Veřejné sbírky – zapečeťování, otevírání a přepočítávání obsahu pokladniček

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Veřejné sbírky - zapečeťování, otevírání a přepočítávání obsahu pokladniček

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O zapečetění, otevření a přepočítání obsahu pokladničky při příležitosti konání veřejné sbírky je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Právnická osoba, která hodlá uskutečnit sbírku na území hlavního města, je povinna její konání písemně oznámit odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl.m.Prahy, a to tak, aby tento úřad oznámení o konání sbírky obdržel nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění úřadu, v jehož územním obvodu budou pokladničky umístěny. Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů (městských částí), právnická osoba ji viditelně opatří nápisem "putovní pokladnička"; pečetí ji obecní úřad (městská část), v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo; má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné sbírky, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity. Pokladničky nutno zabezpečit proti odcizení.
Otevření pokladničky musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny, úřadu, v jehož územním obvodu pokladničku umístila, v případě "putovních pokladniček" úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo. Otevření pokladničky musí být přítomen oprávněný zástupce právnické osoby a zaměstnanec úřadu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut:
- Bc. Zdenka Balzarová, tel.: 257 000 536, e-mail: zdenka.balzarova@praha5.cz
- Jitka Hartmanová, 257 000 526, e-mail: jitka.hartmanova@praha5.cz
- Barbora Bulínová, 257 000 565, e-mail: barbora.bulinova@praha5.cz
- Zuzana Cihelková, 257 000 535, e-mail: zuzana.cihelkova@praha5.cz
- Libor Šic, 257 000 887, e-mail: libor.sic@praha5.cz
- Martina Oroszká, 257 000 929, e-mail: martina.oroszka@praha5.cz
- Monika Hrubá, 257 000 527, e-mail: monika.hruba@praha5.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) osvědčení o oznámení konání veřejné sbírky, vydané Magistrátem hl.m.Prahy
b) pokladničky

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář neexistuje.

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty upravují příslušné zákony:
- zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání lze učinit i datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky.
Datová schránka ÚMČ Praha 5
Název datové schránky: Městská část Praha 5
ID datové schránky: yctbyzq

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta dle ust. §25, §25a, §25b, zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut:
- Bc. Zdenka Balzarová, tel.: 257 000 536, e-mail: zdenka.balzarova@praha5.cz
- Jitka Hartmanová, 257 000 526, e-mail: jitka.hartmanova@praha5.cz
- Barbora Bulínová, 257 000 565, e-mail: barbora.bulinova@praha5.cz
- Zuzana Cihelková, 257 000 535, e-mail: zuzana.cihelkova@praha5.cz
- Libor Šic, 257 000 887, e-mail: libor.sic@praha5.cz
- Martina Oroszká, 257 000 929, e-mail: martina.oroszka@praha5.cz
- Monika Hrubá, 257 000 527, e-mail: monika.hruba@praha5.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ekonomický

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Bc. Zdenka Balzarová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 07. 2012

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

19. 12. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě