Ekonomické aktuality

Návrh finančních vztahů hlavního města k městským částem (15.09.2019)

Rada hlavního města prahy vyhotovila návrh finančních vztahů hlavního města k městským částem na rok 2020. Vychází se z odhadu daňových příjmů hlavního města v roce 2020 a z těchto příjmů se počítá s osmi procenty pro městské části. Ponechává se tzv. minimální dotační vztah, tedy 3.000 Kč na obyvatele městské části, tedy stejně jako v roce 2019 a 3.200 Kč na dítě v mateřské a základní škole, zde je navýšení proti roku 2019 o 500 Kč. Pro naší městskou část vychází celková částka 283.912 tis. Kč, což je navýšení o 7.314 tis. Kč.

Výsledky hospodaření za první pololetí (23.08.2019)

Odbor ekonomický uzavřel práce na hodnocení výsledků hospodaření za první pololetí roku 2019. Plnění rozpočtu je u příjmů na 36,4 %, vydaje byly realizovány na 25,6 %. Ve zdaňované činnosti bylo plnění nákladů na 49,8 % a výnosy byly dosaženy ve výši 64,1 % finančního plánu na rok. Podrobný přehled o hospodaření bude projednáván radou městské části 4. září, finanční výbor se bude hospodařením zabývat 11. září. Zastupitelstvo vzalo výsledky hospodaření na vědomí na svém jednání 17. září.

Investice hlavního města 2020 (30.07.2019)

Rada městské části schválila požadavky na investice financované hlavním městem v roce 2020. Ve školství se jedná o rekonstrukci kuchyně ve FZŠ Barrandov II (47 mil. Kč), úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova (25 mil. Kč), nástavba 2. NP v ul. Naskové 5 (37,5 mil. Kč) a projekt školy Smíchov City (15 mil. Kč). V resortu městské zeleně žádáme o 30 mil. Kč na sanaci Motolské skládky, 70 mil. Kč na revitalizaci Chaplinova náměstí, 30 mil. Kč na revitalizaci parku Mrázovka a 50 mil. Kč na areál Vidoule. V bytovém hospodářství potřebujeme 60 mil. Kč na zateplení domů na Plzeňské čp. 442 a 445.

Investice financované hlavním městem (09.07.2019)

Zastupitelstvo hlavního města nám poskytlo účelové dotace na vylepšení školských budov. Pro základní školu Nepomucká na zateplení a výměnu oken jsme obdrželi 25 mil. Kč, na přípravu projektů dalších 3,2 mil. Kč. Připravovat se budou akce v mateřské škole Beníškové (objekt Naskové 5) – nástavba druhého podlaží a vestavba do půdního prostoru ve škole Kořenského.

Rozpočet na rok 2020 (28.06.2019)

Rada městské části na svém jednání dne 26. června schválila zásady pro tvorbu rozpočtu na rok 2020 a časový plán přípravy rozpočtu. Při přípravě výdajové strany rozpočtu bude respektován střednědobý výhled rozpočtu a celkový objem výdajů může dosáhnout částky 1.176 tis. Kč, přičemž se předpokládá objem investic v částce mírně přesahujícím 400 mil. korun. V letních měsících vyhotoví správci jednotlivých podkapitol své návrhy, projednají je v poradních orgánech a předloží na konci srpna ke kontrole a sumarizaci. V průběhu září obdržíme od hlavního města informaci o objemu finančních prostředků, které se plánují pro naší městskou část.

Daň z nemovitých věcí (26.06.2019)

Zastupitelstvo obsáhle diskutovalo o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na svém jednání dne 25. června. Nakonec se zastupitelé přiklonili k upravenému návrhu rady, tedy koeficienty nezvyšovat. Pouze pro případ, že by hlavní město stanovilo místní koeficient, žádají zastupitelé o snížení koeficientů ostatních, s cílem nezvyšovat daňovou zátěž občanů a podnikatelů.

Koeficienty pro stanovení daně z nemovitých věcí (18.06.2019)

Magistrát hlavního města zaslal městským částem k posouzení a připomínkování návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficienty pro daň z nemovitých věcí. Městská část má možnost se vyjádřit k návrhu na stanovení místního koeficientu (dosud nebyl uplatněn) a tento může být ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Zároveň má možnost navrhnout úpravy již stanovených koeficientů, tzv. velikostního, nyní byl stanoven hodnotou 5 a tzv. komerčního, který byl dosud v hodnotě 1,5. Jelikož je výnos daně z nemovitých věcí příjmem městské části a dosahuje částky přesahující 60 mil. Kč za rok, bude se návrhy zabývat rada městské části na mimořádném zasedání a zastupitelstvo bude o návrhu rozhodovat na svém zasedání 25. června.

Příprava rozpočtu na rok 2020 zahájena (17.06.2019)

Zahajujeme přípravu rozpočtu na rok 2020. Při stanovení zásad pro přípravu rozpočtu vycházíme ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu. Celkový objem výdajů tedy může dosahovat částky 1.176 tis. Kč. V porovnání s letošním rokem je výše výdajů shodná. Do konce měsíce by měla rada potvrdit základní zásady pro přípravu rozpočtu a stanovit časový plán přípravy rozpočtu.

Školy si polepší (06.06.2019)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol, naše městská část obdrží 33,5 mil. Kč. Navýšení se týká zaměstnanců škol a též pracovníků ve stravování. První část finančních prostředků školy obdrží k 31. červenci (35 %), druhou k 31. říjnu tohoto roku (zbývajících 65 %).

Závěrečný účet za rok 2018 schválen (28.05.2019)

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 28. května schválilo závěrečný účet městské části za rok 2018 bez výhrad. Zároveň byl schválen převod 100 mil. Kč z výsledku hospodaření do peněžního fondu rezerv a rozvoje.

Hospodaření za rok 2018 (13.05.2019).

Finanční výbor zastupitelstva se bude 15. května zabývat výsledky hospodaření městské části za rok 2018. Projednávat se bude účetní závěrka městské části a závěrečný účet. Zastupitelstvo bude hospodaření městské části projednávat 28. května. Závěrečný účet je k dispozici zde.

Závěrečný účet za rok 2018 (02.05.2019)

Úřad městské části dokončil přípravu závěrečného účtu městské části za rok 2018. První se k závěrečnému účtu vyjádří rada 6. května, finanční výbor jej bude projednávat 15. května a k projednání a schválení zastupitelstvem dojde 28. května. Veřejnost se bude moci seznámit se závěrečným účtem v úplném znění na internetových stránkách městské části a v listinné podobě na úřední desce od 10. května.

Peníze z hazardu (16.04.2019)

Zastupitelstvo hlavního města schválilo naší městské části poskytnutí částky 5.345 tis. Kč, což je podíl z odvodu z hazardu za druhé pololetí roku 2018. Polovina této částky je určena na sport, druhá na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Nevyčerpané investiční dotace ponechány (29.03.2019)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o ponechání investičních dotací, které jsme obdrželi v minulých letech, k realizaci v letošním roce. Jedná se o necelých 34 mil. Kč na rekonstrukci Raudnicova domu a obnovu hřiště v Hlubočepech, které jsme obdrželi v roce 2018 a 103 mil. Kč které jsme obdrželi v předchozích letech např. na rekonstrukci parku Santoška, revitalizaci parku Klamovka, rekonstrukci komunikací v parku Mrázovka, úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ Barrandov II, snížení energetické náročnosti objektu školy Pod Žvahovem a další. Děkujeme!

Účelová investiční dotace od hlavního města (27.03.2019)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o přidělení dotací z investiční rezervy hlavního města. Naše městská část obdržela 10 mil. Kč pro ZŠ Nepomucká (zateplení objektu a výměna oken). Ostatní požadavky nebyly realizovány, celkem jsme žádali o 96 mil. Kč.

Porovnání s ostatními městskými částmi: Praha 1 – 10 mil. Kč, Praha 2 – 10 mil. Kč, Praha 4 – 20 mil. Kč, Praha 6 – 12,5 mil. Kč, Praha 7 – 13 mil. Kč, Praha 8 – 11 mil. Kč, Praha 10 – 13,7 mil. Kč, Praha 15, 16, 17, 18 po 15 mil. Kč.

Nová verze klikacího rozpočtu (21.03.2019)

Byla spuštěna nová verze klikacího rozpočtu s využitím platformy CityVizor. Obsahuje data z roku 2018 a prvních měsíců roku 2019: zde.

Finanční vypořádání s hlavním městem za rok 2018 (06.03.2019)

Starosta městské části a místostarosta K. Bauer projednali s náměstkem primátora Pavlem Vyhnánkem finanční vypořádání za rok 2018 mezi hlavním městem a městskou částí. Po schválení závěrečného účtu hlavního města obdržíme necelých 700 tis. Kč jako část vynaložených prostředků na participativní rozpočet. Městská část požádala o ponechání nevyčerpaných investičních dotací z předchozích let ve výši 103 mil. Kč a nevyčerpaných dotací z roku 2018 ve výši necelých 34 mil. Kč. Tyto prostředky budou městské části ponechány po kladném stanovisku zastupitelstva hlavního města koncem března.

Peníze na investice (28.02.2019)

Rada městské části schválila tři investiční akce, na které žádáme o finance hlavní město. Jsou to: ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 39.000 tis. Kč, MŠ Beníškové, objekt Naskové 5, nástavba druhého nadzemního podlaží a zvýšení kapacity o 56 míst a vestavba do půdního prostoru v základní a mateřské škole Kořenského v hodnotě 34.000 tis. Kč. Celkem tedy žádáme o 96 milionů korun.

Investiční peníze od hlavního města (06.02.2019)

Hlavní město vyčlenilo ve svém rozpočtu investiční rezervu pro městské části ve výši 500 mil. Kč. Nyní rada hl. města schválila Pravidla pro poskytování dotací z této rezervy a stanovila termín předložení maximálně tří  žádostí o dotaci za městskou část. Prioritami hl. města jsou školství a veřejný prostor. Rada městské části nyní zvažuje, na jaké projekty peníze potřebujeme.

Rozpočet na rok 2019 schválen (29.01.2019)

Zastupitelé dnes projednali a po delší rozpravě schválili rozpočet na rok 2019, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024. Schválené dokumenty jsou k dispozici zde.

Návrh rozpočtu projednal finanční výbor (17.01.2019)

Finanční výbor zastupitelstva projednal 16. ledna na svém rozšířeném zasedání návrh rozpočtu na rok 2019. Jednání byly přítomni členové rady a vedoucí odborů – správci podkapitol rozpočtu a především výdajová stránka rozpočtu byla podrobněji probírána. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu městské části návrh schválit. Zastupitelstvo se bude rozpočtem zabývat 29. ledna. Do té doby mohou občané zaslat své připomínky k návrhu rozpočtu, případně je uplatnit osobně na jednání zastupitelstva.

Návrh rozpočtu na rok 2019 zveřejněn (11.01.2019)

Na úřední desce a též na internetových stránkách městské části v sekci samospráva/ekonomika městské části (https://www.praha5.cz/ekonomika-mestske-casti/rozpocet-2019/) je zveřejněn úplný návrh rozpočtu, finančního plánu a střednědobého výhledu rozpočtu. Návrhy se budou projednávat 16. ledna ve finančním výboru zastupitelstva a 29. ledna budou projednány a schváleny zastupitelstvem městské části.

Příprava rozpočtu na rok 2019 jde do finále (14.12.2018)

Rada městské části a odbory úřadu dokončují přípravu rozpočtu na rok 2019. Tento týden probíhají ještě poslední konzultace a úpravy rozhodujících podkapitol rozpočtu. Finančnímu výboru budou představeny příští týden výdaje do veřejného prostoru a investice do spravovaného majetku. Rada městské části bude posuzovat úplný návrh rozpočtu začátkem ledna příštího roku, finanční výbor plánuje projednání 16. ledna za účasti všech správců podkapitol a členů rady. Zastupitelstvo bude projednávat a schvalovat rozpočet 29. ledna. Úplný návrh rozpočtu bude k dispozici veřejnosti na elektronické úřední desce 11. ledna 2019.

Rozpočty příspěvkových organizací schváleny (11.12.2018)

Rada městské části dne 5. prosince schválila rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí. Schválené rozpočty jsou v elektronické podobě zveřejněny na Úřední desce úřadu v sekci Rozpočty příspěvkových organizací.

Rozpočty příspěvkových organizací (26. 11. 2018)

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí předložily své návrhy rozpočtu a střednědobého výhledu. Schvalovat je bude Rada městské části na svém jednání 5. prosince. Návrhy jsou zveřejněny na Úřední desce úřadu.

Finanční výbor zahajuje svojí činnost (19.11.2018)

Finanční výbor zastupitelstva se sejde 21. listopadu na svém prvním zasedání. Mimo řešení organizačních záležitostí vezme na vědomí výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí a návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí.

Rozpočtové provizorium schváleno (14.11.2018)

Zastupitelstvo na svém prvním zasedání 13.11. schválilo rozpočtové provizorium na rok 2019. Tím byly vytvořeny podmínky pro úpravy připraveného rozpočtu na rok 2019.

Hospodaření městské části za třetí čtvrtletí (13.11.2018)

Rada městské části schválila hospodaření městské části za tři čtvrtletí roku 2018. V příjmech je plnění na 77, 2 %, vlastní příjmy plníme na 77 %, přičemž větší část těchto příjmů tvoří daň z nemovitých věcí, necelých 50 mil. Kč. Transfery jsou plněny  stejným procentem, jedná se o částku 874,2 mil. Kč. Zde se mj.promítly finanční prostředky ponechané k realizaci investic, schválených v předchozím roce hlavním městem (necelých 250 mil. Kč). Výdaje jsou plněny na 46,6 %, tj. 680,7 mil. Kč, z toho investice 201 mil. Kč, tj. 32,7 %. Hospodaření skončilo kladným výsledkem ve výši 286 mil. Kč.

Rozpočtové provizorium v roce 2019 (06.11.2018)

Městská část vstoupí do roku 2019 v režimu rozpočtového provizoria, které schválí zastupitelstvo 13. listopadu na svém prvním zasedání. Pro městskou část tato skutečnost neznamená vážnější omezení. Měsíční výdaje budou realizovány  v rozsahu 1/12 schváleného rozpočtu roku 2018, tedy v objemu mírně převyšujícím 97 mil. Kč. Pravidla pro hospodaření v režimu rozpočtového provizoria budou zveřejněna po jejich schválení zastupitelstvem.

Příjmy z hazardu (15.10.2018)

Městská část obdrží od hlavního města část podílu z odvodu z výherních hracích přístrojů a podobných zařízení částku 6.826 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na podporu mládežnického sportu (1.706,5 tis. Kč), na sport (1.706,5 tis. Kč) a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast (3.413 tis. Kč).

Kolik dostaneme v roce 2019 od hlavního města? (27.09.2018)

Rada hlavního města schválila 18. září finanční vztahy hl. města ke svým městským částem. Celkem obdržíme 275.949 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2018 navýšení o 8.549 tis. Kč. Je ponechán tzv. minimální finanční vztah a to ve výši 3.000 Kč na obyvatele, což je případ naší městské části. K navýšení dochází u žáků škol a to z 2 tis. Kč na 2.700 Kč na jednoho žáka. Hlavní město svým městským částem plánuje zaslat 8 % z plánovaného inkasa sdílených daní, to je částka 4,85 mld. Kč.

Příprava rozpočtu na rok 2019 (05.09.2018)

Úřad městské části pokračuje v přípravě rozpočtu na rok 2019. Správci podkapitol rozpočtu byly předloženy návrhy na objem příjmů a výdajů. Nyní probíhá kontrola předložených podkladů a jejich sumarizace.

Hodnocení hospodaření za první pololetí (21.08.2018)

Finišuje příprava podkladů pro hodnocení hospodaření za první pololetí 2018. Příjmy jsou plněny na 40,5 %, výdaje na 25,2 %. Z velkých investic se v prvním pololetí podařilo dokončit dlouho odkládanou rekonstrukci Dětského ostrova po povodních v roce 2013, dokončena byla rekonstrukce bývalé mateřské školy v Záhorského ulici na Barrandově na rodinné a komunitní centrum.

Požadavek na investice od hlavního města na rok 2019 (31.07.2018)

Rada městské části schválila požadavky na zařazení vybraných akcí do plánu investic hlavního města na rok 2019. Chceme podpořit projekty, na které nemá městská část dostatek financí, například revitalizace Chaplinova náměstí, rekonstrukce školní kuchyně ve škole Barrandov II, rekonstrukce bývalého gymnázia pro základní školu Drtinova, rekonstrukce Raudnicova domu v Hlubočepích a další.

Příprava rozpočtu na rok 2019 zahájena (29.6.2018)

Úřad zahájil přípravu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na další roky. Nyní správci podkapitol rozpočtu připraví své návrhy na příjmy a výdaje příštího roku a projednají je s kompetentními členy rady, ve výborech a komisích. Návrhy ke kompletaci budou předloženy 31. srpna.

Fond rozvoje bydlení (19.06.2018)

Zastupitelstvo schválilo převod finančních prostředků ve výši 172.850 tis. Kč do fondu rozvoje bydlení. Tento peněžní fond je určen k pořízení, rekonstrukcím a modernizacím bytového a domovního fondu a převedené prostředky pocházejí z privatizace jednotlivých bytů převážně formou elektronické aukce.

Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2018 (19.06.2018)

Zastupitelstvo městské části projednalo a schválilo závěrečný účet městské části za rok 2017. Hospodaření městské části jsme uzavřeli v hlavní činnosti kladným výsledkem hospodaření ve výši 172,4 mil. Kč, při nakládání s majetkem v činnosti zdaňované byl dosažen zisk ve výši 223,4 mil. Kč. Součástí schválení závěrečného účtu byl i převod finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč do fondu rezerv a rozvoje.

Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2017 (01.06.2018)

Na úřední desce městské části je zveřejněn závěrečný účet za rok 2017. Občané mohou zaslat připomínky k závěrečnému účtu do 19. června, případně je uplatnit na jednání zastupitelstva od 9 hodin.

Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2017 (09.05.2018)

Příspěvkové organizace jejichž zřizovatelem je městská část uzavřely svá účetnictví za rok 2017 a vyhotovily účetní výkazy. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací bude předmětem jednání rady městské části 23. května. Všechny organizace hospodařily dobře, použily neinvestiční příspěvky na stanovené účely, v doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku v celkové výši skoro 6 mil. Kč.

Investiční peníze od hlavního města (04.04.2018)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo kladně o naší žádosti o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let. Celkem se jedná o částku přesahující 264 mil. korun a týká se 23 investičních akcí, např. obnova dětského hřiště Okrouhlík, rekonstrukce parku Santoška, vybudování komunitní zahrady v Hlubočepích ad. U školských objektů jsou peníze směrovány do ZŠ Weberova, ZŠ a MŠ Barrandov, ZŠ Pod Žvahovem ad. Plánujeme též dokončení vzdělávacího a komunitního centra na Barrandově v Záhorského ulici.

Parkovací zóny (20.03.2018)

Hlavní město, po provedeném vyúčtování, poslalo naší městské části necelých osm miliónů korun jako úhradu výdajů spojených se zavedením parkovacích zón v roce 2016. Rozhodnutí o použití finančních prostředků učiní zastupitelstvo městské části na svém  jednání 17. dubna.

Dotace pro pečovatelskou službu (12.03.2018)

Obdrželi jsme informaci o schválení dotace pro výkon pečovatelské služby Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci, příspěvková organizace, ve výši 4.964 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí hlavnímu městu, které zastupitelstvo hlavního města přidělilo naší městské části. Zároveň jsme obdrželi částku 2.294 tis. Kč pro Dům sociálních služeb Na Neklance.

Projednání finančního vypořádání za rok 2017 (21.02.2018)

Městská část projednala podklady k finančnímu vypořádání za rok 2017 s funkcionáři hlavního města. Potvrzeny byly finanční částky, které nárokujeme po hlavním městě jako doplatek výdajů za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ve výši 121,7 tis. Kč a padesátiprocentní spoluúčast hlavního města na výdajích participativního rozpočtu ve výši 172,5 tis. Kč.

Protože se nám nepodařilo realizovat všechny plánované výdaje z účelových dotací hlavního města, požádali jsme o jejich ponechání k čerpání v letošním roce a to ve výši přesahující 264 mil. Kč. Zároveň jsme požádali o přesun finančních prostředků z hazardu na opravu hřiště základní školy U Santošky a na opravu fasád mateřské školy Hlubočepská.

Spolufinancování výdajů participativního rozpočtu (20.02.2018)

V rámci přípravy podkladů pro finanční vypořádání s hlavním městem za rok 2017 jsme ještě uplatnili polovinu výdajů, které jsme vynaložili na participativní rozpočet v roce 2017. Protože jsme kroky k participativnímu rozpočtu spustili až v polovině roku 2017, je objem realizovaných výdajů poměrně nízký, nicméně i tak bude příspěvek hlavního města ve výši 172,5 tis. korun vítaný.

Finanční vypořádání s hlavním městem (14.02.2018)

Úřad dokončuje podklady pro finanční vypořádání s hlavním městem za rok 2017. Projednání návrhu vypořádání je plánováno na 21. února. Předběžné výsledky hospodaření jsou k dispozici v klikacím rozpočtu v této sekci. Již nyní můžeme konstatovat, že kladný hospodářský výsledek je, mimo jiné, i v důsledku nižšího čerpání investic. Předmětem jednání bude proto i žádost o ponechání investičních prostředků od hlavního města přidělených v roce 2017 na tento rok.

Mimořádný finanční výbor (31.01.2018)

Včera proběhlo mimořádné zasedání finančního výboru. Na programu byly prezentace společností, které by mohly zhodnocovat volné finanční prostředky městské části. Po více jak tříhodinovém jednání fimanční výbor doporučil zastupitelstvu dvě společnosti. Rozhodnutí o výběru učiní zastupitelstvo.

Požadavek na investice (25.01.2018)

Obdrželi jsme od hlavního města informaci, že vyčleněná částka 500 mil. Kč, určená na investice městských části bude rozdělena v průběhu měsíce března t.r. Do 15. února musíme předložit návrhy na zařazení našich investic do programu a zaslat Magistrátu hl. m. Prahy.

===============

Rozpočet na rok 2018 schválen! (20.12.2017)

Zastupitelstvo městské části na svém jednání 19.12. schválilo rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na další roky. V dalším roce budeme hospodařit s výdaji ve výši 1.166.852 tis. Kč. V porovnání s rozpočtem roku 2017 jsou výdaje plánovány vyšší o 318 milionů korun.

Úprava finančního vztahu hlavního města k městské části (11.12.2017)

Zastupitelstvo hlavního města schválilo 30.11. rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu hlavního města. Pro naší městskou část byl upraven finanční vztah a došlo ke zvýšení příspěvku na žáka v základní škole a dítě v mateřské škole o 294 tis. Kč a to na základě skutečného počtu dětí. Celkem obdržíme v roce 2018 od hlavního města 267.400 tis. Kč.

Zveřejnění návrhu rozpočtu (01.12.2017)

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na úřední desce městské části. Občané městské části mají možnost uplatnit své připomínky písemně ve ve lhůtě do 8 hodin 19.12.2017, případně ústně na jednání zastupitelstva 19.12.2017 od 9 hodin ve velké zasedací síni zastupitelstva.

Rozpočtem na rok 2018 se bude zabývat rada městské části (27.11.2017)

Rada městské části se bude na svém jednání 29.11. zabývat návrhem rozpočtu městské části na rok 2018 a střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2019 až 2023. Po projednání radou bude návrh zveřejněn na úřední desce před projednáváním a schválením v zastupitelstvu.

Projednání návrhu rozpočtu finančním výborem (21.11.2017)

Finanční výbor zastupitelstva projednal na svém zasedání 21.11. návrh rozpočtu městské části na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na další roky a doporučil  zastupitelstvu návrh schválit.

Příprava rozpočtu jde do finiše (07.11.2017)

Rozpočet městské části je z velké části připraven. Finanční výbor zastupitelstva dnes projedná poslední velké položky a na svém příštím zasedání 21. listopadu se již bude zabývat úplným návrhem rozpočtu městské části. Na toto jednání budou přizváni všichni členové rady a vedoucí odborů k prezentaci svých návrhů a pozvánku rovněž obdrží všichni členové zastupitelstva.

Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny (30.10.2017)

Městská část obdržela od hlavního města 2.664.900 korun na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Konečný objem výdajů spojených s volbami bude znám do konce listopadu a vypořádán v rámci závěrečného účtu za rok 2017.

Rozpočet na rok 2018 – projednávání návrhů (12.10.2017)

Finanční výbor zastupitelstva schválil harmonogram projednávání návrhů rozpočtu jednotlivých resortů. V průběhu října a listopadu se na jednání výboru vystřídají správci rozhodujících podkapitol rozpočtu a odpovědní členové rady. Rozšířené zasedání výboru k projednání úplného návrhu rozpočtu se předběžně plánuje na 21. listopad.

Peníze pro školství v roce 2018 (27.09.2017)

V rámci projednávání návrhů rozpočtu na rok 2018 byl diskutován návrh odboru školství. V porovnání s rokem 2017 dochází k navýšení o 16 %. Mírně se navyšují příspěvky školám a nově se pamatuje na vybavení nových tříd nábytkem a ostatním vybavením, což reprezentuje částku 10,5 mil. korun. Návrh bude projednávat finanční výbor zastupitelstva 3. října.

Podklady pro rozpočet 2018 (05.09.2017)

Probíhá sběr podkladů pro přípravu rozpočtu na rok 2018. Správci podkapitol rozpočtu předkládají své návrhy a tyto jsou zapracovány do celkového přehledu příjmů a výdajů. Nejvíce starostí působí investiční program, protože očekáváme jeho podstatné zvýšení (v porovnání s rozpočtem roku 2017).

Hodnocení hospodaření za první pololetí (21.08.2017)

Finišuje příprava podkladů pro hodnocení hospodaření za první pololetí roku 2017. Příjmy byly plněny na necelých 28 %, podstatnou měrou se o to zasloužilo nízké inkaso daně z nemovitých věcí (plnění pouze na 3 %, přičemž očekáváme celkem 61,3 mil. Kč). Výdaje byly realizovány na 23 % upraveného rozpočtu, nižší plnění je u investic, což je z větší části způsobeno skutečností, že velká část projektů je realizovaná v letních měsících.

Požadavek na investice 2018 (08.08.2017)

Rada městské části schválila požadavek na zařazení akcí do plánu investic hlavního města na rok 2018. Chceme provést rekonstrukci objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby ZŠ a MŠ Drtinova, provést vestavbu do půdního prostoru v ZŠ a MŠ Kořenského. Navrhujeme rekonstrukci kuchyně ve FZŠ a MŠ Barrandov II, rekonstrukci Raudnicova domu v Hlubočepech a další. Celkový objem požadavku je 224 mil. Kč.

Daň z příjmů (13.07.2017)

Zastupitelstvo hlavního města rozhodlo o vrácení vrácení daně z příjmů právnických osob, kterou městská část zaplatila za rok 2016. O částku 19.540,6 tis. Kč byl navýšen náš rozpočet. Finance byly zatím převedeny do rezervy, na zářijovém zastupitelstvu se bude rozhodovat o definitivním použití těchto prostředků.

Peníze z hazardu (10.07.2017)

Městská část obdržela od hlavního města částku 5.790 tis. Kč jako podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení provozovaných na území hlavního města za první čtyři měsíce tohoto roku. Finance jsou určeny na podporu sportu, neziskových organizací zajišťujících sport mládeže, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Příprava rozpočtu na rok 2018 byla zahájena (29.06.2017)

Vedoucí odborů obdrželi pokyny k přípravě rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na další roky. Součástí přípravy bude i projednání návrhů v poradních orgánech městské části – v odborných komisích a výborech. Termín pro předložení návrhů je stanoven na 31. srpna.

Závěrečný účet za rok 2016 byl schválen (20.06.2017)

Zastupitelstvo městské části schválilo závěrečný účet za rok 2016, Bylo konstatováno, že rozpočtové hospodaření v hlavní činnosti skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 88.628 tis. Kč a v činnosti zdaňované ziskem ve výši 56.313 tis. Kč. Zároveň bylo rozhodnuto o dalším navýšení fondu rezerv a rozvoje a to o 50 mil. Kč.

Účelové dotace od hlavního města schváleny (16.06.2017)

Zastupitelstvo hlavního města včera schválilo zapojení přebytku hospodaření hlavního města za rok 2016 do letošních rozpočtů organizací a městských částí. Naše městská část obdržela celkem skoro 260 milionů korun na projekty v oblasti školství a sportu a na úpravy veřejného prostoru.

Peníze od hlavního města (09.06.2017)

Rada hlavního města včera rozhodla o zapojení přebytku hospodaření za rok 2016 a poskytnutí finančních prostředků organizacím hlavního města a městským částem. Pro naší městskou část je navrhována částka 87 mil. Kč do zeleně (např. rekonstrukce parku Santoška, komunitní zahrada Hlubočepy ad.) pro školství a sport je navrženo 170,230 mil. Kč, mj. sportoviště u škol na Barrandově, rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova a rekonstrukce sedmi sportovišť. Tyto účelové dotace bude schvalovat zastupitelstvo hlavního města 15. června.

Příprava podkladů pro rozpočet (08.06.2017)

Doplňujeme přehledové tabulky příjmů a výdajů za předchozí léta jako jeden z podkladů pro přípravu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu. Všechny přehledy jsou k dispozici ve složce ekonomika městské části – porovnání rozpočtů předchozích let a porovnání výsledků hospodaření za předchozí roky. Dostupné jsou údaje od roku 2002.

Výsledky hospodaření za první čtvrtletí roku 2017 (01.06.2017)

Městská část uzavřela hospodaření za první tři měsíce roku 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 2,8 mil. Kč v hlavní činnosti a kladným výsledkem hospodaření v činnosti zdaňované ve výši 26,9 mil. Kč.

Příjmy byly inkasovány v částce 99,2 mil. Kč. Největší příjmovou položkou jsou dotace od hlavního města, které jsme obdrželi ve výši 64,2 mil. Kč, plnění na 24,9 %. Z vlastních příjmů je nejlepší vývoj u správních poplatků, kde je plnění na 23,9 %, tj. 3,2 mil. Kč. Protože dosud neproběhla splatnost daně z nemovitých věcí, která tvoří podstatnou část vlastních příjmů, je jejich plnění pouze na 8,4 %. Výdaje byly realizovány v celkové výši 96,4 mil. Kč, tj. plnění na 11,3 %.

Celkově lze konstatovat, že výsledky hospodaření za první čtvrtletí roku 2017 bylo poznamenáno rozpočtových provizoriem, které trvalo do března t.r. a tudíž některé výdaje nebyly realizovány z hlediska rozpočtové opatrnosti. Investiční akce plánované k realizaci v letošním roce se, vzhledem ke klimatickým podmínkám, se zahájily až v dalším čtvrtletí, u školských objektů bude většina prací realizována v době letních prázdnin.

Závěrečný účet městské části za rok 2016 (30.05.2017)

Bylo dokončeno zpracování závěrečného účtu městské části za rok 2016 a vyhotoveny podklady pro jednání orgánů městské části. Rada městské části bude závěrečný účet projednávat 31. května, finanční výbor zastupitelstva 6. června, a zastupitelstvo bude závěrečný účet projednávat a schvalovat 20. června.

Celý text závěrečného účtu bude dostupný na internetových stránkách městské části od 2. června. Občané se mohou vyjádřit k závěrečnému účtu do 10 hodin 20. června, případně přímo na jednání zastupitelstva městské části.