opatření bude i dodávka IS, ve kterém se budou řídit rizika.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
1 1 1
2022 2023 2024
95 % 95 % 95 %

 

1.6.3. Provedení penetračních testů kybernetické bezpečnosti 

Realizace penetračních testů kybernetické bezpečnosti ÚMČ Praha 5, jež zahrnují interní a externí testy

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
50 % 60 % 80 %

 

1.6.6. Realizace školení na kybernetickou bezpečnost 

Realizace penetračních testů kybernetické bezpečnosti ÚMČ Praha 5, jež zahrnují interní a externí testy

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
100 % 100 % 100 %
2022 2023 2024
ano ano ano

OSS Moderní, přátelská a digitální radnice

Akční plán pro Prioritní osu 2 připravila OSS Moderní, přátelská a digitální radnice v letech 2020 – 2021.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě