Ohlašovaná hazardní hra – tombola s herní jistinou nad 100 tis. Kč

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Ohlašovaná hazardní hra – tombola s herní jistinou nad 100 tis. Kč

4. Popis:

Při vyřizování této agendy se postupuje dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (hmotněprávní předpis). Z hlediska procesního se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Provozovatel tomboly nebo jím zplnomocněná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Provozovatel tomboly (§ 6 odst. 1 a 2 zákona o hazardních hrách): Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může být pouze Česká republika nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, má organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí, má zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán"), vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 EUR, má průhledný a nezávadný původ zdrojů, průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel"), a věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

Tombola (§ 61 - 63 zákona o hazardních hrách)

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášení hazardní hry musí být podáno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení hazardní hry, a to příslušnému úřadu městské části hl. m. Prahy, na jejímž území má být hazardní hra provozována. Na realizaci této hazardní hry se nevztahuje obecně závazná vyhláška č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, Bc. Zdenka Balzarová, tel.: 257 000 536, e-mail: zdenka.balzarova@praha5.cz, Jitka Hartmanová, tel.: 257 000 526, e-mail: jitka.hartmanova@praha5.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ohlášení musí kromě obecných náležitostí dle správního řádu obsahovat:
název a popis ohlašované hazardní hry, adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována, dobu po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení, určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách, herní plán a identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování. V případě zplnomocněné osoby je nutno předložit plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty upravují příslušné zákony:
- zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání lze učinit i datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky.
Datová schránka ÚMČ Praha 5
Název datové schránky: Městská část Praha 5
ID datové schránky: yctbyzq

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

V souladu s ustanovením § 108 zákona o hazardních hrách může Úřad městské části Praha 5 provozování ohlašované hry zakázat, pokud nejsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem o hazardních hrách.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, Bc. Zdenka Balzarová, tel.: 257 000 536, e-mail: zdenka.balzarova@praha5.cz, Jitka Hartmanová, tel.: 257 000 526, e-mail: jitka.hartmanova@praha5.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ekonomický

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Bc. Zdenka Balzarová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26. 01. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě