Legislativa a právní dokumenty

  • Zákony a jiné právní předpisy obvykle užívané na ÚMČ Praha 5

   1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů;
   2. USNESENÍ předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů;
   3. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;
   4. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
   5. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
   6. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů;
   7. Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000  Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů;
   8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) – bližší informace k ochraně osobních údajů naleznete zde

   Sbírku zákonů a mezinárodních smluv v elektronické podobě zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR a je dostupná na tomto odkazu https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

   Platná znění platných právních předpisů ČR lze najít i na jiných www stránkách, např. https://www.zakonyprolidi.cz/.

   Přehled legislativy EU naleznete v Úředním věstníku Evropské unie.

 

  • Právní předpisy hlavního města Prahy

   Pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky a jejich prostřednictvím na území hlavního města Prahy regulovat místní záležitosti v rámci samostatné působnosti, a pravomoc vydávat nařízení v přenesené působnosti k provedení jednotlivých zákonů na základě jejich zmocnění, náleží orgánům hlavního města Prahy. Městské části hlavního města Prahy se na přípravě těchto právních předpisů pouze podílejí v souladu s příslušnými pravidly stanovenými zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.Platná znění právních předpisů hlavního města Prahy lze nalézt zde.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě