Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

4. Popis:

Užíváním veřejného prostranství podle zákona o místních poplatcích se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství výše vymezeným způsobem. Dále to jsou osoby, kterým bylo odborem dopravy Úřadu MČ Praha 5 vydáno rozhodnutí podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nebo jimi zplnomocněná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku - formulář - "ohlašovací povinnost poplatníka za užívání veřejného prostranství". V návaznosti na výše uvedené, obdrží poplatník od správce poplatku údaje potřebné pro zaplacení tohoto poplatku.
Pokud poplatkový subjekt ohlašovací povinnost nesplní, je správce poplatku oprávněn využít ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a vyměřit poplatek podle pomůcek.

Sazby poplatku - za každý i započatý m2 a každý i započatý den

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu 10,- Kč

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálu 3,- Kč

za umístění reklamních zařízení 100,- Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)- mimo tržiště 100,- Kč, na tržišti 10,- Kč

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100,- Kč

za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč

pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

za umístění skládek 10,- Kč

pro kulturní akce 4,- Kč

pro sportovní akce 2,- Kč

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 10,- Kč

za provádění výkopových prací 10,- Kč

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10,- Kč

pro reklamní akce 10,- Kč

Osvobození a úlevy:

Poplatek se neplatí za vyhrazení trvalého parkovacího místa technické správě komunikací hl. m. Prahy v případech, kdy je takové místo provozováno pro stání vozidel "TAXI", za vyhrazení trvalého parkovacího místa vozům rychlé lékařské pomoci, Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, úřadů městských částí v Praze a Magistrátu hl. m. Prahy, zastupitelských úřadů v ČR v případě reciprocity s příslušným státem, vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla při provozování knihovnických služeb za umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky, za užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník, za umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací v případě staveb hrazených z rozpočtu hl. m. Prahy a městských částí a staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hl. m. Prahy. Dále za umístění stavebního zařízení v případě havárií, kdy zábor veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie nepřesáhne 3 dny a sportovních akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytuje finanční prostředky.

Splatnost poplatku:

- poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství

- při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo započato s užíváním a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky

- v případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru souvisejícího s pracemi na odstranění havárie

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím, V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem, V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie, Ohlášení se nepodává v případě havárií, kdy zábor veřejného prostranství souvisejícího na odstranění havárie nepřesáhne 3 dny

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků a pokut, Jitka Hartmanová, tel.: 257 000 526, e-mail: jitka.hartmanova@praha5.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, v případě zplnomocněné osoby plnou moc, rozhodnutí odboru dopravy Úřadu MČ Praha 5 vydané podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ohlašovací povinnost poplatníka za užívání veřejného prostranství

Formuláře ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Sazby viz bod 6
Poplatek lze hradit poštovní poukázkou, v pokladně ÚMČ Praha 5 nebo na účet vedený u České spořitelny a.s. Praha 5 č. 19-2000857329/0800, variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Správní poplatky podle části 1 položky 1 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jsou stanoveny za projednání žádosti poplatníka o povolení splátek (splátkový kalendář).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty upravují příslušné zákony a vyhlášky:
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání lze učinit i datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky.
Datová schránka ÚMČ Praha 5
Název datové schránky: Městská část Praha 5
ID datové schránky: yctbyzq

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění;
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění;
- Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 23/2017 Sb. hl. m. Prahy

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, je možno uložit pokutu dle ustanovení § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, Jitka Hartmanová, tel.: 257 000 526, e-mail: jitka.hartmanova@praha5.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ekonomický

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Bc. Zdenka Balzarová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

09. 12. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě