Místní poplatek z pobytu

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Místní poplatek z pobytu

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatek platí fyzická osoba, která není přihlášena v dané obci, tedy zde nemá trvalý pobyt nebo zde není hlášena ve smyslu zákona o pobytu cizinců. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa poskytnutí úplatného pobytu s výjimkou hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde správu poplatku vykonává hlavní město Praha. Povinností plátce poplatku z pobytu je vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do této knihy zapisuje den počátku a den konce pobytu, jméno, příjmení a adresu místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, výši vybraného poplatku nebo důvod osvobození od poplatku. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu. Po skončení kalendářního měsíce je povinen nahlásit správci poplatku počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku, počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny, celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést. Plátce je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku vedený u České spořitelny a.s. Praha 5 č. 19-2000857329/0800, variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu dle evidenční knihy.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků a pokut, Monika Hrubá, tel.: 257 000 527, e-mail: monika.hruba@praha5.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při splnění své ohlašovací povinnosti je plátce povinen uvést:
adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech
A dále:
fyzická osoba - při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést jméno (jméno + příjmení), místo pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování a čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku. Při osobním jednáni předložit občanský průkaz.
Právnická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést název společnosti, adresu sídla společnosti, místo podnikání, identifikační číslo, adresu pro doručování, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno a příjmení, funkci osoby oprávněné jednat jeho jménem.
Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru), případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu
Měsíční hlášení za období

Formuláře ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek platí fyzická osoba, která není přihlášena v dané obci, tedy zde nemá trvalý pobyt nebo zde není hlášena ve smyslu zákona o pobytu cizinců. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Osvobození od poplatku:
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce,
b) osoba mladší 18 let,
c) osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) osoba vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce

Nově od 1.1.2022:

g) osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení
h) osoby doprovázející osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení, a to i v případech, kdy jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmu právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku z pobytu činí 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Nově od 1.1.2022:

Sazba poplatku z pobytu činí 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do 15. dne každého následujícího měsíce:

a) počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku,
b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny,
c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.

Plátce je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku vedený u České spořitelny a.s. Praha 5 č. 19-2000857329/0800, variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.
Poplatek lze hradit poštovní poukázkou, v pokladně Úřadu MČ Praha 5 nebo na účet vedený u České spořitelny a.s. Praha 5 č. 19-2000857329/0800, variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Správní poplatky podle části 1 položky 1 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jsou stanoveny za projednání žádosti poplatníka o povolení splátek (splátkový kalendář).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty upravují příslušné zákony a vyhlášky:
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místní poplatku z pobytu
- obecně závazná vyhláška č. 19/2021 Sb. hl. m. Prahy

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání lze učinit i datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky.
Datová schránka ÚMČ Praha 5
Název datové schránky: Městská část Praha 5
ID datové schránky: yctbyzq

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místní poplatku z pobytu
- obecně závazná vyhláška č. 19/2021 Sb. hl. m. Prahy

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, je možno uložit pokutu dle ustanovení § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků a pokut, Monika Hrubá, tel.: 257 000 527, e-mail: monika.hruba@praha5.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ekonomický

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Bc. Zdenka Balzarová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2022

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

03. 07. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě