Elektronická podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny

podatelna@praha5.cz

Elektronická podatelna je určena:

Pro přijímání datových zpráv opatřených zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.

Kontaktní údaje pro přijetí datové zprávy na technickém nosiči dat

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Doručení datové zprávy se potvrzuje:

 1. Po doručení datové zprávy je odesílatel datové zprávy o této skutečnosti vyrozuměn e-mailovou zprávou odeslanou na jeho elektronickou adresu
 2. U každé doručené datové zprávy provede oprávněný zaměstnanec kontrolu zda:
  1. Je datová zpráva určena Městské části Praha 5 nebo Úřadu městské části Praha 5

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli datové zprávy nedojde, nebyla datová zpráva doručena.

Vzor datové zprávy potvrzující přijetí datové zprávy

Městská část Praha 5
Datum <Datum> Čas <Čas>
Vaše podání ze dne <Datum>, <Čas> v obsahu zprávy: Text žádosti
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: PID
Datum zaevidování: Datum <Datum>Čas <Datum>
Váš osobní přístupový kód: PID
Vaše evidenční údaje: e-mail odesílatele
Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:
Kontrola elektronického podpisu: Ověřeno
Kontrola certifikátu elektronického podpisu: OK

S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

Formáty datové zprávy

*.txt, *.doc, *.rtf, *.xls, *.pdf, *.html.

Velikost datové zprávy

Max. 10 MB.

Příjem datové zprávy na technickém nosiči dat

CD-ROM, DVD, Flash disk (USB)

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí, pokud bude s přijaté zprávy zřejmá adresa odesílatele.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte v elektronické podobě na adresu elektronické podatelny a v listinné podobě na adresu:

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Případně volejte na tel. č. 257 000 225.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Úřadu městské části Praha 5 činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména použití elektronického podpisu

 1. Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 2. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 3. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 4. Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů
 5. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 6. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 7. Stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 8. Podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 9. Podání podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 10. Podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 11. Podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 12. Podání podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Upozornění

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 1. Neakreditovaná certifikační autorita,
 2. Obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn,
 3. Prošlá lhůta platnosti certifikátu.

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě