Rozpočet 2020

Městská část řídí své hospodaření prostřednictvím rozpočtu, finančního plánu zdaňované činnosti na rok a pro další roky je zpracován střednědobý výhled rozpočtu. Při zpracování se městská část řídí ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o hlavním městě Praze, Statutem hlavního města a vyhláškou o rozpočtové skladbě.

Zpracovaný návrh rozpočtu se zveřejňuje nejméně 15 dní před jednáním zastupitelstva městské části na úřední desce v listinné podobě v redukované podobě a v elektronické podobě na úřední desce a internetových stránkách městské části v plném znění. Návrh obsahuje textovou část (důvodová zpráva) ve formátu Word a tabulky č. 1 až 12 ve formátu Excel. Občané mají možnost nahlédnout do listinné podoby návrhu v sekretariátu odboru ekonomického, Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 141.

Zastupitelstvo bude návrhy projednávat na svém zasedání dne 17. prosince od 9 hodin ve velké zasedací síni, Štefánikova 13, 15, 6. patro. Občané mají možnost uplatnit své připomínky k návrhu rozpočtu písemně, podáním do podatelny do 8.00 hodin dne 17. prosince nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva městské části.

Přílohy ke stažení