Ekonomické aktuality

Rozpočet městské části na rok 2024 byl schválen (19.12.2023)

Zastupitelstvo městské části schválilo 19. prosince rozpočet na rok 2024, finanční plán na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 až 2029. Městská část bude hospodařit s příjmy ve výši 826.018,7 tis. Kč a s výdaji ve výši 1.151.874,5 tis. Kč. Běžné výdaje jsou plánovány v částce 697.981,1 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 439.143,4 tis. Kč a dotace jsou plánovány ve výši 14.750 tis. Kč.

Rozpočty příspěvkových organizací byly schváleny (04.12.2023)

Rada městské části schválila rozpočty příspěvkových organizací a střednědobé výhledy rozpočtu na další roky. Schválené dokumenty jsou trvale zveřejněny na internetových stránkách organizací a na úřední desce městské části.

Návrh rozpočtu na rok 2024 (01.12.2023)

Rada schválila návrh rozpočtu na rok 2024, návrh finančního plánu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další roky. Návrhy byly zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách MČ k seznámení občanů. Návrhy bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo na svém jednání 19. prosince.

Výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí (11.09.2024)

Rada městské části schválila výsledky hospodaření za tři čtvrtletí roku 2023. Hospodaření ve sledovaném období skončilo schodkem ve výši 94,7 mil. Kč, což je 18,9 % plánovaného schodku. Příjmy byly dosaženy ve výši 683.432,9 tis. Kč a výdaje 778.207,8 tis. Kč to je plnění na 57, 6 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje jsou plněny na 54 %, přičemž rozhodující stavby budou z větší části financované ve čtvrtém čtvrtletí. Ve zdaňované činnosti bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 33.120 tis. Kč to je plnění na 40,8 %.

Příprava rozpočtu na rok 2024 (10.07.2023)

Rada městské části schválila zásady pro přípravu rozpočtu na rok 2024, finančního plánu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky. Zároveň schválila časový plán přípravy a termíny projednávání návrhů rozpočtu a finančních plánů. Do konce srpna budou vyhotoveny návrhy odborů, organizací a správních firem. V průběhu září bude zahájeno projednávání návrhů a případné korekce. Výbor finanční a investic se bude rozpočtem zabývat v průběhu října a listopadu a vše završí rozšířeným jednáním výboru nad úplným návrhem rozpočtu 29. listopadu. Pak bude následovat zveřejnění návrhu na úřední desce a jeho projednání a schválení zastupitelstvem 19. prosince. Do roku 2024 vstoupíme se schváleným rozpočtem.

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2022 (20.06.2023)

Zastupitelstvo městské části schválilo dne 20. června 2023 závěrečný účet městské části za rok 2022 a roční účetní závěrku za rok 2022. Závěrečný účet je k dispozici na internetových stránkách městské části.

Závěrečný účet městské části za rok 2022 (01.06.2023)

Zastupitelstvo městské části bude na svém zasedání 20. června projednávat a schvalovat závěrečný účet za rok 2022. Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách, občané městské části se mohou k návrhu vyjádřit písemně do podatelny úřadu městské části (nám. 14. října č. 4, 150 22 Praha 5) nebo elektronicky na adresu podatelna@praha5.cz do 16 hodin 19. června nebo osobně přímo na zasedání zastupitelstva městské části 20. června od 9 hodin ve velké zasedací síni (Štefánikova 13, 15, 6. patro).

Hospodaření v prvním čtvrtletí roku 2023 (10.05.2023)

Výbor finanční a investic projednal výsledky hospodaření za první čtvrtletí roku na svém jednání 10. května. Vzhledem k tomu, že městská část hospodařila větší část období v režimu rozpočtového provizoria, je celkový objem výdajů pouze na 13,7 %. Příjmy byly dosaženy na 18,6 %. Ve zdaňované činnosti byl výsledek hospodaření kladný ve výši 11.212 tis. Kč.

Výsledky hospodaření za rok 2022 (19.04.2023)

Výbor finanční a investic se na svém jednání zabýval výsledky hospodaření za rok 2022.V hlavní činnosti byl dosažen záporný výsledek hospodaření, který po finančním vypořádání s rozpočtem hlavního města a dalšími rozpočty dosáhl hodnoty -209.289 tis. Kč, plánovaná hodnota byla -414.494 tis. Kč. Ve zdaňované činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 22.066 tis. Kč. Závěrečný účet městské části bude projednáván ve výboru 24. května a zastupitelstvo městské části jej bude projednávat a schvalovat 20. června.

Příprava rozpočtu na rok 2024 (03.04.2023)

Rada městské části zahájila přípravu rozpočtu na rok 2024 a schválila harmonogram přípravy rozpočtu. V prvním kroku budou projednávány rozpočtové podkapitoly s vedoucími odborů s cílem najít potřebné zdroje financí (příjmy) a zároveň snížit objem výdajů, přičemž objem výdajů by měl dosahovat výše příjmů. První etapa skončí v červnu a rada schválí závazné ukazatele pro přípravu rozpočtu.

Investiční dotace od hlavního města (24.03.2023)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo dne 23. března o poskytnutí investičních dotací městským částem v celkovém objemu 500 mil. Kč. Naše městská část obdržela 12 mil. Kč pro ZŠ a MŠ Kořenského na realizaci vestavby do půdního prostoru. Děkujeme, vzhledem k velikosti naší městské části jsme očekávali trochu větší částku. Porovnejte sami, usnesení je zde.

Rozpočet na rok 2023 schválen (08.03.2023)

Zastupitelstvo městské část na svém jednání 7. března schválilo rozpočet městské části na rok 2023. Městská část bude hospodařit s příjmy ve výši 695,9 mil. Kč a s výdaji ve výdaji ve výši 1.141,6 mil. Kč. Schodek bude přednostně kryt finančními prostředky z minulých let, uložených na peněžních fondech a na spořících účtech. V průběhu roku bude nutné dořešit nesoulad mezi výší plánovaných výdajů v dalších letech a objemem finančních prostředků městské části. Schválený rozpočet je trvale zveřejněn na internetových stránkách městské části.

Finanční prostředky od hlavního města (28.02.2023)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků pro městskou část a to na pomoc lidem bez domova (153 tis. Kč), na program primární prevence ve školách (596,9 tis. Kč) a na realizaci protidrogové politiky jsme obdrželi 148,4 tis. Kč. Finanční prostředky budou využity ke stanoveným účelům v letošním roce, finance na primární prevenci ve školách obdrží FZŠ a MŠ Barrandov II, Tyršova základní škola, ZŠ a MŠ Barrandov, ZŠ a MŠ Radlická a další školy na projekty připravované na tento rok.

Podpora sociálních služeb (27.02.2023)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků pro podporu registrovaných sociálních služeb a to částkou 16.136 tis. Kč poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí a na stejný účel poskytlo hlavní město částku 6.000 tis. Kč ze svého rozpočtu. Finanční prostředky budou poukázány Centru sociální a ošetřovatelské pomoci, které zajišťuje tyto služby na naší městské části. Děkujeme.

Návrh rozpočtu na rok 2023 – zveřejnění pro občany (16.02.2023)

Úřad městské části zveřejnil na úřední desce v sekci odbor ekonomický a na internetových stránkách městské části návrh rozpočtu na rok 2023. Občané mohou podávat připomínky a návrhy do 6. března 2023 v listinné podobě do podatelny městské části nebo elektronicky, případně osobně přímo na jednání zastupitelstva 7. března od 9 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva Štefánikova 13, 15, 6. patro.

Rozpočet na rok 2023 (16.02.2023)

Rada městské části projednala návrh rozpočtu na rok 2023 na svém jednání dne 13. února a uložila radní J. Dočekalové návrh předložit zastupitelstvu 7. března. Výbor finanční a investic se návrhem rozpočtu zabýval na svém jednání dne 15. března a doporučil zastupitelstvu návrh schválit. Zastupitelstvo městské části bude návrh rozpočtu projednávat a schvalovat 7. března.

Podpora sportovních zařízení a klubů (15.02.2023)

Rada městské části rozhodovala na svém jednání dne 13. února o přidělení dotací pro sportovní zařízení a kluby k úhradě nákladů vzniklých navýšením cen energií. Celkem se navrhuje k rozdělení 2 mil. Kč. Dotace budou schvalovány zastupitelstvem 7. března.

Žádost o dotace na investice (14.02.2023)

Rada městské části schválila žádost o investiční dotace od hlavního města. Ve školství bychom chtěli, aby hlavní město podpořilo vestavbu do půdního prostoru v ZŠ Kořenského částkou 33.500 tis. Kč, bydlení pro seniory v Hlubočepech částkou 54.000 tis. Kč a projekt přístavby MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami částkou 1.812 tis. Kč. Žádosti zasíláme hlavnímu městu k rozhodnutí.

Dotační program na investice  (26.1.2023)

Rada hlavního města vypsala dotační program na investiční projekty městských částí. K dispozici je částka 500 mil. korun a každá městská část může přihlásit tři projekty. Musí se jednat o projekty již započaté, případně připravené k realizaci. Návrh projektů bude projednávat rada městské části 6. února. Usnesení rady hl. města je zde.

Vypsání dotačních programů na rok 2023 (11.01.2023)

Rada městské části schválila na svém jednání 9. ledna dotační programy městské části na rok 2023. Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny na úřední desce městské části v kategorii Programové dotace 2023.

Peníze z hazardu (19.12.2022)

Zastupitelstvo hlavního města 15. prosince schválilo dotaci naší městské části – podíl na finančních prostředcích obdržených z hazardu ve výši 7.120 tis. Kč. Polovina této částky je určena na sport, zbývající peníze použijeme na kulturu, školství a sociální oblast. Děkujeme!

Provizorium bude delší (16.12.2022)

Zastupitelstvo hlavního města na svém zasedání 15. prosince schválilo rozpočet hlavního města. Zastupitelstvo městské části se bude zabývat rozpočtem na rok 2023 v březnu. Do té doby budeme hospodařit v režimu rozpočtového provizoria.

Rozpočet na rok 2023 (08.12.2022)

Příprava rozpočtu na rok 2023 pokračuje. Byly projednány a předběžně odsouhlaseny návrhy odboru školství, odboru správy majetku, odboru bytů a převodů nemovitých věcí a odboru územního rozvoje. Na ostatních návrzích se pracuje, příští týden výbor finanční a investic projedná návrhy těchto odborů: odbor Kancelář městské části, odbor Kancelář tajemníka, odbor Kancelář starosty a odbor informatiky.

Příprava rozpočtu na rok 2023 (24.11.2022)

Rada a vedoucí odborů úřadu pokračují v přípravě rozpočtu na rok 2023. Probíhají jednání na úrovni radních o možnostech snížení rozpočtu a zapracování nových dat do rozpočtu městské části. I když městská část vstoupí do roku 2023 v režimu rozpočtového provizoria, je snaha, aby provizorium bylo co nejkratší a zastupitelstvo schválilo rozpočet již v lednu.

Výbor finanční a investic (16.11.2022)

Výbor finanční a investic zastupitelstva městské části se sešel na svém prvním jednání 16. listopadu. Po krátkém představení členů výboru byl pro informaci předložen Přehled hospodaření městské části za třetí čtvrtletí letošního roku. Následoval přehled o investičních akcích a stručné informace o stavu jejich připravenosti a postupu výstavby. Na příštím jednání 30. listopadu se již bude výbor zabývat návrhy rozpočtů jednotlivých odborů v roce 2023.

Hospodaření MČ na začátku příštího roku v režimu rozpočtového provizoria (09.11.2022)

Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že do roku 2023 městská část vstoupí v režimu rozpočtového provizoria. Ponechává si čas na úpravu již zpracovaných návrhů rozpočtu a projednání v příslušných orgánech městské části. Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria jsou zveřejněny v sekci rozpočet 2023.

Nové vedení MČ (08.11.2022)

Zastupitelstvo městské části se sešlo poprvé po volbách do zastupitelstva městské části. Byly zvoleny orgány městské části: starosta, radavýbory zastupitelstva.

Peníze pro dětské skupiny (07.11.2022)

Hlavní město přidělilo městské části neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na provoz dětských skupin ve výši 2.347 tis. Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty naší příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, která provozuje dětské skupiny Hřebenka I a Hřebenka II. Vítaný příspěvek na provoz, děkujeme.

Výsledky hospodaření MČ za třetí čtvrtletí (26.10.2022)

Za tři čtvrtletí roku 2022 je výsledkem hospodaření v hlavní činnosti kladný výsledek hospodaření ve výši 41.771,4 tis. Kč. Příjmy jsou plněny na 81,5 % a to především v důsledku lepšího inkasa vlastních příjmů. Místní poplatky jsou plněny vyšším procentem než odpovídá příslušnému období, správní poplatky jsou plněny dokonce na 109 %, což odráží zvýšenou aktivitu služeb občanům. Podstatně jsou zvýšeny příjmy z úroků a to na 20.463,3 tis. Kč, což je plnění na 280 % schváleného rozpočtu. Transfery od státu a hlavního města jsou ve výši 75 % plánu, ze zdaňované činnosti jsme převedli 60 mil. Kč na investiční akce, plnění je na 56 %. Celkové výdaje jsou realizovány na 45,5 %, kapitálové výdaje na 30 %. Tato situace není neobvyklá, velké investiční akce jsou prováděny v letních měsících, dokončovány na podzim, přičemž úhrady faktur jsou provedeny v závěru roku. Přehled o hospodaření je k dispozici zde.

Kolik nám dá stát na výkon činností vykonávaných za stát (26.09.2022)

Od Magistrátu hlavního města jsme obdrželi informaci o objemu finančních prostředků na výkon státní správy. V roce 2023 obdržíme celkem 74,4 mil. Kč, navýšení oproti roku 2022 činí 2,2 mil. Kč. Obdobně jako v předchozích letech tato částka na zajištění výkonu všech činností nedostačuje, městská část bude výkon státní správy financovat ze svých prostředků. Odhadujeme, že to bude asi 50 mil. Kč.

Pomoc občanům budou organizovat školy (21.09.2022)

Odbor školství městské části rozeslal ředitelům škol pokyny k organizačnímu zajištění distribuce finanční pomoci od hlavního města. V krátké době budou u všech škol zveřejněny potřebné informace a formuláře pro podání žádostí o prominutí úplaty za školské služby. Pro žadatele je vytvořen jednoduchý formulář, dostupný také zde. Na této adrese najdete i další informace týkající se finanční pomoci občanům. Doporučujeme pročíst nejčastěji kladené otázky, jsou zde též uvedeny.

Hlavní město myslí na své obyvatele ohrožené inflací (15.09.2022)

Zastupitelstvo hlavního města schválilo finanční prostředky pro městskou část určené na realizaci opatření na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací ve výši 17,7 mil. Kč. Podpořena budou tyto opatření: stravné, školné, školní družina či klub a to ve výši 100 % úplaty. Dále bude možné podpořit  mimoškolní aktivity (škola v přírodě, lyžařský výcvik, kroužky) a školy budou moci zaměstnat sociálního pedagoga. Odbor školství připravuje potřebné pokyny pro ředitele škol k zajištění všech administrativních kroků a pro seznámení rodičů s možnostmi finanční pomoci.

Kolik peněz dostaneme od hlavního města (14.09.2022)

Rada hlavního města na svém jednání 12. září připravila návrh finančních vztahů hlavního města ke svým městským částem. Vychází se z předpokladu, že daňové příjmy hlavního města ze sdílených daní budou ve výši 65,7 mld. Kč a z této částky poskytne svým městským částem 8 %, což je 5,256 mld. Kč. Pro naší městskou část je vyčleněno 325,6 mil. Kč, je to v porovnání s letošním rokem navýšení o 11 %, tedy necelých 32 mil. Kč.

Rozpočet na rok 2023 (07.09.2022)

Úřad městské části pilně pracuje na přípravě rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky. V souladu s radou schváleným harmonogramem činností byly jednotlivými odbory úřadu navrženy výdaje ve stanoveném objemu pro rok 2023. Nyní zbývá doladit výdaje pro úřad, kde došlo ke změně platových tarifů od 1. září a u škol, kde se upravují výdaje na energie. Příjmová část rozpočtu bude jasnější po stanovení finančního vztahu hlavního města k městským částem, informace obdržíme do 10. září.

Výsledky hospodaření za první pololetí (06.09.2022)

Rada městské části schválila 5. září výsledky hospodaření městské části za první pololetí. v hlavní činnosti bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši necelých 33 mil. Kč, přičemž plnění příjmů je na 50,8 % schváleného rozpočtu a plnění výdajů na 27,6 % upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje (investice) jsou plněny na 15,2 %. Tato skutečnost nevybočuje z obvyklých čísel, neboť velká část investic je realizována ve školských objektech v letních měsících a úhrady faktur jsou prováděny následně až v průběhu druhého pololetí. V hospodářské (podnikatelské) činnosti je kladný výsledek hospodaření ve výši 26 mil. korun. Přehled o hospodaření je k dispozici v elektronické podobě zde.

Příprava rozpočtu na rok 2023 (15.08.2022)

Úřad městské části pracuje na přípravě rozpočtu na rok 2023. Do konce měsíce budou všemi odbory úřadu předloženy návrhy příjmů a výdajů pro rok 2023 a pro střednědobý výhled rozpočtu na další roky. Výdajový rámec běžných výdajů stanovila rada městské části s cílem snížit objem těchto výdajů o 3 %, při zachování výdajů pro školství a veřejný prostor.

Mimořádná dotace na sportovní stavbu (08.07.2022)

Zastupitelstvo hlavního města schválilo poskytnutí investiční účelové dotace na rozvoj sportovní infrastruktury. Finanční prostředky ve výši 17,5 mil. Kč  jsou určeny na výstavbu multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží.

Dotace na provoz dětských skupin (27.06.2022)

Rada hlavního města schválila poskytnutí finančního transferu na provoz dětských skupin. Dětské skupiny Hřebenka I a Hřebenka II provozované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci (příspěvková organizace zřízená městskou částí) obdrží celkem 2.151 tis. Kč.

Finance z hazardu (27.06.2022)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o poskytnutí části výtěžku z hazardu na území města ve prospěch naší městské části a to ve výši 13.623 tis. Kč. Na sport je určena částka6.811,5 tis. Kč, na kulturu školství, zdravotnictví a sociální oblast stejná částka.

Finance od hlavního města (26.05.2022)

Zastupitelstvo hlavního města nám poskytlo finanční prostředky ve výši 20.210 tis. Kč k doplnění finančního vztahu hlavního města k městské části. Předpokládáme využití těchto prostředků pro doplnění rozpočtu městské části v oblastech, které jsou nejvíce zasažené zvyšováním výdajů. Děkujeme!

Hospodaření městské části za první čtvrtletí 2022 (25.05.2022)

Rada městské části schválila přehled o hospodaření městské části za první čtvrtletí. Příjmy byly inkasovány ve výši 167.540 tis. Kč, to je na 25,4 %. Dobrý vývoj byl konstatován u správních poplatků, tedy za poskytování služeb občanům (33,4 %), u úroků (65,1 %) a u vratek transferů dokonce 221,8 %. Transfery od státu a hlavního města byly realizovány v plánované výši (25,6 %). Výdaje byly realizovány ve výši 125.206 tis. Kč, plnění na 11,7 %. Hospodaření městské části skončilo za první čtvrtletí kladným výsledkem hospodaření ve výši 42.334 tis. Kč.

Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (15.04.2022)

Městská část obdržela od hlavního města dotaci na krytí mimořádných výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí a to ve výši 8.502 tis. Kč.

Investiční dotace (03.03.2022)

Zastupitelstvo hlavního města schválilo investiční dotaci ve výši 17 mil. Kč na rekonstrukci objektu ZŠ Pod Žvahovem. Jsou to finanční prostředky z investiční rezervy hlavního města pro městské části na rok 2022. Z dotace bude provedena rekonstrukce kuchyně, jídelny a dalších prostor školy. Děkujeme.

Příprava rozpočtu na rok 2023 zahájena (01.03.2022)

Dne 1. března byla zahájena příprava rozpočtu na rok 2023 na úrovni členů rady a vedoucích odborů.  Jako první byl projednán postup přípravy rozpočtu s odborem školství.  Jednáno bylo o objemu rozpočtu a jeho plánovaném navýšení o investiční prostředky určené pro rekonstrukci školních hřišť a zahrad. Pokračovat bude 9. března odbor správy veřejného prostranství a zeleně a 17. března odbor sociálních věcí a prevence kriminality. Dále se bude postupovat podle radou schváleného harmonogramu prací, všechny odbory budou projednány do konce května.

Dotace na sociální služby (14.02.2022)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb ve výši 5.700 tis. Kč, z toho pro pečovatelskou službu 3.800 tis. Kč, zbývající částka je určena pro odlehčovací služby. Tyto částky poukazujeme naší příspěvkové organizaci Centrum sociálních a ošetřovatelských služeb pro zajištění péče o naše občany.

Žádosti o investiční dotace (04.02.2022)

Rada městské části schválila tři žádosti o investiční dotace z investiční rezervy hlavního města pro rok 2022. Jako v předchozích letech, zastupitelstvo hl. města vytvořilo k podpoře investic městských částí investiční rezervu ve výši 500 mil. Kč. Městské části mohou podávat žádosti o dotace na nejvýš tři akce v roce 2022. Žádáme o dotaci na rekonstrukci objektu ZŠ Pod Žvahovem ve výši 28.500 tis. Kč, pro ZŠ Kořenského na vestavbu do půdního prostoru ve výši 20.000 tis. Kč a na bydlení pro seniory Poštovka ve výši 54.450 tis. Kč.

Rozpočet 2022 (17.01.2022)

Městská část začíná rok 2022 se schváleným rozpočtem. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je sice velký, ale z větší části jsou to plánované investice. Snížení běžných výdajů naznačuje trend, kterým se budeme muset vydat i letos. Jelikož vláda rozhodla o zrušení plánovaného zvýšení platů od 1. ledna, snižujeme objem prostředků na platy o 6,5 mil. Kč.

Peníze z hazardu (27.12.2021)

Zastupitelstvo hlavního města schválilo 16. prosince dotaci ve výši 12.135 tis. Kč jako podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her v druhém pololetí roku 2021. Polovina částky je určena na podporu sportu, zbývající část je určena na podporu kultury, školství, zdravotnictví a na sociální oblast. Děkujeme.

Rozpočet na rok 2022 schválen (21.12.2021)

Zastupitelstvo na svém jednání dne 21. prosince projednalo a schválilo rozpočet na rok 2022. Hospodařit budeme s výdaji ve výši mírně přesahující 1 mld. korun, rozpočet je schválen jako schodkový, vyrovnává se použitím peněžních fondů a financí z minulých let. Schválený rozpočet je zde.

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu (09.12.2021)

Finančnímu výboru zastupitelstva byl představen úplný návrh rozpočtu na rok 2022. Radním pro finance byly přestaveny širší souvislosti přípravy rozpočtu a celý rozpočet, tak jak je předkládán k projednání a schválení zastupitelstvu městské části. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu návrh rozpočtu schválit.

Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 schváleny (07.12.2021)

Rada městské části 6. prosince schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 a jejich střednědobé výhledy na roky 2023 a 2024. Rozpočty a výhledy jsou trvale zveřejněny na úřední desce v sekci rozpočty příspěvkových organizací a internetových stránkách příspěvkových organizací.

Návrh rozpočtu na rok 2022 zveřejněn (02.12.2021)

Na úřední desce městské části a na internetových stránkách zde jsou k dispozici návrh rozpočtu a finančního plánu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další roky. Návrhy odsouhlasila rada městské části 1. prosince, finanční výbor je bude projednávat 8. prosince a zastupitelstvo bude návrhy projednávat a schvalovat na svém zasedání 21. prosince. Připomínky a návrhy občanů lze podávat do 20. prosince 17:00 hodin v listinné i elektronické podobě. Návrhy mohou občané též přednést přímo na zasedání zastupitelstva 21. prosince od 13:00 hodin ve velké zasedací síni zastupitelstva Štefánikova 13, 15; 6. patro.

Rozpočet na rok 2022 finišuje (29.11.2021)

Návrh rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu je ve finále. Návrhy projedná ve finální podobě rada městské části 1. prosince, finanční výbor zastupitelstva 8. prosince a zastupitelstvo by mělo návrhy projednat a schválit na svém plánovaném zasedání 21. prosince. Pro občany budou návrhy zveřejněny nejpozději 3. prosince na úřední desce a internetových stránkách městské části.

Kolik dostaneme na výkon státní správy? (25.11.2021)

Magistrát hlavního města nám zaslal informaci o výši příspěvku na výkon státní správy v roce 2022. Obdržíme 72.197,8 tis. Kč, což je navýšení proti roku 2021 o částku 241,8 tis. Kč. Tak jako v předchozích letech plánujeme, že na tuto činnost budeme z vlastních prostředků přispívat zhruba stejnou částkou.

Jaké budou investice v roce 2022 (12.11.2021)

Finančnímu výboru byl představen přehled stavebních investic v příštím roce v celkovém rozsahu 292 mil. korun. Tyto investice tvoří 28 % plánovaných výdajů městské části v roce 2022. Celkově tvoří investice 34 % plánovaných ročních výdajů městské části v roce 2022.

Z významných staveb můžeme uvést: revitalizace Chaplinova náměstí 37 mil. Kč, rekonstrukce kuchyně ve FZŠ a MŠ Barrandov II (V Remízku) 30,8 mil. Kč, v ZŠ a MŠ Kořenského se bude realizovat vestavba do půdního prostoru za 14,4 mil. Kč,  bude pokračovat rekonstrukce pláště polikliniky Barrandov v hodnotě 42 mil. Kč a další.

Hospodaření městské části za tři čtvrtletí roku 2021 (10.11.2021)

Rada městské části schválila dne 10. listopadu hospodaření za tři čtvrtletí roku 2021 a týž den se tímto zabýval i finanční výbor zastupitelstva. Příjmy byly dosaženy ve výši 626.254 tis. Kč, tj. plnění na 72 %, výdaje byly realizovány ve výši 668.530 tis. Kč, tj. 49 %. Investice byly plněny na 36 %. Hospodaření skončilo ve ztrátě 42 mil. Kč.

Sportující děti (29.10.2021)

Rada městské části na základě velkého zájmu dětí a jejich rodičů navýšila finanční prostředky na sportování dětí v rámci projektu aktivní město. Na sportovní aktivity lze požádat o příspěvek ve výši jeden tisíc korun. Celkem je k dispozici částka 2.737 tis. korun. Přihlášky a podrobnosti jsou na internetových stránkách aktivní město.

Nákup energií centrálně (07.10.2021)

Rada schválila výběr burzovního dohodce pro centrální nákup plynu a elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno. Od tohoto kroku si slibujeme dosažení nižších cen energií pro všechny objekty městské části, tedy včetně škol. Reagujeme tak na aktuální situaci na trhu, kde dochází ke zvýšení cen energií.

Financování voleb do Poslanecké sněmovny (04.10.2021)

Obdrželi jsme informaci o financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na zajištění výdajů spojených s volbami obdržíme od státu 2.531 tisíc korun. Počítá se též s pořízením prostředků pro zajištění odpovídajících hygienicko-protiepidemických opatření. Jedná se o respirátory, dezinfekční prostředky na úklid a pro ošetření rukou a jednorázové rukavice pro manipulaci s hlasovacími lístky.

Projednávání návrhů rozpočtů finančním výborem (23.09.2021)

Finanční výbor pokračoval v projednávání návrhů rozpočtů jednotlivých odborů. Na zasedání 22. září byly představeny rozpočty odboru správy veřejného prostranství a zeleně a odboru sociálních věcí a prevence kriminality. Na dalším plánovaném jednání 6. října budou představeny návrhy rozpočtů škol a odboru školství.

Kolik peněz dostaneme od hlavního města? (15.09.2021)

Obdrželi jsme návrh finančních vztahů hlavního města k městským částem v roce 2022. Rada hlavního města navrhla městským částem v příštím roce poukázat celkem 8 % z očekávaného inkasa sdílených daní, to znamená částku 5.097.737 tis. Kč, pro naší městskou část je určena částka 293.628 tis. Kč. V porovnání s letošním rokem je to 1,4% navýšení, tedy částka 4.117 tis. Kč.

Finanční výbor a rozpočet na rok 2022 (09.09.2021)

Finanční výbor zastupitelstva zahájil dne 8. září projednávání návrhů rozpočtů. Seznámil se s návrhy odboru územního rozvoje a odboru ekonomického. Výbor vzal na vědomí splnění základního požadavku a to snížení běžných výdajů o 10 % v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021.

Centrální nákup energií (08.09.2021)

Rada městské části schválila záměr na centrální nákup energií pro městskou část a zřízené příspěvkové organizace. Je to další z postupných kroků směřujících ke snižování výdajů městské části. Od centrálního nákupu energií na komoditní burze očekáváme výhodnější ceny a zároveň to bude jeden z kroků pro zavedení energetického managementu.

Rozpočet na rok 2022 (03.09.2021)

Byla zahájena druhá etapa přípravy rozpočtu na rok 2022. Správci rozpočtových prostředků předložili své návrhy na příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu a nyní probíhá kontrola a sumarizace údajů.

Nutno připomenout, že v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021 se objem běžných (provozních) výdajů snižuje o 10 %, na dotace bude též vyčleněno méně finančních prostředků.

Byly zahájeny konzultace na úrovni členů rady a správců, již 8. září zahajuje projednávání návrhů též finanční výbor zastupitelstva.

Hospodaření za pololetí (25.08.2021)

Hospodaření městské části za první pololetí projednává finanční výbor a rada městské části. Zastupitelstvo se bude hospodařením zabývat 14. září.

V příjmech se kladně projevilo vyšší inkaso místních poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství a u správních poplatků. Nízké je inkaso u daně z nemovitých věcí, kde očekáváme částku převyšující 86 mil. Kč a plnění je na pouhé 3 procenta. Mírné překročení je též u vybíraných pokut a u vratek transferů v důsledku nerealizace projektů. Transfery od státu a hlavního města jsou plněny podle rozpočtu, navíc se podařilo získat investiční peníze na bydlení pro seniory v Hlubočepích (17 mil. Kč) na revitalizaci zeleně na Chaplinově náměstí (8 mil. Kč) a zastupitelstvo hlavního města nám ponechalo nevyčerpané finance z minulých let ve výši 70,7 mil. Kč. Z hospodářské činnosti jsme převedli na financování činností 55 mil. Kč, plnění na 25 %.

Ve výdajích je celkové plnění na 29 %, běžné prostředky na 33 %, kapitálové na 20 % a dotace na 16 %. V hlavní činnosti je dosažen schodek ve výši necelých 13 mil. Kč, plánován je ve výši 456 mil. Kč, tedy plnění na 3 %.

Ve zdaňované činnosti je dosažen kladný výsledek hospodaření ve výši 16,8 mil. Kč.

Strategie rozvoje městské části (07.07.2021)

Na svém zasedání dne 22. června zastupitelstvo městské části schválilo Strategii rozvoje městské části 2030+. Dokumenty jsou uloženy v samostatném adresáři na internetových stránkách městské části zde.

Pro účely řízení strategie a koordinaci zřídila rada městské části Komisi pro strategické řízení jako poradní orgán rady pro strategické řízení. Dále rada schválila vnitřní organizační předpis k zajištění závazného postupu při implementaci strategie uvnitř úřadu městské části.

Komise se bude pravidelně scházet, minimálně 4x ročně, kontrolovat plnění opatření stanovených v Akčním plánu a posuzovat nová opatření k realizaci strategie.

Zastupitelstvo v červnu (23.06.2021)

Jednání zastupitelstva plánované na 22. červen mělo na programu několik důležitých ekonomických bodů. Nejdříve byl schválen závěrečný účet za rok 2020. Zastupitelé konstatovali vzniklou ztrátu v hlavní činnosti ve výši přesahující 62 mil. Kč a ve zdaňované činnosti zisk ve výši 46 mil. Kč. Po finančních vypořádáních se celková ztráta v hlavní činnosti snížila na necelých 51 mil. Kč a to v důsledku vrácených finančních prostředků, doplatků od hlavního města a zřízených organizací a též vrácených prostředků z nevyčerpaných dotací. Též byla schválena i roční účetní závěrka městské části za rok 2020.

Druhým důležitým blokem byly změny peněžních fondů městské části, kde došlo ke zrušení nevyužívaného fondu ekologie se zůstatkem 254 tis. korun a vytvoření nového peněžního fondu s názvem participativní rozpočet. Na tento nově vzniklý fond byly převedeny finanční prostředky ze zrušeného fondu ekologie a další finance pro zajištění realizace všech dosud schválených a nerealizovaných projektů participativního rozpočtu a to v celkovém objemu 38 mil. Kč.

Třetím blokem bylo zajištění aspoň mírného zhodnocování finančních prostředků městské části. Máme v bankách uloženo 1,8 mld. korun a úročení těchto financí je velmi nízké. Proto byly zřízeny nové účty, které budou úročeny vyšším procentem a nově byla schválena smlouva o obhospodařování, kterou svěřujeme částku 400 mil. Kč Komerční bance a její společnosti Amundi za účelem dosažení vyšších výnosů, ovšem při zachování velmi konzervativního přístupu k rizikům.

Příprava rozpočtu na rok 2022 (17.06.2021)

Rada městské části schválila časový plán přípravy rozpočtu na rok 2022 a zásady pro jeho přípravu. Předpokládáme, že v průběhu letních měsíců jednotlivé odbory, příspěvkové organizace a správní firmy připraví podklady pro projednávání návrhů rozpočtu a finančních plánů. Již začátkem září se budou vyhotovené podklady projednávat a případně upravovat. Schválení rozpočtu plánujeme na zasedání zastupitelstva 21. prosince.

Na rozdíl od předchozích let se budou správci podkapitol rozpočtu řídit při stanovování objemu běžných výdajů rámcem stanoveným radou, přičemž je stanoveno snížení objemu běžných výdajů o 10 % v porovnání s rokem 2021.

Strategie rozvoje městské části (11.06.2021)

Rada městské části završila dlouhodobé úsilí při zpracování Strategie rozvoje městské části 2030+ a při svém jednání dne 9. června odsouhlasila podklady pro její schválení. Nyní je finální verze Strategie předložena ke schválení zastupitelstvu, které je svoláno na 22. června.

Závěrečný účet městské části za rok 2020 zveřejněn (03.06.2021)

Na úřední desce a internetových stránkách městské části (zde) je zveřejněn závěrečný účet městské části za rok 2020. Občané mají možnost se k závěrečnému účtu vyjádřit a to ve lhůtě do 21. června, případně na zasedání zastupitelstva městské části dne 22. června od 12 hodin.

Závěrečný účet projednal finanční výbor na svém jednání dne 2. června a doporučil zastupitelstvu závěrečný účet za rok 2020 schválit.

Závěrečný účet městské části za rok 2020 (28.05.2021)

Byly dokončeny práce na závěrečném účtu městské části za rok 2020, nyní je předkládán k projednání ve finančním výboru a radě městské části 2. června. Následně bude zveřejněn na úřední desce, nejpozději 4. června. Zastupitelstvo městské části bude závěrečný účet projednávat a schvalovat 22. června.

Prominutí místního poplatku (27.05.2021)

Úřad městské části prominul od 1. června do 31. prosince místní poplatek za užívání veřejného prostranství a to u restauračních předzahrádek a ostatních zařízení sloužících k prodeji. Cílem opatření je zmírnit ekonomické dopady epidemie Covid – 19 na podnikatele v naší městské části.

Práce s financemi (20.05.2021)

Finanční výbor se na svém zasedání 19. května zabýval první částí podkladů pro lepší práci s finančními prostředky městské části. Uvažuje se o sjednocení zásad pro tvorbu a použití všech peněžních fondů městské části a zároveň se navrhuje povolit možnost zhodnocování volných finančních prostředků buď přímo v bance nebo u správce portfolia. Druhá možnost bude podrobně zkoumána na dalším jednání finančního výboru 2. června.

Jak pracovat s financemi (10.05.2021)

Vedení městské části není spokojeno s úročením finančních prostředků, které má městská část uloženy v bankách. Rada proto vytvořila pracovní skupinu, která se možným zhodnocením finančních prostředků intenzivně zaobírala. Pro účely orgánů městské části se nyní vyhotovuje podkladový materiál, který má zlepšit stav našich financí. Uvažuje se o využití krátkodobých spořicích účtů a také o dlouhodobějším uložení volných finančních prostředků. Finanční výbor bude probírat naše možnosti na svém jednání 19. května a následně též 2. června. Doporučení finančního výboru se bude projednávat na zasedání zastupitelstva 22. června.

Co bude s Cibulkou? (15.04.2021)

Jak již bylo oznámeno, usedlost Cibulka zakoupila Nadace rodiny Vlčkových a plánuje zde zřídit zdravotnické zařízení – dětský hospic s paliativním střediskem. Své záměry Nadace představila zastupitelstvu městské části a po zásluze byl tento záměr velmi kladně hodnocen. Nadace má vytvořeny krásné webové stránky, kde se můžeme seznámit s historií i plánovanými kroky k obnově celého areálu. Děkujeme Nadaci rodiny Vlčkových za zájem o tento objekt a za záměr, který chtějí manželé Vlčkovi uskutečnit.

Majetek městské části (14.04.2021)

Zastupitelstvo městské části na svém plánovaném dubnovém zasedání schválilo, po rozsáhlé debatě, nákup areálu mateřské školy Waltrovka za 34,5 mil. korun. Účinnost smlouvy a tedy i úhrada kupní ceny byla odložena o jeden rok. Navíc městská část zaplatí necelých deset mil. korun, neboť do snížení kupní ceny bude započten investiční příspěvek od firmy Penta Real Estate.

Druhou důležitou transakcí mělo být schválení kupní smlouvy na nákup usedlosti Cibulka, rozsáhle projednané na jednání zastupitelstva v prosinci loňského roku. Prosincové zastupitelstvo schválilo záměr nákupu usedlosti za cenu 105 mil. korun. Ke schválení kupní smlouvy však nedošlo, neboť vlastník objektu mezitím oznámil, že městské části tento majetek neprodá. Celý objekt zakoupila Nadace rodiny Vlčkových.

Neutracené peníze nám nechali (19.03.2021)

Zastupitelstvo hlavního města na svém včerejším jednání schválilo ponechání finančních prostředků, které jsme obdrželi v předchozích letech na stejný účel i v roce letošním. Celkem se jedná o skoro 65 mil. korun na investiční akce, namátkou třeba úprava okolí na Buďánce, výměna oken v ZŠ Nepomucká, komunitní zahrada Hlubočepy a další. Mimo to nám zůstaly prostředky na mimořádné výdaje spojené s pandemií Covid – 19. Usnesení zastupitelstva je zde. Děkujeme!

Peníze na investici od hlavního města (22.02.2021)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo 18. února o poskytnutí dotací na investice pro městské části v celkové výši 500 mil. korun (usnesení je zde). Největší podporu od hlavního města obdrží projekty týkající se školských budov a zařízení (406 mil. Kč), sociální oblast je financována částkou 63,5 mil. Kč. Naše městská část obdrží 17 mil. korun na projekt bydlení pro seniory v Hlubočepech. Děkujeme!

Úprava žádostí na investiční dotace z rezervy hlavního města (12.02.2021)

Rada městské části upravila své rozhodnutí ve věci žádostí o investiční dotace z rezervy hlavního města na rok 2021 a vypustila z žádosti akci rozšíření kapacit MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami.

Příprava rozpočtu na rok 2022 zahájena (12.02.2021)

Rada městské části schválila harmonogram prací na přípravě rozpočtu na rok 2022. Včasnou přípravou rada sleduje záměr s dostatečným předstihem zjistit potřeby městské části vyjádřené ve výdajové straně rozpočtu a k tomu nalézt potřebnou výši finančních prostředků k realizaci. Radní pro oblast financí bude společně se správci podkapitol rozpočtu zkoumat potřeby jednotlivých odborů, redukci výdajů a možnosti navýšení vlastních příjmů.

Úleva placení místních poplatků (01.02.2021)

Správce místních poplatků rozhodlo o dočasné úlevě pro plátce místních poplatků a to v posunutí jejich splatnosti do 30. června t.r. Sledujeme tím aspoň malou úlevu podnikatelům a občanům naší městské části v době koronavirové krize. Podrobnější informace jsou zde.

Investiční dotace z rezervy hlavního města (28.01.2021)

Rada městské části rozhodla o podání tří žádostí o investiční dotace od hlavního města. Jedná se o projekt rozšíření kapacit MŠ Nad Palatou (objekt Pod Lipkami), bydlení pro seniory v Hlubočepech a rekonstrukce parku Kavalírka.

Rozpočet na rok 2021 schválen (26.01.2021)

Zastupitelstvo městské části na svém jednání 26. ledna schválilo návrh rozpočtu na rok 2021, návrh finančního plánu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 až 2026. Tímto okamžikem tedy končí rozpočtové provizorium městské části a hospodařit budeme podle schváleného rozpočtu. Schválený rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách městské části zde.

Úleva od místního poplatku za užívání veřejného prostranství (25.01.2021)

Magistrát hlavního města rozhodl o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro restaurační zahrádky, a to i samostatně umístěné, v období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 na území celého hlavního města Prahy.

Rozpočet ve finančním výboru (13.01.2021)

Finanční výbor zastupitelstva na rozšířeném jednání výboru projednal 13. ledna úplný návrh rozpočtu městské části na rok 2021, finančního plánu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky, za účasti rady a vedoucích odborů. Představeny byly všechny důležité aspekty ovlivňující rozpočet a komentována byla hlavně výdajová stránka rozpočtu. Finanční výbor doporučí zastupitelstvu schválení rozpočtu na plánovaném zasedání zastupitelstva 26. ledna.

Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn (08.01.2021)

Na úřední desce v sekci odbor ekonomický a na internetových stránkách městské části je před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2021 zastupitelstvem městské části zveřejněn úplný návrh rozpočtu, finančního plánu zdaňované činnosti a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky. Návrhy bude projednávat zastupitelstvo městské části 26. ledna, ještě před tím se bude úplným návrhem zabývat finanční výbor zastupitelstva na své schůzi 13. ledna.

Rada městské části jednala o rozpočtu na rok 2021 (07.01.2021)

Na svém jednání dne 6. ledna rada městské části odsouhlasila návrh rozpočtu na rok 2021, návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2026. Zároveň uložila radnímu V. Čahojovi předložit návrhy ke schválení na zasedání zastupitelstva 26. ledna. Schválením rozpočtu se ukončí hospodaření městské části v režimu rozpočtového provizoria.

Peníze z hazardu (30.12.2020)

Obdrželi jsme od hlavního města 6.756 tis. Kč jako podíl městské části na odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za druhé pololetí 2020. Polovina je určena na sport, druhá na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Děkujeme zastupitelstvu hlavního města, finance využijeme příští rok.

Rozpočet hlavního města schválen (18.12.2020)

Zastupitelstvo hlavního města včera schválilo návrh rozpočtu na rok 2021. Úplný návrh je k dispozici zde. Hlavní město bude hospodařit s příjmy ve výši 74,3 mld. Kč a výdaji ve výši 80,4 mld. Kč. Plánovaný schodek ve výši 6,1 mld. Kč je kryt třídou 8 – financování. Městské části obdrží 6 mld. Kč a město bude realizovat kapitálové výdaje (investice) ve výši 14,8 mld. Kč.

Rozpočtové provizorium (17.12.2020)

Městská část vstoupí do roku 2021 v režimu rozpočtového provizoria. Zásady pro hospodaření a možný objem výdajů schválilo zastupitelstvo na svém jednání 15. prosince. Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria a maximální objemy finančních prostředků na měsíc jsou k dispozici na úřední desce a v sekci Ekonomika MČ zde.

Chceme usedlost Cibulka (16.12.2020)

Zastupitelstvo městské části se po delším jednání shodlo na schválení záměru nákupu usedlosti Cibulka za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 105 mil. korun. Nyní budou pokračovat další kroky k realizaci nákupu, přičemž schválení kupní smlouvy by mělo zastupitelstvo provést na dubnovém zasedání.

Příprava rozpočtu na rok 2021 (10.12.2020)

Příprava rozpočtu na rok 2021 finišuje, včera finanční výbor projednal finanční plán zdaňované (ekonomické) činnosti, příští jednání výboru 13. ledna bude projednávat již úplný návrh rozpočtu. Ještě před tím jej posoudí rada městské části a návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce úřadu nejpozději 8. ledna. Projednání a schválení návrhu rozpočtu zastupitelstvem městské části se plánuje 26. ledna.

Rozpočty příspěvkových organizací schváleny (03.12.2020)

Rada městské části na svém jednání dne 2. prosince schválila rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí. Rozpočty jsou k dispozici na úřední desce úřadu v sekci rozpočty příspěvkových organizací.

Rozpočet hlavního města Prahy (01.12.2020)

Rada hlavního města projednala dne 30. listopadu návrh rozpočtu hlavního města na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu a finanční vztahy hlavního města k městským částem. Praha bude hospodařit s příjmy ve výši 74.319.699 tis. Kč, výdaji ve výši 80.390.912 tis. Kč. Plánují se daňové příjmy ve výši 55.443.500 tis. Kč a z nich 8 % je určeno pro městské části, což činí 5.021.609 tis. Kč. Městská část obdrží v rámci tohoto vztahu 289.511 tis. Kč, to je navýšení v porovnání s rokem 2020 o 5.379 tis. Kč. Rozpočet hlavního města bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo hlavního města na svém jednání dne 17. prosince. Návrh je k dispozici v úplném znění na internetových stránkách hlavního města zde.

Rozpočtové provizorium (24.11.2020)

Městská část vstoupí do roku 2021 v režimu rozpočtového provizoria. Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria schválí zastupitelstvo městské části 15. prosince.

Vyhlášení dotačních programů (11.11.2020)

Zastupitelstvo městské části schválilo dotační programy pro rok 2021 v celkové výši 15.350 tis. Kč. Pro sport je určeno 6.500 tis. Kč, kultura bude podpořena částkou 3.000 tis. Kč, nebyly opomenuty nemovité kulturní památky (1.200 tis. Kč), volnočasové aktivity dětí (1.500 tis. Kč), sociální služby (1.100 tis. Kč) a další. Obecná pravidla pro poskytování dotací jsou uvedena zde. Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny na úřední desce v sekci Programové dotace 2021, zde je k dispozici i potřebný formulář žádosti.

Finanční výbor projednal plánované výdaje do nemovitého majetku na rok 2021 (23.10.2020)

Finanční výbor na svém jednání dne 21. října probral plán investic a správy majetku na příští rok. Odbor správy majetku a odbor přípravy a realizace investic představili své plány a finanční výbor je vzal na vědomí. Celkový objem stavebních investic je navrhován ve výši necelých 300 mil. Kč, na opravy se plánuje částka necelých 42 mil. Kč.

Příjem ze zón placeného stání (20.10.2020)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o schválení vyúčtování provozu zón placeného stání na teritoriu městské části v roce 2019. Celkem bylo inkasováno v parkovacích automatech 32.759 tis. Kč, virtuální parkovací hodiny generovaly 11.363 tis. Kč a za parkovací oprávnění bylo vybráno 17.730 tis. Kč. Výdaje Technické správy komunikací hlavního města činily 15.303 tis. Kč, výdaje hlavního města 125 tis. Kč a daň z příjmů 8.844 tis. Kč. Po odečtení výdajů a daně přísluší městské části 50 % což činí částku 16.728 tis. Kč a refundace výdajů na provoz výdejny parkovacích oprávnění ve výši 4.123 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2021 ve finančním výboru (08.10.2020)

Finanční výbor zastupitelstva rozhodl o projednávání hlavních podkapitol rozpočtu již na svém jednání 9. září. V plánovaných termínech již proběhlo představení školství 23. září a dne 7. října byly představeny návrhy odboru správy veřejného prostranství a zeleně a odboru Kancelář starosty. Investičními akcemi a dalšími výdaji do majetku městské části se bude výbor zabývat 21. října.

Projednávání návrhu rozpočtu na rok 2021 (24.09.2020)

Rada městské části na svém jednání dne 22. září obsáhle projednala návrhy rozpočtu rozhodujících podkapitol rozpočtu na rok 2021. Po delším jednání byly domluveny redukce výdajů hlavně s ohledem na reálnost investic a rozumné hospodaření. Dále se bude návrhy zabývat finanční výbor zastupitelstva.

Finanční vztah hlavního města k městské části (17.09.2020)

Rada hlavního města navrhla pro rok 2021 finanční vztahy k městským částem. Pro naší městskou část plánuje finanční vztah ve výši 289.511 tis. Kč, což je navýšení (v porovnání s rokem 2020) o 5.379 tis. Kč. Ponechává se tzv. minimální dotační vztah spočívající v přidělení 3.000 Kč na obyvatele a 3.200 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ.

Příprava rozpočtu na rok 2021 (11.09.2020)

Finanční výbor zastupitelstva se na svém jednání 9. září zabýval přípravou rozpočtu na rok 2021. V podzimních měsících se výbor bude věnovat návrhům rozhodujících odborů, začíná se školstvím dne 23. září. Projednání úplného návrhu rozpočtu se předpokládá 2. prosince.

Hospodaření za první pololetí (27.08.2020)

Rada městské části a finanční výbor se zabývali hospodařením městské části za první pololetí roku 2020. Rozpočet hlavní činnosti u příjmů byl plněn na 36 %, výdaje byly realizovány na 26 %. Ve zdaňované činnosti bylo plnění nákladů na 19,5 % a výnosy byly dosaženy ve výši 29,7 % ročního plánu. Podrobně se bude výsledky hospodaření zabývat zastupitelstvo městské části na svém jednání dne 15. září.

Peníze z hazardu (27.07.2020)

Městská část obdrží od hlavního města částku 6,7 mil. Kč jako podíl na odvodech z hazardu provozovaného na území hlavního města. Dle rozhodnutí rady městské části budou tyto finanční prostředky prostředky použity na podporu sportu ve výši 3,3 mil. Kč a zbývající část na výdaje v sociální oblasti, školství a na kulturu.

Peníze na investice od hlavního města (03.07.2020)

Rada hlavního města rozhodla, že peníze na investice městských částí z rezervy hlavního města rozdělí až po schválení rozpočtu na rok 2021, začátkem příštího roku. Rozpočet na investice městské části tedy bude připravován z našich finančních prostředků.

Rozpočet na rok 2021 (25.06.2020)

Rada městské části schválila na svém jednání dne 24. června zásady pro přípravu rozpočtu, finančního plánu, střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtů příspěvkových organizací a stanovila časový plán přípravy.

Letní měsíce využijeme k přípravě podkladů jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a správních firem. Sumarizace podkladů bude provedena v průběhu září a od října budou návrhy představeny orgánům městské části a případně upraveny.

Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen (24.06.2020)

Zastupitelstvo na svém jednání 23. června projednalo a schválilo závěrečný účet městské části za rok 2019. Výsledky hospodaření navazují na předchozí úspěšné roky a jak v hlavní tak i zdaňované činnosti jsme byli v černých číslech. Podrobné hodnocení je v důvodové zprávě a jejích přílohách zde. Šmouhou na dobrém hospodaření je výhrada auditora k některým činnostem spojeným s personalistikou úřadu. K tomu vydala tajemnice úřadu nařízení k odstranění nedostatků a je jisté, že k podobným nedostatkům již docházet nebude.

Zahájena příprava rozpočtu na rok 2021 (11.06.2020)

Finanční výbor se na svém zasedání 10. června seznámil se základními východisky a časovým plánem pro přípravu rozpočtu na rok 2021 a tyto vzal na vědomí. Schválení leží na radě městské části, která by tento základní podklad pro přípravu rozpočtu měla projednávat 24. června.

Aktivní město – příspěvek na tábor (10.06.2020)

Na internetových stránkách městské části je zprovozněn odkaz na stránky poskytovatele služby aktivní město jejímž prostřednictvím lze získat poukázku na dětský tábor pro naše děti. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

K financování této služby jsou použity prostředky z hazardu, které městská část obdržela od hlavního města a to ve výši 2 mil. korun.

Závěrečný účet za rok 2019 zveřejněn (05.06.2020)

Závěrečný účet městské části za rok 2019 je zveřejněn na úřední desce a též v sekci ekonomika městské části zde.

Občané mohou podávat připomínky k závěrečnému účtu písemně či v elektronické podobě do podatelny nejpozději 22. června nebo ústně na zasedání zastupitelstva 23. června v 9 hodin ve velké zasedací síni zastupitelstva Štefánikova 13, 15; 6. patro.

Závěrečný účet městské části za rok 2019 (18.05.2020)

Úřad městské části dokončuje přípravu závěrečného účtu městské části za rok 2019. Závěrečný účet bude projednáván ve finančním výboru zastupitelstva dne 27. května, rada jej bude projednávat 3. června. Pro veřejnost bude celý materiál k dispozici na úřední desce a to od 5. června. Zastupitelstvo městské části bude závěrečný účet projednávat a schvalovat na svém plánovaném zasedání 23. června, kde budou mít též občané možnost se k závěrečnému účtu vyjádřit.

Podpora podnikatelům (06.05.2020)

Rada městské části minulý týden ustanovila pracovní skupinu pro přípravu návrhu konceptu opatření pro podporu podnikatelů. Sedmičlenná pracovní skupina je tvořena nominanty za všechna uskupení v zastupitelstvu městské části.

Úlevy – místní poplatky za užívání veřejného prostranství (22.04.2020)

Magistrát hlavního města Prahy rozhodl o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství na celém území hlavního města za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek, a to i samostatně umístěných) a služeb za období od 14.03.2020 do 31.12.2020. Magistrát převzal rozhodnutí ve věci prominutí místního poplatku místo podřízených správců, úřadů městských částí. Podrobněji zde.

Úlevy – místní poplatky (01.04.2020)

Správce místních poplatků rozhodl o úlevách pro poplatníky v souvislosti epidemií koronaviru. Nebudou se sankcionovat později zaplacené místní poplatky ze psů, z ubytování, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného a to až do 30. září tohoto roku. Jako pomoc podnikatelům byly do konce roku odpuštěny místní poplatky za zábor veřejného prostranství, tzv. předzahrádky.

Investiční peníze od hlavního města (30.03.2020)

Zastupitelstvo hlavního města poskytlo naší městské části investiční dotaci z rezervy finančních prostředků vyčleněných pro městské části ve výši 14 mil. korun na úpravu objektu Drtinova 3a pro Fakultní základní školu Drtinova.

Dále zastupitelstvo schválilo ponechání nevyčerpaných finančních prostředků přidělených v předchozích letech na investiční projekty a to v celkové výši necelých 126 mil. korun. Děkujeme!

Peníze od hlavního města na krizi (27.03.2020)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o poskytnutí dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením koronaviru. Pro naší městskou část bylo vyčleněno necelých 26 milionů korun. Použijeme je k nákupu ochranných prostředků a úhradu potřebných opatření k zamezení šíření nákazy.

Dopady koronavirové krize na hospodaření městské části (20.03.2020)

Krize, která nás postihla, bude mít také dopady do ekonomiky městské části. Sníží se příjmy. Lze reálně očekávat propad příjmů z místních poplatků – ubytování, využívání veřejného prostranství, vstupné. Sníží se příjem ze správních poplatků, protože přestáváme poskytovat služby. Lze očekávat úpravu finančního vztahu hlavní město – městská část, v důsledku nižších daňových příjmů hlavního města.

Sníží se též objem výdajů. Některé činnosti a akce nebudou realizovány, investice se zpozdí a s tím i placení. Navýší se sice výdaje na opatření proti nákaze (nákup ochranných pomůcek, dezinfekce), ale vzhledem k objemu výdajů se bude jednat o drobnost.

Pro městskou část je důležitým momentem utlumení ekonomických aktivit na území městské části. Zavřené provozovny, omezené nakupování lidí a další očekávané restrikce se negativně projeví nejdříve u menších podnikatelů, následovat budou i větší podniky. Proto vedení městské části zvažuje jakým způsobem podpořit podnikatele a podniky na městské části.

Finanční vypořádání za rok 2019 (04.03.2020)

V rámci hodnocení roku 2019 je potřebné provést též finanční vypořádání s hlavním městem. Od hlavního města obdržíme polovinu výdajů, které jsme vynaložili na projekty participativního rozpočtu, což činí 541 tis. Kč. Hlavnímu městu bychom měli vrátit nespotřebované dotace v celkové výši 130.923 tis. Kč. Zdvořile jsme požádali o ponechání těchto finančních prostředků k čerpání v tomto roce a to v celkové výši 125.833 tis. Kč. Rozhodnutí leží na zastupitelstvu hlavního města, které bude o tom rozhodovat ještě tento měsíc.

Použití fondu rozvoje dopravy (26.02.2020)

Zastupitelstvo městské části schválilo použití finančních prostředků z fondu rozvoje dopravy na výdaje související s dopravou na území městské části v celkové výši 6,5 mil. korun. Plánují se výdaje na zpracování generelu dopravy, kde budou navrženy změny v organizaci dopravy na území městské části a zahájena realizace potřebných opatření, vyhotovení dokumentace pro řešení křižovatky Plzeňská x Musílkova a další.

Investiční rezerva hlavního města (14.02.2020)

Rada městské části rozhodla o podání žádostí o investiční dotace z rezervy hlavního města. Žádáme o 38 mil. Kč na úpravy objektu Drtinova 3a pro potřeby FZŠ Drtinova, 8 mil. Kč na výtah na Plzeňské 174 a 26,8 mil. Kč na revitalizaci zeleně na Chaplinově náměstí. Nyní žádosti předložíme magistrátu hl. města, rozhodovat o přidělení peněz bude zastupitelstvo hlavního města v březnu.

Hospodaření 2019 (31.01.2020)

Jak jsme hospodařili v roce 2019 je vidět v klikacím rozpočtu. V hlavní činnosti byl dosažen kladný výsledek hospodaření ve výši 140.628 tis. Kč. Příjmy jsou plněny na 88 %, výdaje na 65 %.

Peníze na investice od hlavního města (29.01.2020)

Hlavní město rozhodlo o vyčlenění částky 500 mil. Kč na investice městských částí. V průběhu příštího týdne budou vybrány max. tři investiční akce, u kterých požádáme o financování od hlavního města.

Zveřejnění rozpočtu na rok 2020 (18.12.2019)

Na internetových stránkách městské části (zde) je zveřejněn schválený rozpočet na rok 2020, finanční plán na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025.

Rozpočet schválen! (17.12.2019)

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu a po kratší rozpravě jej schválilo. Došlo k malým úpravám, které nemají vliv na celkový objem rozpočtu. Městská část tedy bude hospodařit s celkovým objemem výdajů ve výši 1.243,2 mil. Kč, přičemž objem investic je ve výši 446,4 mil. Kč. Nejvýznamnější investiční akcí jsou stavební úpravy Raudnicova domu v hodnotě 88 mil. Kč. Dotační programy, které byly schváleny na minulém zastupitelstvu, jsou ve výši necelých 14 mil. Kč.

Hlavní město má schválený rozpočet (13.12.2019)

Zastupitelstvo hlavního města včera těsně před půlnocí schválilo rozpočet na rok 2020. Je tedy naplněna důležitá podmínka pro projednávání a schválení rozpočtu městské části na úterním zasedání zastupitelstva.

Hlavní město bude hospodařit se schodkem necelých 21 mld. Kč, příjmy jsou plánované ve výši 60,7 mld. Kč a výdaje 81,6 mld. Kč. Kapitálové výdaje (investice) jsou plánovány ve výši 16,8 mld. Kč.

Projednávání návrhu rozpočtu (05.12.2019)

Dne 4. prosince projednala rada městské části návrh rozpočtu, odsouhlasila jej a uložila příslušnému členu rady jej předložit k projednání v zastupitelstvu. Týž den návrh projednával finanční výbor zastupitelstva. Byly prezentovány rozhodující informace pro stanovisko výboru. Výbor se shodl na tom, že doporučí zastupitelstvu návrh rozpočtu schválit.

Návrh rozpočtu zveřejněn (29.11.2019)

Na elektronické úřední desce a internetových stránkách městské části je zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2020, návrh finančního plánu zdaňované činnosti a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025. Návrhy bude projednávat rada městské části 4. prosince, týž den se návrhy bude zabývat finanční výbor zastupitelstva. Návrhy se budou projednávat a schvalovat na zasedání zastupitelstva městské části dne 17. prosince od 9.00 hodin.

Příprava rozpočtu na rok 2020 je ve finiši (26.11.2019)

Končíme s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2020, všechny návrhy byly odevzdány a nyní se připravují podklady pro jednání orgánů městské části. Nejdříve se bude rozpočtem zabývat rada a to 4. prosince. Zastupitelstvo se bude rozpočtem zabývat na svém plánovaném jednání 17. prosince. Návrh rozpočtu bude zveřejněn 29. listopadu na úřední desce a internetových stránkách městské části.

Rada městské části k místnímu poplatku z pobytu (08.11.2019)

Rada městské části se tento týden zabývala návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Po delším zvažování rada navrhla úpravu vyhlášky spočívající v rozšíření okruhu plátců poplatku spravovaných městskou částí na všechna ubytovací zařízení na teritoriu městské části. Dosud byl poplatek vybírán pouze od zařízení poskytujících ubytování, avšak bez hotelů. Rada je toho názoru, že ubytovaní používají stejné služby bez ohledu na kvalitu ubytování a proto by měl být poplatek příjmem městské části. Rada nerozporovala výši odvodu z tohoto poplatku ve výši 25 % pro hlavní město.

Místní poplatek z pobytu (04.11.2019)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu zákona o místních poplatcích. Podstatně se mění místní poplatky související s ubytováním. Ruší se poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity a nově se zavádí místní poplatek z pobytu. Poplatek budou platit všichni lidé, kteří krátkodobě pobývají na území městské části, platit se bude od druhého dne pobytu, sazba poplatku je 21 korun za den. Povinnost poplatek vybrat a odvést je stanovena poskytovateli ubytování. Hlavní město připravuje obecně závaznou vyhlášku s podrobnějšími kroky, účinnost je navrhována od 1. ledna 2020. O schválení vyhlášky budeme informovat.

Peníze na výkon státní správy (18.10.2019)

Od hlavního města jsme obdrželi informaci o objemu finančních prostředků na činnosti vykonávané městskou částí za stát. V roce 2020 obdržíme celkem 66.805 tis. Kč, v porovnání s letošním rokem je to navýšení o 2.046 tis. Kč. Toto zvýšení peněz na agendu vykonávanou městskou částí nestačí, tyto činnosti budeme financovat i z našich prostředků, očekáváme, že ve výši kolem 50 mil. korun.

Úřad městské části zajišťuje v přenesené působnosti (za stát) např. agendu vydávání občanských průkazů, pasů, provoz matričního úřadu, zajištění opatrovníků ad.

Stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (23.09.2019)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo obecně závaznou vyhláškou o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Byl nově zaveden tzv. místní koeficient a to v hodnotě 2. I přes žádost našeho zastupitelstva, jsou nakonec koeficienty stanoveny tak, že dojde k navýšení daňové povinnosti u objektů sloužících k rekreaci a k podnikání, u objektů sloužících k bydlení zůstane daňová povinnost zachována. Od 1. ledna 2020 dojde k navýšení příjmů u daně z nemovitých věcí o 22,5 mil. Kč.

Návrh finančních vztahů hlavního města k městským částem (15.09.2019)

Rada hlavního města prahy vyhotovila návrh finančních vztahů hlavního města k městským částem na rok 2020. Vychází se z odhadu daňových příjmů hlavního města v roce 2020 a z těchto příjmů se počítá s osmi procenty pro městské části. Ponechává se tzv. minimální dotační vztah, tedy 3.000 Kč na obyvatele městské části, tedy stejně jako v roce 2019 a 3.200 Kč na dítě v mateřské a základní škole, zde je navýšení proti roku 2019 o 500 Kč. Pro naší městskou část vychází celková částka 283.912 tis. Kč, což je navýšení o 7.314 tis. Kč.

Výsledky hospodaření za první pololetí (23.08.2019)

Odbor ekonomický uzavřel práce na hodnocení výsledků hospodaření za první pololetí roku 2019. Plnění rozpočtu je u příjmů na 36,4 %, vydaje byly realizovány na 25,6 %. Ve zdaňované činnosti bylo plnění nákladů na 49,8 % a výnosy byly dosaženy ve výši 64,1 % finančního plánu na rok. Podrobný přehled o hospodaření bude projednáván radou městské části 4. září, finanční výbor se bude hospodařením zabývat 11. září. Zastupitelstvo vzalo výsledky hospodaření na vědomí na svém jednání 17. září.

Investice hlavního města 2020 (30.07.2019)

Rada městské části schválila požadavky na investice financované hlavním městem v roce 2020. Ve školství se jedná o rekonstrukci kuchyně ve FZŠ Barrandov II (47 mil. Kč), úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova (25 mil. Kč), nástavba 2. NP v ul. Naskové 5 (37,5 mil. Kč) a projekt školy Smíchov City (15 mil. Kč). V resortu městské zeleně žádáme o 30 mil. Kč na sanaci Motolské skládky, 70 mil. Kč na revitalizaci Chaplinova náměstí, 30 mil. Kč na revitalizaci parku Mrázovka a 50 mil. Kč na areál Vidoule. V bytovém hospodářství potřebujeme 60 mil. Kč na zateplení domů na Plzeňské čp. 442 a 445.

Investice financované hlavním městem (09.07.2019)

Zastupitelstvo hlavního města nám poskytlo účelové dotace na vylepšení školských budov. Pro základní školu Nepomucká na zateplení a výměnu oken jsme obdrželi 25 mil. Kč, na přípravu projektů dalších 3,2 mil. Kč. Připravovat se budou akce v mateřské škole Beníškové (objekt Naskové 5) – nástavba druhého podlaží a vestavba do půdního prostoru ve škole Kořenského.

Rozpočet na rok 2020 (28.06.2019)

Rada městské části na svém jednání dne 26. června schválila zásady pro tvorbu rozpočtu na rok 2020 a časový plán přípravy rozpočtu. Při přípravě výdajové strany rozpočtu bude respektován střednědobý výhled rozpočtu a celkový objem výdajů může dosáhnout částky 1.176 tis. Kč, přičemž se předpokládá objem investic v částce mírně přesahujícím 400 mil. korun. V letních měsících vyhotoví správci jednotlivých podkapitol své návrhy, projednají je v poradních orgánech a předloží na konci srpna ke kontrole a sumarizaci. V průběhu září obdržíme od hlavního města informaci o objemu finančních prostředků, které se plánují pro naší městskou část.

Daň z nemovitých věcí (26.06.2019)

Zastupitelstvo obsáhle diskutovalo o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na svém jednání dne 25. června. Nakonec se zastupitelé přiklonili k upravenému návrhu rady, tedy koeficienty nezvyšovat. Pouze pro případ, že by hlavní město stanovilo místní koeficient, žádají zastupitelé o snížení koeficientů ostatních, s cílem nezvyšovat daňovou zátěž občanů a podnikatelů.

Koeficienty pro stanovení daně z nemovitých věcí (18.06.2019)

Magistrát hlavního města zaslal městským částem k posouzení a připomínkování návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficienty pro daň z nemovitých věcí. Městská část má možnost se vyjádřit k návrhu na stanovení místního koeficientu (dosud nebyl uplatněn) a tento může být ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Zároveň má možnost navrhnout úpravy již stanovených koeficientů, tzv. velikostního, nyní byl stanoven hodnotou 5 a tzv. komerčního, který byl dosud v hodnotě 1,5. Jelikož je výnos daně z nemovitých věcí příjmem městské části a dosahuje částky přesahující 60 mil. Kč za rok, bude se návrhy zabývat rada městské části na mimořádném zasedání a zastupitelstvo bude o návrhu rozhodovat na svém zasedání 25. června.

Příprava rozpočtu na rok 2020 zahájena (17.06.2019)

Zahajujeme přípravu rozpočtu na rok 2020. Při stanovení zásad pro přípravu rozpočtu vycházíme ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu. Celkový objem výdajů tedy může dosahovat částky 1.176 tis. Kč. V porovnání s letošním rokem je výše výdajů shodná. Do konce měsíce by měla rada potvrdit základní zásady pro přípravu rozpočtu a stanovit časový plán přípravy rozpočtu.

Školy si polepší (06.06.2019)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol, naše městská část obdrží 33,5 mil. Kč. Navýšení se týká zaměstnanců škol a též pracovníků ve stravování. První část finančních prostředků školy obdrží k 31. červenci (35 %), druhou k 31. říjnu tohoto roku (zbývajících 65 %).

Závěrečný účet za rok 2018 schválen (28.05.2019)

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 28. května schválilo závěrečný účet městské části za rok 2018 bez výhrad. Zároveň byl schválen převod 100 mil. Kč z výsledku hospodaření do peněžního fondu rezerv a rozvoje.

Hospodaření za rok 2018 (13.05.2019).

Finanční výbor zastupitelstva se bude 15. května zabývat výsledky hospodaření městské části za rok 2018. Projednávat se bude účetní závěrka městské části a závěrečný účet. Zastupitelstvo bude hospodaření městské části projednávat 28. května. Závěrečný účet je k dispozici zde.

Závěrečný účet za rok 2018 (02.05.2019)

Úřad městské části dokončil přípravu závěrečného účtu městské části za rok 2018. První se k závěrečnému účtu vyjádří rada 6. května, finanční výbor jej bude projednávat 15. května a k projednání a schválení zastupitelstvem dojde 28. května. Veřejnost se bude moci seznámit se závěrečným účtem v úplném znění na internetových stránkách městské části a v listinné podobě na úřední desce od 10. května.

Peníze z hazardu (16.04.2019)

Zastupitelstvo hlavního města schválilo naší městské části poskytnutí částky 5.345 tis. Kč, což je podíl z odvodu z hazardu za druhé pololetí roku 2018. Polovina této částky je určena na sport, druhá na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Nevyčerpané investiční dotace ponechány (29.03.2019)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o ponechání investičních dotací, které jsme obdrželi v minulých letech, k realizaci v letošním roce. Jedná se o necelých 34 mil. Kč na rekonstrukci Raudnicova domu a obnovu hřiště v Hlubočepech, které jsme obdrželi v roce 2018 a 103 mil. Kč které jsme obdrželi v předchozích letech např. na rekonstrukci parku Santoška, revitalizaci parku Klamovka, rekonstrukci komunikací v parku Mrázovka, úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ Barrandov II, snížení energetické náročnosti objektu školy Pod Žvahovem a další. Děkujeme!

Účelová investiční dotace od hlavního města (27.03.2019)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o přidělení dotací z investiční rezervy hlavního města. Naše městská část obdržela 10 mil. Kč pro ZŠ Nepomucká (zateplení objektu a výměna oken). Ostatní požadavky nebyly realizovány, celkem jsme žádali o 96 mil. Kč.

Porovnání s ostatními městskými částmi: Praha 1 – 10 mil. Kč, Praha 2 – 10 mil. Kč, Praha 4 – 20 mil. Kč, Praha 6 – 12,5 mil. Kč, Praha 7 – 13 mil. Kč, Praha 8 – 11 mil. Kč, Praha 10 – 13,7 mil. Kč, Praha 15, 16, 17, 18 po 15 mil. Kč.

Nová verze klikacího rozpočtu (21.03.2019)

Byla spuštěna nová verze klikacího rozpočtu s využitím platformy CityVizor. Obsahuje data z roku 2018 a prvních měsíců roku 2019: zde.

Finanční vypořádání s hlavním městem za rok 2018 (06.03.2019)

Starosta městské části a místostarosta K. Bauer projednali s náměstkem primátora Pavlem Vyhnánkem finanční vypořádání za rok 2018 mezi hlavním městem a městskou částí. Po schválení závěrečného účtu hlavního města obdržíme necelých 700 tis. Kč jako část vynaložených prostředků na participativní rozpočet. Městská část požádala o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z předchozích let ve výši 103 mil. Kč a nevyčerpaných dotací z roku 2018 ve výši necelých 34 mil. Kč. Tyto prostředky budou městské části ponechány po kladném stanovisku zastupitelstva hlavního města koncem března.

Peníze na investice (28.02.2019)

Rada městské části schválila tři investiční akce, na které žádáme o finance hlavní město. Jsou to: ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 39.000 tis. Kč, MŠ Beníškové, objekt Naskové 5, nástavba druhého nadzemního podlaží a zvýšení kapacity o 56 míst a vestavba do půdního prostoru v základní a mateřské škole Kořenského v hodnotě 34.000 tis. Kč. Celkem tedy žádáme o 96 milionů korun.

Investiční peníze od hlavního města (06.02.2019)

Hlavní město vyčlenilo ve svém rozpočtu investiční rezervu pro městské části ve výši 500 mil. Kč. Nyní rada hl. města schválila Pravidla pro poskytování dotací z této rezervy a stanovila termín předložení maximálně tří  žádostí o dotaci za městskou část. Prioritami hl. města jsou školství a veřejný prostor. Rada městské části nyní zvažuje, na jaké projekty peníze potřebujeme.

Rozpočet na rok 2019 schválen (29.01.2019)

Zastupitelé dnes projednali a po delší rozpravě schválili rozpočet na rok 2019, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024. Schválené dokumenty jsou k dispozici zde.

Návrh rozpočtu projednal finanční výbor (17.01.2019)

Finanční výbor zastupitelstva projednal 16. ledna na svém rozšířeném zasedání návrh rozpočtu na rok 2019. Jednání byly přítomni členové rady a vedoucí odborů – správci podkapitol rozpočtu a především výdajová stránka rozpočtu byla podrobněji probírána. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu městské části návrh schválit. Zastupitelstvo se bude rozpočtem zabývat 29. ledna. Do té doby mohou občané zaslat své připomínky k návrhu rozpočtu, případně je uplatnit osobně na jednání zastupitelstva.

Návrh rozpočtu na rok 2019 zveřejněn (11.01.2019)

Na úřední desce a též na internetových stránkách městské části v sekci samospráva/ekonomika městské části (https://www.praha5.cz/ekonomika-mestske-casti/rozpocet-2019/) je zveřejněn úplný návrh rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu. Návrhy se budou projednávat 16. ledna ve finančním výboru zastupitelstva a 29. ledna budou projednány a schváleny zastupitelstvem městské části.

Příprava rozpočtu na rok 2019 jde do finále (14.12.2018)

Rada městské části a odbory úřadu dokončují přípravu rozpočtu na rok 2019. Tento týden probíhají ještě poslední konzultace a úpravy rozhodujících podkapitol rozpočtu. Finančnímu výboru budou představeny příští týden výdaje do veřejného prostoru a investice do spravovaného majetku. Rada městské části bude posuzovat úplný návrh rozpočtu začátkem ledna příštího roku, finanční výbor plánuje projednání 16. ledna za účasti všech správců podkapitol a členů rady. Zastupitelstvo bude projednávat a schvalovat rozpočet 29. ledna. Úplný návrh rozpočtu bude k dispozici veřejnosti na elektronické úřední desce 11. ledna 2019.

Rozpočty příspěvkových organizací schváleny (11.12.2018)

Rada městské části dne 5. prosince schválila rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí. Schválené rozpočty jsou v elektronické podobě zveřejněny na Úřední desce úřadu v sekci Rozpočty příspěvkových organizací.

Rozpočty příspěvkových organizací (26. 11. 2018)

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí předložily své návrhy rozpočtu a střednědobého výhledu. Schvalovat je bude Rada městské části na svém jednání 5. prosince. Návrhy jsou zveřejněny na Úřední desce úřadu.

Finanční výbor zahajuje svojí činnost (19.11.2018)

Finanční výbor zastupitelstva se sejde 21. listopadu na svém prvním zasedání. Mimo řešení organizačních záležitostí vezme na vědomí výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí a návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí.

Rozpočtové provizorium schváleno (14.11.2018)

Zastupitelstvo na svém prvním zasedání 13.11. schválilo rozpočtové provizorium na rok 2019. Tím byly vytvořeny podmínky pro úpravy připraveného rozpočtu na rok 2019.

Hospodaření městské části za třetí čtvrtletí (13.11.2018)

Rada městské části schválila hospodaření městské části za tři čtvrtletí roku 2018. V příjmech je plnění na 77, 2 %, vlastní příjmy plníme na 77 %, přičemž větší část těchto příjmů tvoří daň z nemovitých věcí, necelých 50 mil. Kč. Transfery jsou plněny  stejným procentem, jedná se o částku 874,2 mil. Kč. Zde se mj.promítly finanční prostředky ponechané k realizaci investic, schválených v předchozím roce hlavním městem (necelých 250 mil. Kč). Výdaje jsou plněny na 46,6 %, tj. 680,7 mil. Kč, z toho investice 201 mil. Kč, tj. 32,7 %. Hospodaření skončilo kladným výsledkem ve výši 286 mil. Kč.

Rozpočtové provizorium v roce 2019 (06.11.2018)

Městská část vstoupí do roku 2019 v režimu rozpočtového provizoria, které schválí zastupitelstvo 13. listopadu na svém prvním zasedání. Pro městskou část tato skutečnost neznamená vážnější omezení. Měsíční výdaje budou realizovány  v rozsahu 1/12 schváleného rozpočtu roku 2018, tedy v objemu mírně převyšujícím 97 mil. Kč. Pravidla pro hospodaření v režimu rozpočtového provizoria budou zveřejněna po jejich schválení zastupitelstvem.

Příjmy z hazardu (15.10.2018)

Městská část obdrží od hlavního města část podílu z odvodu z výherních hracích přístrojů a podobných zařízení částku 6.826 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na podporu mládežnického sportu (1.706,5 tis. Kč), na sport (1.706,5 tis. Kč) a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast (3.413 tis. Kč).

Kolik dostaneme v roce 2019 od hlavního města? (27.09.2018)

Rada hlavního města schválila 18. září finanční vztahy hl. města ke svým městským částem. Celkem obdržíme 275.949 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2018 navýšení o 8.549 tis. Kč. Je ponechán tzv. minimální finanční vztah a to ve výši 3.000 Kč na obyvatele, což je případ naší městské části. K navýšení dochází u žáků škol a to z 2 tis. Kč na 2.700 Kč na jednoho žáka. Hlavní město svým městským částem plánuje zaslat 8 % z plánovaného inkasa sdílených daní, to je částka 4,85 mld. Kč.

Příprava rozpočtu na rok 2019 (05.09.2018)

Úřad městské části pokračuje v přípravě rozpočtu na rok 2019. Správci podkapitol rozpočtu byly předloženy návrhy na objem příjmů a výdajů. Nyní probíhá kontrola předložených podkladů a jejich sumarizace.

Hodnocení hospodaření za první pololetí (21.08.2018)

Finišuje příprava podkladů pro hodnocení hospodaření za první pololetí 2018. Příjmy jsou plněny na 40,5 %, výdaje na 25,2 %. Z velkých investic se v prvním pololetí podařilo dokončit dlouho odkládanou rekonstrukci Dětského ostrova po povodních v roce 2013, dokončena byla rekonstrukce bývalé mateřské školy v Záhorského ulici na Barrandově na rodinné a komunitní centrum.

Požadavek na investice od hlavního města na rok 2019 (31.07.2018)

Rada městské části schválila požadavky na zařazení vybraných akcí do plánu investic hlavního města na rok 2019. Chceme podpořit projekty, na které nemá městská část dostatek financí, například revitalizace Chaplinova náměstí, rekonstrukce školní kuchyně ve škole Barrandov II, rekonstrukce bývalého gymnázia pro základní školu Drtinova, rekonstrukce Raudnicova domu v Hlubočepích a další.

Příprava rozpočtu na rok 2019 zahájena (29.6.2018)

Úřad zahájil přípravu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na další roky. Nyní správci podkapitol rozpočtu připraví své návrhy na příjmy a výdaje příštího roku a projednají je s kompetentními členy rady, ve výborech a komisích. Návrhy ke kompletaci budou předloženy 31. srpna.

Fond rozvoje bydlení (19.06.2018)

Zastupitelstvo schválilo převod finančních prostředků ve výši 172.850 tis. Kč do fondu rozvoje bydlení. Tento peněžní fond je určen k pořízení, rekonstrukcím a modernizacím bytového a domovního fondu a převedené prostředky pocházejí z privatizace jednotlivých bytů převážně formou elektronické aukce.

Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2018 (19.06.2018)

Zastupitelstvo městské části projednalo a schválilo závěrečný účet městské části za rok 2017. Hospodaření městské části jsme uzavřeli v hlavní činnosti kladným výsledkem hospodaření ve výši 172,4 mil. Kč, při nakládání s majetkem v činnosti zdaňované byl dosažen zisk ve výši 223,4 mil. Kč. Součástí schválení závěrečného účtu byl i převod finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč do fondu rezerv a rozvoje.

Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 (01.06.2018)

Na úřední desce městské části je zveřejněn závěrečný účet za rok 2017. Občané mohou zaslat připomínky k závěrečnému účtu do 19. června, případně je uplatnit na jednání zastupitelstva od 9 hodin.

Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2017 (09.05.2018)

Příspěvkové organizace jejichž zřizovatelem je městská část uzavřely svá účetnictví za rok 2017 a vyhotovily účetní výkazy. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací bude předmětem jednání rady městské části 23. května. Všechny organizace hospodařily dobře, použily neinvestiční příspěvky na stanovené účely, v doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku v celkové výši skoro 6 mil. Kč.

Investiční peníze od hlavního města (04.04.2018)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo kladně o naší žádosti o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let. Celkem se jedná o částku přesahující 264 mil. korun a týká se 23 investičních akcí, např. obnova dětského hřiště Okrouhlík, rekonstrukce parku Santoška, vybudování komunitní zahrady v Hlubočepích ad. U školských objektů jsou peníze směrovány do ZŠ Weberova, ZŠ a MŠ Barrandov, ZŠ Pod Žvahovem ad. Plánujeme též dokončení vzdělávacího a komunitního centra na Barrandově v Záhorského ulici.

Parkovací zóny (20.03.2018)

Hlavní město, po provedeném vyúčtování, poslalo naší městské části necelých osm miliónů korun jako úhradu výdajů spojených se zavedením parkovacích zón v roce 2016. Rozhodnutí o použití finančních prostředků učiní zastupitelstvo městské části na svém  jednání 17. dubna.

Dotace pro pečovatelskou službu (12.03.2018)

Obdrželi jsme informaci o schválení dotace pro výkon pečovatelské služby Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci, příspěvková organizace, ve výši 4.964 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí hlavnímu městu, které zastupitelstvo hlavního města přidělilo naší městské části. Zároveň jsme obdrželi částku 2.294 tis. Kč pro Dům sociálních služeb Na Neklance.

Projednání finančního vypořádání za rok 2017 (21.02.2018)

Městská část projednala podklady k finančnímu vypořádání za rok 2017 s funkcionáři hlavního města. Potvrzeny byly finanční částky, které nárokujeme po hlavním městě jako doplatek výdajů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ve výši 121,7 tis. Kč a padesátiprocentní spoluúčast hlavního města na výdajích participativního rozpočtu ve výši 172,5 tis. Kč.

Protože se nám nepodařilo realizovat všechny plánované výdaje z účelových dotací hlavního města, požádali jsme o jejich ponechání k čerpání v letošním roce a to ve výši přesahující 264 mil. Kč. Zároveň jsme požádali o přesun finančních prostředků z hazardu na opravu hřiště základní školy U Santošky a na opravu fasád mateřské školy Hlubočepská.

Spolufinancování výdajů participativního rozpočtu (20.02.2018)

V rámci přípravy podkladů pro finanční vypořádání s hlavním městem za rok 2017 jsme ještě uplatnili polovinu výdajů, které jsme vynaložili na participativní rozpočet v roce 2017. Protože jsme kroky k participativnímu rozpočtu spustili až v polovině roku 2017, je objem realizovaných výdajů poměrně nízký, nicméně i tak bude příspěvek hlavního města ve výši 172,5 tis. korun vítaný.

F)inanční vypořádání s hlavním městem (14.02.2018)

Úřad dokončuje podklady pro finanční vypořádání s hlavním městem za rok 2017. Projednání návrhu vypořádání je plánováno na 21. února. Předběžné výsledky hospodaření jsou k dispozici v klikacím rozpočtu v této sekci. Již nyní můžeme konstatovat, že kladný hospodářský výsledek je, mimo jiné, i v důsledku nižšího čerpání investic. Předmětem jednání bude proto i žádost o ponechání investičních prostředků od hlavního města přidělených v roce 2017 na tento rok.

Mimořádný finanční výbor (31.01.2018)

Včera proběhlo mimořádné zasedání finančního výboru. Na programu byly prezentace společností, které by mohly zhodnocovat volné finanční prostředky městské části. Po více jak tříhodinovém jednání fimanční výbor doporučil zastupitelstvu dvě společnosti. Rozhodnutí o výběru učiní zastupitelstvo.

Požadavek na investice (25.01.2018)

Obdrželi jsme od hlavního města informaci, že vyčleněná částka 500 mil. Kč, určená na investice městských části bude rozdělena v průběhu měsíce března t.r. Do 15. února musíme předložit návrhy na zařazení našich investic do programu a zaslat Magistrátu hl. m. Prahy.

===============

Rozpočet na rok 2018 schválen! (20.12.2017)

Zastupitelstvo městské části na svém jednání 19.12. schválilo rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na další roky. V dalším roce budeme hospodařit s výdaji ve výši 1.166.852 tis. Kč. V porovnání s rozpočtem roku 2017 jsou výdaje plánovány vyšší o 318 milionů korun.

Úprava finančního vztahu hlavního města k městské části (11.12.2017)

Zastupitelstvo hlavního města schválilo 30.11. rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města. Pro naší městskou část byl upraven finanční vztah a došlo ke zvýšení příspěvku na žáka v základní škole a dítě v mateřské škole o 294 tis. Kč a to na základě skutečného počtu dětí. Celkem obdržíme v roce 2018 od hlavního města 267.400 tis. Kč.

Zveřejnění návrhu rozpočtu (01.12.2017)

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na úřední desce městské části. Občané městské části mají možnost uplatnit své připomínky písemně ve ve lhůtě do 8 hodin 19.12.2017, případně ústně na jednání zastupitelstva 19.12.2017 od 9 hodin ve velké zasedací síni zastupitelstva.

Rozpočtem na rok 2018 se bude zabývat rada městské části (27.11.2017)

Rada městské části se bude na svém jednání 29.11. zabývat návrhem rozpočtu městské části na rok 2018 a střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2019 až 2023. Po projednání radou bude návrh zveřejněn na úřední desce před projednáváním a schválením v zastupitelstvu.

Projednání návrhu rozpočtu finančním výborem (21.11.2017)

Finanční výbor zastupitelstva projednal na svém zasedání 21.11. návrh rozpočtu městské části na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na další roky a doporučil  zastupitelstvu návrh schválit.

Příprava rozpočtu jde do finiše (07.11.2017)

Rozpočet městské části je z velké části připraven. Finanční výbor zastupitelstva dnes projedná poslední velké položky a na svém příštím zasedání 21. listopadu se již bude zabývat úplným návrhem rozpočtu městské části. Na toto jednání budou přizváni všichni členové rady a vedoucí odborů k prezentaci svých návrhů a pozvánku rovněž obdrží všichni členové zastupitelstva.

Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny (30.10.2017)

Městská část obdržela od hlavního města 2.664.900 korun na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Konečný objem výdajů spojených s volbami bude znám do konce listopadu a vypořádán v rámci závěrečného účtu za rok 2017.

Rozpočet na rok 2018 – projednávání návrhů (12.10.2017)

Finanční výbor zastupitelstva schválil harmonogram projednávání návrhů rozpočtu jednotlivých resortů. V průběhu října a listopadu se na jednání výboru vystřídají správci rozhodujících podkapitol rozpočtu a odpovědní členové rady. Rozšířené zasedání výboru k projednání úplného návrhu rozpočtu se předběžně plánuje na 21. listopad.

Peníze pro školství v roce 2018 (27.09.2017)

V rámci projednávání návrhů rozpočtu na rok 2018 byl diskutován návrh odboru školství. V porovnání s rokem 2017 dochází k navýšení o 16 %. Mírně se navyšují příspěvky školám a nově se pamatuje na vybavení nových tříd nábytkem a ostatním vybavením, což reprezentuje částku 10,5 mil. korun. Návrh bude projednávat finanční výbor zastupitelstva 3. října.

Podklady pro rozpočet 2018 (05.09.2017)

Probíhá sběr podkladů pro přípravu rozpočtu na rok 2018. Správci podkapitol rozpočtu předkládají své návrhy a tyto jsou zapracovány do celkového přehledu příjmů a výdajů. Nejvíce starostí působí investiční program, protože očekáváme jeho podstatné zvýšení (v porovnání s rozpočtem roku 2017).

Hodnocení hospodaření za první pololetí (21.08.2017)

Finišuje příprava podkladů pro hodnocení hospodaření za první pololetí roku 2017. Příjmy byly plněny na necelých 28 %, podstatnou měrou se o to zasloužilo nízké inkaso daně z nemovitých věcí (plnění pouze na 3 %, přičemž očekáváme celkem 61,3 mil. Kč). Výdaje byly realizovány na 23 % upraveného rozpočtu, nižší plnění je u investic, což je z větší části způsobeno skutečností, že velká část projektů je realizovaná v letních měsících.

Požadavek na investice 2018 (08.08.2017)

Rada městské části schválila požadavek na zařazení akcí do plánu investic hlavního města na rok 2018. Chceme provést rekonstrukci objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby ZŠ a MŠ Drtinova, provést vestavbu do půdního prostoru v ZŠ a MŠ Kořenského. Navrhujeme rekonstrukci kuchyně ve FZŠ a MŠ Barrandov II, rekonstrukci Raudnicova domu v Hlubočepech a další. Celkový objem požadavku je 224 mil. Kč.

Daň z příjmů (13.07.2017)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o vrácení vrácení daně z příjmů právnických osob, kterou městská část zaplatila za rok 2016. O částku 19.540,6 tis. Kč byl navýšen náš rozpočet. Finance byly zatím převedeny do rezervy, na zářijovém zastupitelstvu se bude rozhodovat o definitivním použití těchto prostředků.

Peníze z hazardu (10.07.2017)

Městská část obdržela od hlavního města částku 5.790 tis. Kč jako podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení provozovaných na území hlavního města za první čtyři měsíce tohoto roku. Finance jsou určeny na podporu sportu, neziskových organizací zajišťujících sport mládeže, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Příprava rozpočtu na rok 2018 byla zahájena (29.06.2017)

Vedoucí odborů obdrželi pokyny k přípravě rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky. Součástí přípravy bude i projednání návrhů v poradních orgánech městské části – v odborných komisích a výborech. Termín pro předložení návrhů je stanoven na 31. srpna.

Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen (20.06.2017)

Zastupitelstvo městské části schválilo závěrečný účet za rok 2016, Bylo konstatováno, že rozpočtové hospodaření v hlavní činnosti skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 88.628 tis. Kč a v činnosti zdaňované ziskem ve výši 56.313 tis. Kč. Zároveň bylo rozhodnuto o dalším navýšení fondu rezerv a rozvoje a to o 50 mil. Kč.

Účelové dotace od hlavního města schváleny (16.06.2017)

Zastupitelstvo hlavního města včera schválilo zapojení přebytku hospodaření hlavního města za rok 2016 do letošních rozpočtů organizací a městských částí. Naše městská část obdržela celkem skoro 260 milionů korun na projekty v oblasti školství a sportu a na úpravy veřejného prostoru.

Peníze od hlavního města (09.06.2017)

Rada hlavního města včera rozhodla o zapojení přebytku hospodaření za rok 2016 a poskytnutí finančních prostředků organizacím hlavního města a městským částem. Pro naší městskou část je navrhována částka 87 mil. Kč do zeleně (např. rekonstrukce parku Santoška, komunitní zahrada Hlubočepy ad.) pro školství a sport je navrženo 170,230 mil. Kč, mj. sportoviště u škol na Barrandově, rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova a rekonstrukce sedmi sportovišť. Tyto účelové dotace bude schvalovat zastupitelstvo hlavního města 15. června.

Příprava podkladů pro rozpočet (08.06.2017)

Doplňujeme přehledové tabulky příjmů a výdajů za předchozí léta jako jeden z podkladů pro přípravu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu. Všechny přehledy jsou k dispozici ve složce ekonomika městské části – porovnání rozpočtů předchozích let a porovnání výsledků hospodaření za předchozí roky. Dostupné jsou údaje od roku 2002.

Výsledky hospodaření za první čtvrtletí roku 2017 (01.06.2017)

Městská část uzavřela hospodaření za první tři měsíce roku 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 2,8 mil. Kč v hlavní činnosti a kladným výsledkem hospodaření v činnosti zdaňované ve výši 26,9 mil. Kč.

Příjmy byly inkasovány v částce 99,2 mil. Kč. Největší příjmovou položkou jsou dotace od hlavního města, které jsme obdrželi ve výši 64,2 mil. Kč, plnění na 24,9 %. Z vlastních příjmů je nejlepší vývoj u správních poplatků, kde je plnění na 23,9 %, tj. 3,2 mil. Kč. Protože dosud neproběhla splatnost daně z nemovitých věcí, která tvoří podstatnou část vlastních příjmů, je jejich plnění pouze na 8,4 %. Výdaje byly realizovány v celkové výši 96,4 mil. Kč, tj. plnění na 11,3 %.

Celkově lze konstatovat, že výsledky hospodaření za první čtvrtletí roku 2017 bylo poznamenáno rozpočtových provizoriem, které trvalo do března t.r. a tudíž některé výdaje nebyly realizovány z hlediska rozpočtové opatrnosti. Investiční akce plánované k realizaci v letošním roce se, vzhledem ke klimatickým podmínkám, se zahájily až v dalším čtvrtletí, u školských objektů bude většina prací realizována v době letních prázdnin.

Závěrečný účet městské části za rok 2016 (30.05.2017)

Bylo dokončeno zpracování závěrečného účtu městské části za rok 2016 a vyhotoveny podklady pro jednání orgánů městské části. Rada městské části bude závěrečný účet projednávat 31. května, finanční výbor zastupitelstva 6. června, a zastupitelstvo bude závěrečný účet projednávat a schvalovat 20. června.

Celý text závěrečného účtu bude dostupný na internetových stránkách městské části od 2. června. Občané se mohou vyjádřit k závěrečnému účtu do 10 hodin 20. června, případně přímo na jednání zastupitelstva městské části.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě