Strategie rozvoje 2030+

 

Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava

Tato odborná pracovní skupina si klade za cíl nastavit podmínky udržitelného rozvoje MČ Praha 5, kdy nová bytová výstavba by měla být dostatečně doprovázena kvalitní dopravní infrastrukturou, veřejnou vybaveností a zelení, tak aby se Praha 5 stala kvalitním místem pro život. Skupina pracuje s dvěma nově vznikajícími komplexními dokumenty – Strukturální plán a General dopravy a zohledňuje projekty, které byly pro městskou část připraveny v minulých letech. 


Akční plán pro Prioritní osu 5

Akční plán obsahuje opatření k realizaci v letech 2021-2024. Je pravidelně aktualizován a doplňován o nová opatření, která naplňují strategické cíle. Níže naleznete stručný přehled aktuálních opatření, jejich kompletní přehled s dalšími informacemi naleznete v Implementační část Strategie rozvoje.

SC 5.1. – Ochrana a rozvoj přírodních a kulturních hodnot

5.1.1. Zajištění ochrany hodnot území MČ Praha 5 v ÚPP a ÚPD hl. m. Prahy 

Vymezení a ochrana hodnotných ploch / objektů v rámci územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně
plánovacích dokumentací (ÚPD) hl. m. Prahy. Respektive důsledné připomínkování ÚPP a ÚPD z pozice MČ
Praha 5, aby tyto hodnoty byly identifikovány a chráněny (závaznost pro státní správu i samosprávu).

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Měřitelný indikátor 1 Existence dokumentu MČ Praha 5 k problematice ochrany hodnot (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano
 • Podíl podnětů MČ Praha 5 k ÚPD a ÚPP hl. m. Prahy, které byly zapracovány (%)
2022 2023 2024
100 % 100 % 100 %
 • Podíl podnětů k ÚPD a ÚPP hl. m. Prahy, které prošly přes vedení MČ Praha 5 k připomínkám Magistrátu
  hl. m. Prahy (%)
2022 2023 2024
100 % 100 % 100 %

5.1.2. Identifikace a aktualizace hodnot území MČ Praha 5 ve Strukturálním plánu 

Identifikace a průběžná aktualizace hodnotných částí území / objektů v rámci Strukturálního plánu MČ Praha
5 (SPP5) včetně stanovení a podrobné specifikace cílového charakteru částí území městské části a uplatnění
/ působení hodnot (závazné pro výkon samosprávy městské části).

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Existence Strukturálního plánu MČ Praha 5 a jeho průběžná aktualizace (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano

 

5.1.3. Ochrana Dívčích hradů 

Průběžná, aktivní a úspěšná ochrana Dívčích hradů před nevhodnou zástavbou a zachování území pro rozvoj
zeleně a rekreace občanů Prahy pod širým nebem. Opatření předpokládá spolupráci MČ Praha 5 hl. m. Prahou
při přípravě krajinářské koncepce této lokality a zajištění podmínek pro realizaci navrhovaných opatření.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Přijetí krajinářské koncepce k ochraně lokality Dívčích hradů (ano/ne)
2022 2023 2024
ne ne ano
 • Daří se udržovat lokalitu Dívčích hradů jako nezastavitelné území (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano

SC 5.2. – Dosažení města krátkých vzdáleností

5.2.1. Identifikace území pro doplnění veřejného i komerčního občanského vybavení

Identifikace ploch pro doplnění veřejné a komerční vybavenosti v rámci Strukturálního plánu MČ Praha
5 (SPP5) tak, aby jejich rozmístění v rámci struktury MČ Praha 5 naplňovalo princip města krátkých
vzdáleností. Vytváření podmínek pro rozvoj komerční vybavenosti a realizace zařízení veřejné vybavenosti
v identifikovaných územích.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet identifikovaných ploch pro doplnění veřejného i komerčního občanského vybavení (počet)
2022 2023 2024
20 5 0

 

5.2.2. Zajištění realizace školy, parků a bulváru ve Smíchov City 

Podpora vybavenosti, obchodu a služeb v nové části města, podpora decentralizace Anděla za účelem zlepšení
kvality života obyvatel MČ Praha 5. Ve spolupráci s developery a stavebníky a hl. m. Praha transparentně
usměrňovat rozvoj území, jehož významné prvky MČ Praha 5 převezme do správy.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet uzavřených dohod (např. memorand) s hl. m. Prahou a developery k lokalitě Smíchov City v daném
  roce (počet)
2022 2023 2024
1 1 1
 • Realizace školy ve Smíchov City (ano/ne)
2022 2023 2024
ne ne ano
 • Převzetí parků a případně dalších veřejných prostor do péče MČ Praha (ano/ne)
2022 2023 2024
ne ne ano

 

5.2.3. Budování občanské vybavenosti na Waltrovce a Barrandově 

Spolupráce s investory při budování center obslužnosti na Waltrovce a Barrandově.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet memorand a smluv o spolupráci na rozvoji občanské vybavenosti v lokalitách Barrandov a Waltrovka
  (počet)
2022 2023 2024
1 1 1

 

SC 5.3. – Zajištění plynulé, bezpečné a pohodlné dopravy

5.3.1. Podpora realizace klíčových dopravních staveb v gesci hl. m. Prahy 

Aktivní spolupráce a snaha o urychlení dobudování klíčových dopravních staveb v gesci hl. m. Prahy (např.
Radlická radiála, Dvorecký most a tramvajové tratě Radlická, Motol-Vypich, Zlíchov-Podolí a BarrandovSlivenec). Toto opatření zahrnuje tvorbu studií z pozice MČ Praha 5.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet přijatých opatření podpory realizace klíčových dopravních staveb v daném roce (počet)
2022 2023 2024
5 5 5

 

5.3.3. Podpora realizace terminálu Smíchov 

Spolupráce s hl. m. Prahou, Správou železnic a Dopravním podnikem hl. m. Prahy ve věci výstavby Terminálu
Smíchov, jakožto důležitého uzlu všech druhů dopravy v přímé souvislosti s výstavbou Smíchov City.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Realizace Terminálu Smíchov (ano/ne)
2022 2023 2024
ne ne ano
 • Probíhají jednání ve věci výstavby Terminálu Smíchov za účasti zástupců MČ Praha 5 (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano

5.3.4. Zajišťování a podpora komfortních podmínek pro pěší dopravu 

Průběžné vyhodnocování a ve spolupráci s hl. m. Prahou následné odstraňování bariér v pěší dopravě jak na
úrovni zcela chybějících propojení, tak ve smyslu odstraňování drobných bariér na stávajících trasách pro
zajištění plnohodnotného bezbariérového pohybu na území městské části včetně bezbariérového přístupu
na MHD.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet bezbariérových úprav komunikací v daném roce (počet)
2022 2023 2024
10 10 10
 • Počet nových propojení pro pěší v daném roce (počet)
2022 2023 2024
1 1 1

5.3.6. Zajišťování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy 

Realizace cyklistické infrastruktury s ohledem zejména na bezpečnost provozu včetně zohlednění potřeb pro
odstavování jízdních kol.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet stanovišť pro odstavení jízdních kol na území MČ Praha 5 (počet)
2022 2023 2024
3 6 11

 

5.3.7. Podpora rozvoje nových a rekonstrukce stávajících tramvajových tratí 

Koncepční činnost MČ Praha 5 v otázce rozvoje tramvajových tratí, podpora realizace záměrů nově
vybudovaných tratí a aktivní prosazování zajišťování územních podmínek pro rozvoj tramvajové sítě
v územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy. Jedná se o významný způsob dopravy, který je městotvorný,
spolehlivý, ekologický, kapacitní, rychlý a umožňující vynikající dostupnost celého území hl. m. Prahy
prostředky městské hromadné dopravy

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet přijatých opatření podpory realizace klíčových tramvajových tratí v daném roce (počet)
2022 2023 2024
3 2 1

5.3.8. Realizace přemostění mezi Mrázovkou a parkem Sacre Coeur 

Spolupráce s hl. m. Prahou na vybudování přemostění mezi Mrázovkou a parkem Sacre Coeur dle studie
A69 pro cyklisty a pěší. Jedná se o velkorysé řešení umožňující jedinečné propojení zelených svahů a parků
v hustě zastavěné části města.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Milníky výstavby přemostění mezi Mrázovkou a parkem Sacré Coeur
2022 2023 2024
příprava studie tvorba
projektové
dokumentace
stavební povolení
 • Milníky výstavby přemostění mezi Mrázovkou a parkem Sacré Coeur
2022 2023 2024
příprava studie tvorba
projektové
dokumentace
stavební povolení

5.3.9. Bezpečnost dopravy 

Realizace stavebních a nestavebních opatření a rekonstrukce komunikací s cílem zklidnit (zejména silniční)
dopravu ve veřejných prostranstvích městské části a zvýšit tak bezpečnost všech účastníků provozu na
pozemních komunikacích.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet realizovaných projektů zvyšování bezpečnosti komunikací na území MČ Praha 5 v daném roce (počet)
2022 2023 2024
1 1 1

 

SC 5.4. – Zabezpečení dopravy v klidu

5.4.1. Bezpečnost dopravy 

Identifikace míst pro realizaci parkovacích domů a parkovišť typu P+R, zejména v blízkosti uzlů veřejné
hromadné dopravy, a jejich následná realizace ve spolupráci s hl. m. Prahou. Cílem opatření je motivovat
řidiče z regionu k odstavení aut na okraji města.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet přijatých opatření podpory realizace parkovacích míst v daném roce (počet)
2022 2023 2024
1 1 1

5.4.2. Zefektivnění organizace odstavných stání v uličním prostoru 

Identifikace míst pro realizaci parkovacích domů a parkovišť typu P+R, zejména v blízkosti uzlů veřejné
hromadné dopravy, a jejich následná realizace ve spolupráci s hl. m. Prahou. Cílem opatření je motivovat
řidiče z regionu k odstavení aut na okraji města.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet nově vytvořených parkovacích míst úpravou komunikací od roku 2021 (počet)
2022 2023 2024
20 50 80

 

5.4.3. Koncepční řešení systému zón placeného stání na území hl. m. Prahy

Spolupráce na koncepčním řešení parkovacích zón v celém hl. m. Praze. A to zejména v otázce prověření
potřeby a případně i následného rozšiřování zón placeného stání do lokalit, kde je potřeba parkovací stání na
komunikacích ochránit pro využití zejména rezidenty.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Rozšíření celopražského systému ZPS na celém území Prahy 5 (ano/ne)
2022 2023 2024
ne ne ano

SC 5.5. – Zajištění dostupnosti kvalitní a využitelné veřejné zeleně

5.5.1. Realizace krajinného parku Motolka 

Příprava realizace konkrétního krajinářského záměru (dle studie A69 – Motolské údolí západ) spočívající
v kultivaci údolní nivy Motolského potoka, jakožto významné části přírodního parku Košíře – Motol.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Milníky přípravy krajinného parku Motolka
2022 2023 2024
dokončení realizace

5.5.2. Realizace radiálních a tangenciálních rekreačních tras a stezek zpřístupňujících rekreační území MČ Prahy 5 

Postupná i dílčí realizace kvalitního propojení (pěší a cyklo) mezi lokalitami: Chuchelský háj, Prokopské
a Dalejské údolí, Dívčí hrady, Waltrovka, Vidoule, Cibulky, Skalka, Císařka a Ladronka. Rekreační plochy
nacházející se v sousedství rezidenčních oblastí jsou často dostupné jen po neudržovaných stezkách, za
nepříznivého počasí špatně průchodných. Výstavbou zpevněných mlatových cest lze zvýšit kvalitu propojení
těchto ploch a zvýšit kvalitu života rezidenčních oblastí. Může se jednat například o pěší / cyklistickou
stezku propojující starý Barrandov s Chuchelským hájem, nebo pěší stezku na ose Barrandov – Hlubočepy
– Dívčí hrady

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet nově připravených propojení pro pěší nebo cyklisty mezi lokalitami vyjmenovanými opatřením 5.5.2
  v daném roce (počet)
2022 2023 2024
1 1 1
 • Počet nově realizovaných propojení pro pěší nebo cyklisty mezi lokalitami vyjmenovanými opatřením 5.5.2
  v daném roce (počet)
2022 2023 2024
0 0 1

5.5.4. Realizace okružního parku kolem dostavby sídliště Barrandov

Vybudování prstence atraktivního území parkových a přírodně rekreačních ploch s výbornou dostupností ze
západní části sídliště Barrandov. Parkově přetvořená krajina kolem budoucí zástavby bude jasně vymezovat
hranici mezi městem a přírodou a bude tvořit přechod od města do “divoké” přírody Prokopského a Dalejského
údolí.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Milníky výstavby okružního parku dostavby sídliště Barrandov (získání území, zajištění financování, studie
  parku/soutěž o návrh, projektová dokumentace, realizace apod.)
2022 2023 2024
1 1 1
 • Počet nově realizovaných propojení pro pěší nebo cyklisty mezi lokalitami vyjmenovanými opatřením 5.5.2
  v daném roce (počet)
2022 2023 2024
milník dosažen milník dosažen milník dosažen

5.5.5. Zlepšení podmínek pro rekreaci na Vidouli 

Vybudování prstence atraktivního území parkových a přírodně rekreačních ploch s výbornou dostupností ze
západní části sídliště Barrandov. Parkově přetvořená krajina kolem budoucí zástavby bude jasně vymezovat
hranici mezi městem a přírodou a bude tvořit přechod od města do “divoké” přírody Prokopského a Dalejského
údolí.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Vybudování volnočasového areálu na území přírodního parku Vidoule (ano/ne/částečně)
2022 2023 2024
ne ne částečně
 • Počet přijatých opatření směřujících k vybudování volnočasového areálu na území přírodního parku Vidoule
  (počet)
2022 2023 2024
1 1 1

 

5.5.7. Kultivace veřejné zeleně 

Zajištění vysoké pobytové kvality veřejné zeleně v bezprostředním sousedství s obytnými územími MČ.
Monitoring využitelnosti ploch veřejné zeleně pro každodenní rekreaci a vytváření podmínek pro její
revitalizaci (např. jako součásti Strukturálního plánu MČ Praha 5 a na něj navazujících aktivit).

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet realizací kultivace veřejné zeleně na území MČ Praha 5 (počet za rok)
2022 2023 2024
>5 >5 >5
 • Pasport veřejné zeleně (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano

5.5.8. Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 

V návaznosti na vybudování nového pavilonu vedle Raudnitzova domu v rámci opatření 4.3.2. a v návaznosti
na rekonstrukci Raudnitzova domu (opatření 4.3.1) dojde k revitalizaci přilehlého veřejného prostranství. Při
přípravě projektu budou prověřeny možnosti retence dešťových vod a vsakování dešťové vody do nových
zpevněných ploch. Projektová dokumentace bude podporovat naplňování opatření 5.6.6 Klimatické cíle

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Milníky rekonstrukce parku u Raudnitzova domu
2022 2023 2024
Dokončena DPS Výstavba Ukončení realizace stavby

 

SC 5.6. – Zajištění kvalitního životního prostředí

5.6.1. Odkrytí Motolského potoka 

Příprava a podpora realizace odkrytí Motolského potoka před Buďánkami dle studie A69 a současných
projektů v místě.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Odkrytí koryta potoka (ano/ne/částečně)
2022 2023 2024
ne ne částečně
 • Počet přijatých opatření podpory odkrytí koryta potoka (počet)
2022 2023 2024
1 1 1

5.6.3. Zajištění udržitelného hospodaření s dešťovými vodami 

Ve spolupráci s hl. m. Prahou, správci sítí a developery podporovat rozvoj oddílného hospodaření odpadními
vodami a s ohledem na předpoklady konkrétních míst vytvářet podmínky pro zadržování a vsakování
dešťových vod (budování zasakovacích objektů, objektů akumulace dešťových vod a jejich využití pro
zálivku, vodních nádrží, zelených střech apod.).

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Projektovaný objem nově zadržených dešťových vod (hl)
2022 2023 2024
zatím nelze vyčíslit zatím nelze vyčíslit zatím nelze vyčíslit

 

5.6.6. Klimatické cíle 

MČ Praha 5 podpoří svými opatřeními jako je například rozšiřování ploch veřejné zeleně, výsadba stromů
(včetně výsadby ve spolupráci s hl. m. Praha), snižování energetické náročnosti budov, podpora občanských
iniciativ apod. splnění klimatického závazku hl. m. Prahy snížit emise CO2 o minimálně 45 % do roku 2030
oproti roku 2010.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Naplňování opatření 3.4.2 Snížení energetické náročnosti objektů v majetku MČ Praha 5 (v %)
2022 2023 2024
100% 100% 100%
 • Naplňování opatření 5.3.6 Zajišťování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy (v %)
2022 2023 2024
100% 100% 100%
 • Naplňování opatření 5.3.7 Podpora rozvoje nových a rekonstrukce stávajících tramvajových tratí (v %)
2022 2023 2024
100% 100% 100%

SC 5.7. – Zajištění předvídatelných podmínek územního rozvoje

5.7.1. Aktuálnost Strukturálního plánu MČ Praha 5  

Zajištění pravidelné aktualizace Strukturálního plánu MČ Praha 5 tak, aby byl živým dokumentem reflektujícím
trvale udržitelný rozvoj území městské části. Nastavení funkčního systému schvalování aktualizací tohoto
dokumentu samosprávou, pomocí kterého bude zaručena kvalita a účelnost dokumentu jako podkladu pro
související rozhodování samosprávy MČ.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Aktuálnost Strukturálního plánu MČ Praha 5 (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano

 

5.7.2. Aplikace Strukturálního plánu  

Provoz systému Strukturálního plánu MČ Prahy 5 spočívá v postupné digitalizaci projektů a studií na území
Prahy 5, digitalizaci stavu vystavěného prostředí a dalších jevů, integraci datových sad spravovaných
IPR Praha, prostorových potřeb orgánů samosprávy a historii úkonů samosprávy v konkrétních územích.
Strukturální plán umožní rychlé předávání informací k projektům a studiím MČ Praha 5 nejen napříč úřadem.
Díky snadnému digitálnímu přístupu umožní aplikace Strukturálního plánu, za předpokladu dostatečného
zajištění provozu včetně aktuálnosti obsahu, efektivní komunikaci a orientaci v tématech souvisejících
s územním rozvojem. Součástí opatření je zajištění těchto podmínek dostatečného zajištění provozu aplikace,
které umožní vytvoření Strukturálního plánu a jeho průběžnou aktualizaci. (Poznámka: Jedná se o klíčovou
činnost pro dosažení výsledků všech opatření, jejichž gestorem je Odbor územního rozvoje.)

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Personální zajištění Strukturálního plánu MČ Praha 5 (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano
 • Zajištěno vhodné technické vybavení pro implementaci Strukturálního plánu MČ Praha 5 (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano
 • Milníky naplňování obsahu Strukturálního plánu MČ Praha 5
2022 2023 2024
ano ano ano

 

5.7.3. Zajištění získávání příspěvků investorů na veřejnou infrastrukturu  

Sjednocení strategie územního rozvoje MČ Praha 5 v otázce příspěvku investorů na veřejnou infrastrukturu
s hl. m. Prahou a ostatními městskými částmi. Jedná se o zásadní téma územního rozvoje, které v současnosti
řeší MČ Praha 5 izolovaně vlastními “Zásadami”.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Metodika MČ Praha 5 v otázce příspěvku investorů na infrastrukturu koresponduje s nově vznikající /
  vytvořeno metodikou HMP (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano

 

5.7.4. Proaktivní přístup při vytváření zásadních dokumentů územního rozvoje  

MČ Praha 5 bude pokračovat v současném trendu aktivního připomínkování zásadních dokumentů v oblasti
územního rozvoje (např. Metropolitní plán hl. m. Prahy, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, Územně
analytické podklady hl. m. Prahy, Pražské stavební předpisy, nový Stavební zákon) ve snaze hájit zájmy MČ
Praha 5 a v přípravě podkladů pro výše uvedené.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Počet projednaných dokumentů územního rozvoje v orgánech samosprávy za daný rok (počet)
2022 2023 2024
7 7 7
 • Schválení připomínek k zásadním dokumentům územního rozvoje Zastupitelstvem MČ Praha 5 (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano

 

5.7.5. Strategie zachování charakteru stabilizovaných území a ochrany charakteru vilových čtvrtí  

Zajištění kontinuity “Pravidel” MČ Praha 5 v otázce zachování charakteru stabilizovaných území, sledování
možností ochrany stabilizovaných území při změně legislativních norem a vyžadování spolupráce hl. m.
Prahy. Opatření se vztahuje i k ochraně a zachování charakteru vilových čtvrtí.

Cílové hodnoty indikátorů:

 • Aktuálnost Pravidel pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných
  územích Městské části Praha 5 (ano/ne)
2022 2023 2024
ano ano ano
 • Míra dodržování Pravidel pro posuzování investorských záměrů (%)
2022 2023 2024
100% 100% 100%

 

OSS Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava

Akční plán pro Prioritní osu 2 připravila OSS Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava v letech 2020 – 2021.

 

Vedoucí pracovní skupiny:

Mgr. Zdeněk Doležal – radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva

Členové pracovní skupiny:

Ing. arch. Zuzana Hamanová – členka zastupitelstva

Ing. Milan Kryl – člen zastupitelstva

Ing. Jan Panenka – člen zastupitelstva

Ing. Lubomír Brož – místostarosta, člen zastupitelstva

Ing. Jiří Vejmelka – člen zastupitelstva

Ing. arch. Jan Kábrt – vedoucí Odboru územního rozvoje

Ing. Kateřina Knížková – vedoucí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

Ivan Růžička – vedoucí Odboru dopravy

Petra Vlášková – vedoucí Oddělení koncepce rozvoje

Ing. arch. Pavel Šmelhaus – expert

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. – expert