Oddělení místních poplatků a pokut

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

Místní poplatky

1.     Místní poplatek ze psů

2.     Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

3.     Pobytové poplatky

4.     Místní poplatek ze vstupného

5.     Hazardní hry

6.     Žádost o vrácení přeplatku

7.       Posečkání úhrady místních poplatků, pokut uložených odvětvovými odbory ÚMČ Praha 5, pokut ZPS nebo rozložení jejich úhrady na splátky

8.       Veřejné sbírky – zapečetění, rozpečetění a přepočítání obsahu pokladniček

9.      Žádost o potvrzení bezdlužnosti

V jakém případě ve věci jednat Pokud je fyzická nebo právnická osoba povinna splnit ohlašovací povinnost k místním poplatkům, žádá o vrácení přeplatku, žádá o posečkání úhrady místních poplatků a vymáhaných pokut nebo rozložení jejich úhrady na splátky, nebo žádá o potvrzení bezdlužnosti. Pokud právnická osoba je povinna splnit ohlášení hazardní hry, ale i pokud právnická osoba žádá na základě vydaného povolení jiného správního orgánu zapečetit, rozpečetit a přepočítat obsah pokladniček při konání veřejných sbírek.
Charakteristika úkonu

Ad. 1. až 4. ohlašovací povinnost k místním poplatkům

Ad. 5. ohlášení hazardní hry

Ad. 6. žádost o vrácení přeplatku

Ad. 7. žádost o posečkání úhrady místních poplatků, pokut uložených odvětvovými odbory ÚMČ Praha 5, pokut ZPS nebo rozložení jejich úhrady na splátky

Ad. 8 jsou konány na základě zákona o veřejných sbírkách. Oddělení místních poplatků a pokut pouze zapečeťuje, rozpečeťuje a přepočítává obsah pokladniček, a to na základě předloženého povolení o konání veřejné sbírky. Žádost o zapečetění, rozpečetění a přepočet obsahu pokladniček při konání veřejných sbírek.

Ad. 9 Žádost o potvrzení bezdlužnosti

Výsledek úkonu

1. až 4. zaregistrování plátců místních poplatků a následující správa těchto poplatků správcem poplatku

5. zaregistrování ohlášení hazardní hry

6. rozhodnutí o žádosti o vrácení přeplatku, vystavení platebního poukazu

7. rozhodnutí o povolení splátek

8. protokol o zapečetění, rozpečetění pokladniček a výčetka platidel při přepočtu jejich obsahu

9. vystavení potvrzení o bezdlužnosti

Kdy věc řešit Pokud je fyzická nebo právnická osoba povinna splnit ohlašovací povinnost k místním poplatkům, žádá o vrácení přeplatku, žádá o posečkání úhrady místních poplatků a vymáhaných pokut, rozložení jejich úhrady na splátky, nebo žádá o potvrzení bezdlužnosti. Pokud právnická osoba je povinna splnit ohlášení hazardní hry, ale i pokud právnická osoba žádá na základě vydaného povolení jiného správního orgánu zapečetit, rozpečetit a přepočítat obsah pokladniček při konání veřejných sbírek.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Ad 1. Vyplněný formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů, případně formulář Zánik poplatkové povinnosti – odhlášení psa – podepsaný zaručeným elektronickým podpisem + scan dokladu totožnosti, případně potvrzení o převzetí psa z útulku, rozhodnutí o důchodu, potvrzení o úhynu psa, vystavené veterinářem

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/mistni-poplatek-ze-psu/

přílohy ke stažení

https://www.praha5.cz/mistni-poplatek-ze-psu-formulare/

Upozornění k novele zákona o Centrální evidenci psů (CEP)

https://www.praha5.cz/app/uploads/2022/10/upozornění-CEP.pdf

 

ad 2. Vyplněný formulář Ohlašovací povinnost poplatníka za užívání veřejného prostranství – podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, popř. plnou moc k zastupování, rozhodnutí o povoleném záboru z Odboru dopravy

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/mistni-poplatek-za-uzivani-verejneho-prostranstvi/

přílohy ke stažení

https://www.praha5.cz/mistni-poplatek-za-uzivani-verejneho-prostranstvi-archiv/

ad. 3. Vyplněný formulář Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu – podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, popř. plnou moc k zastupování

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/mistni-poplatek-z-pobytu/

přílohy ke stažení

https://www.praha5.cz/mistni-poplatek-za-lazensky-nebo-rekreacni-pobyt-a-mistni-poplatek-z-ubytovaci-kapacity-priznani/

ad. 4. Vyplněný formulář Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze vstupného – podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, popř. plnou moc k zastupování

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/mistni-poplatek-ze-vstupneho/

přílohy ke stažení

https://www.praha5.cz/mistni-poplatek-ze-vstupneho-formulare/

ad. 5. Vyplněný formulář Ohlášení hazardní hry

https://www.praha5.cz/hazardni-hry/

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/ohlasovana-hazardni-hra-tombola-s-herni-jistinou-nad-100-tis-kc/

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/ohlasovana-hazardni-hra-turnaje-maleho-rozsahu/

ad. 6. Vyplněnou Žádost o vrácení přeplatku – podepsanou zaručeným elektronickým podpisem

https://www.praha5.cz/zadost-o-vraceni-preplatku/

ad. 7. Sepsanou Žádost o posečkání úhrady místních poplatků, pokut uložených odvětvovými odbory ÚMČ Praha 5, pokut ZPS nebo rozložení jejich úhrady na splátky – podepsanou zaručeným elektronickým podpisem

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/poseckani-uhrady-mistnich-poplatku-a-pokut-ulozenych-odvetvovymi-odbory-umc-praha-5-nebo-rozlozeni-jejich-uhrad-na-splatky/

ad. 8. Sepsanou žádost (oznámení) o zapečetění, rozpečetění kasiček, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, popř. plnou moc k zastupování + scan povolení jiného správního orgánu o konání veřejné sbírky

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/verejne-sbirky-zapecetovani-otevirani-a-prepocitavani-pokladnicek/

ad. 9. Vyplněnou Žádost o potvrzení bezdlužnosti – podepsanou zaručeným elektronickým podpisem

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/zadost-o-potvrzeni-bezdluznosti/

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ad 1. Vyplněný formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů, případně formulář Zánik poplatkové povinnosti – odhlášení psa – podepsaný zaručeným elektronickým podpisem + scan dokladu totožnosti, případně potvrzení o převzetí psa z útulku, rozhodnutí o důchodu, potvrzení o úhynu psa, vystavené veterinářem

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/mistni-poplatek-ze-psu/

přílohy ke stažení

https://www.praha5.cz/mistni-poplatek-ze-psu-formulare/

ad 2. Vyplněný formulář Ohlašovací povinnost poplatníka za užívání veřejného prostranství – podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, popř. plnou moc k zastupování, rozhodnutí o povoleném záboru z Odboru dopravy

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/mistni-poplatek-za-uzivani-verejneho-prostranstvi/

přílohy ke stažení

https://www.praha5.cz/mistni-poplatek-za-uzivani-verejneho-prostranstvi-archiv/

ad. 3. Vyplněný formulář Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu – podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, popř. plnou moc k zastupování

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/mistni-poplatek-z-pobytu/

přílohy ke stažení

https://www.praha5.cz/mistni-poplatek-za-lazensky-nebo-rekreacni-pobyt-a-mistni-poplatek-z-ubytovaci-kapacity-priznani/

ad. 4. Vyplněný formulář Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze vstupného – podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, popř. plnou moc k zastupování

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/mistni-poplatek-ze-vstupneho/

přílohy ke stažení

https://www.praha5.cz/mistni-poplatek-ze-vstupneho-formulare/

ad. 5. Vyplněný formulář Ohlášení hazardní hry

https://www.praha5.cz/hazardni-hry/

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/ohlasovana-hazardni-hra-tombola-s-herni-jistinou-nad-100-tis-kc/

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/ohlasovana-hazardni-hra-turnaje-maleho-rozsahu/

ad. 6. Vyplněnou Žádost o vrácení přeplatku – podepsanou zaručeným elektronickým podpisem

https://www.praha5.cz/zadost-o-vraceni-preplatku/

ad. 7. Sepsanou Žádost o posečkání úhrady místních poplatků, pokut uložených odvětvovými odbory ÚMČ Praha 5, pokut ZPS nebo rozložení jejich úhrady na splátky – podepsanou zaručeným elektronickým podpisem

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/poseckani-uhrady-mistnich-poplatku-a-pokut-ulozenych-odvetvovymi-odbory-umc-praha-5-nebo-rozlozeni-jejich-uhrad-na-splatky/

ad. 8. Sepsanou žádost (oznámení) o zapečetění, rozpečetění kasiček, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, popř. plnou moc k zastupování + scan povolení jiného správního orgánu o konání veřejné sbírky

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/verejne-sbirky-zapecetovani-otevirani-a-prepocitavani-pokladnicek/

ad. 9. Vyplněnou Žádost o potvrzení bezdlužnosti – podepsanou zaručeným elektronickým podpisem

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/zadost-o-potvrzeni-bezdluznosti/

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Podání lze učinit i datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, vyplněním příslušného formuláře, nebo sepsáním žádosti a zasláním z datové schránky klienta do datové schránky úřadu, odeslanou prostřednictvím datové schránky.

Název datové schránky:

Městská část Praha 5

ID datové schránky: yctbyzq

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

–          Osobní návštěvou na Oddělení místních poplatků a pokut,

–          Vyplněním příslušného formuláře, nebo sepsáním žádosti a doručením na podatelnu městské části

–          Vyplněním formuláře, nebo sepsáním žádosti a zasláním poštou

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

1 až 6, 8                        není zpoplatněno

7                                   400,- Kč

9                                   100,- Kč

Poplatek je splatný bez vyměření, před vydáním rozhodnutí o povolení posečkání daně nebo o povolení zaplacení ve splátkách, nebo před vydáním potvrzení o bezdlužnosti, a to v hotovosti při podání žádosti (v pokladně úřadu MČ Praha 5) nebo poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000857329/0800, KS 1148, VS je přidělen úřadem při podání žádosti.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

1 až 6, 8                      není zpoplatněno

7                                   400,- Kč

9                                   100,- Kč

Poplatek je splatný bez vyměření, před vydáním rozhodnutí o povolení posečkání daně nebo o povolení zaplacení ve splátkách, nebo před vydáním potvrzení o bezdlužnosti, a to v hotovosti při podání žádosti (v pokladně úřadu MČ Praha 5) nebo poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000857329/0800, KS 1148, VS je přidělen úřadem při podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

ad. 1.

Sazby poplatku činí ročně:

–          za jednoho psa 1.500,- Kč

–          za druhého a každého dalšího psa 2.250,- Kč

poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, osoba starší 65 let:

–          za jednoho psa 200,- Kč

–          za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

držitel psa v rodinném domě:

–          za jednoho psa 600,- Kč

–          za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč

držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu:

–          za jednoho psa 600,- Kč

–          za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč

Poplatek je splatný bez vyměření předem a to:

–          Nečiní-li více jak 600,- Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku

–          Činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku

Úlevy a osvobození:

–          od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

–          držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí, osoba provozující útulek pro zvířata

–          držitel psa, chovaného k vědeckým účelů v zařízeních k tomu určených

–          držitel psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost

–          držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád

–          uživatel honitby, kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy.

ad.2.

Sazby poplatku – za každý i započatý m2 a každý i započatý den

–          za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu 10,- Kč

–          za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálu 3,- Kč

–          za umístění reklamních zařízení 100,- Kč

–          za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) – mimo tržiště 100,- Kč, na tržišti 10,- Kč

–          za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100,- Kč

–          za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč

–          za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč

–          pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

–          za umístění skládek 10,- Kč

–          pro kulturní akce 4,- Kč

–          pro sportovní akce 2,- Kč

–          za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 10,- Kč

–          za provádění výkopových prací 10,- Kč

–          za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10,- Kč

–          pro reklamní akce 10,- Kč

Osvobození a úlevy:

Poplatek se neplatí za vyhrazení trvalého parkovacího místa technické správě komunikací hl. m. Prahy v případech, kdy je takové místo provozováno pro stání vozidel “TAXI”, za vyhrazení trvalého parkovacího místa vozům rychlé lékařské pomoci, Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, úřadů městských částí v Praze a Magistrátu hl. m. Prahy, zastupitelských úřadů v ČR v případě reciprocity s příslušným státem, vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla při provozování knihovnických služeb za umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky, za užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník, za umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací v případě staveb hrazených z rozpočtu hl. m. Prahy a městských částí a staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hl. m. Prahy. Dále za umístění stavebního zařízení v případě havárií, kdy zábor veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie nepřesáhne 3 dny a sportovních akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytuje finanční prostředky.

ad. 3.

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – do 31.12.2019

Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Poplatek se hradí poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000857329/0800, KS 3518, nebo v hotovosti (v pokladně úřadu MČ Praha 5). VS je přidělen úřadem při ohlašovací povinnosti.

Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec (v Praze MČ) poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může obec (v Praze MČ) zvýšit až na trojnásobek.

Osvobození a úlevy:

Poplatku nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P a jejich průvodci

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let, nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), vojáci v základní službě.

Místní poplatek z ubytovací kapacity – do 31.12.2019

Sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den.

Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek se hradí poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000857329/0800, KS 3518, nebo v hotovosti (v pokladně úřadu MČ Praha 5). VS je přidělen úřadem při ohlašovací povinnosti.

Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec (v Praze MČ) poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může obec (v Praze MČ) zvýšit až na trojnásobek.

Osvobození a úlevy:

Poplatku nepodléhá

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

d) ubytovací kapacita v objektech, které jsou kolaudovány jako rodinné domy a byty

Místní poplatek z pobytu – od 1.1.2020

Poplatek platí fyzická osoba, která není přihlášena v dané obci, tedy zde nemá trvalý pobyt nebo zde není hlášena ve smyslu zákona o pobytu cizinců. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Osvobození od poplatku:

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce,

b) osoba mladší 18 let,

c) osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d) osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e) osoba vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce

Nově od 1.1.2022:

g) osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení

h) osoby doprovázející osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení, a to i v případech, kdy jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění

(1) ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

(2) v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

(3) v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmu právnických osob, nebo

(4) za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku z pobytu činí 21 Kč/os a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Nově od 1.1.2022:

Sazba poplatku z pobytu činí 50 Kč/os a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do 15. dne každého následující měsíce:

a)      počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku

b)      počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny

c)       celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést

ad. 4.

Sazba poplatku činí 2,5 až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného – závisí na druhu konané akce.

Od 1.1.2016 je sazba místního poplatku u kulturních akcí (veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora) stanovena na 2,5 % z vybraného vstupného, pokud se konají v prostorách nad 1000 osob.

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě opakujících se akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou, v pokladně Úřadu MČ Praha 5 nebo na účet vedený u České spořitelny a.s. Praha 5 č. 19-2000857329/0800, variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Osvobození a úlevy:

– akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

– taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů a maturitní plesy,

– akce, kde je hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy pořadatelem.

Opravné prostředky

1,2,3,4,7                 

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Časté dotazy https://www.praha5.cz/kategorie/urad/rady-obcanum-dotazy/casto-kladene-otazky/casto-kladene-otazky-odbor-ekonomicky/
Sankce

1,2,3,4

Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, je možno uložit pokutu dle ustanovení § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Působnost Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Místní poplatky, hazardní hry, veřejné sbírky
Klíčová slova Fyzická osoba, právnická osoba, místní poplatky, hazard, veřejné sbírky, žádost
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2021
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

 

 

 

 

*není orgánem veřejné moci

 

Poplatky jsou vybírány na základě zákona o místních poplatcích, obecně závazných vyhlášek a v souladu se zákonem daňového řádu.

https://www.zakonyprolidi.cz/

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Zákon č. 500/2004 sb., správní řád

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 

obecně závazné vyhlášky

https://www.praha5.cz/obecne-zavazne-vyhlasky-mistni-poplatky-hazard/

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě