Místní poplatek ze psů

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Místní poplatek ze psů

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatek ze psů platí držitel psa obci (v Praze MČ) příslušné podle místa trvalého pobytu (fyzická osoba). ohlášení pobytu (cizinci) nebo sídla (právnická osoba). Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíce.

Přihlásit psa je držitel povinen u správce poplatku - úřadu příslušné městské části, přihlašovací povinnost mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.

V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden kalendářní rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Pro výpočet poměrné výše poplatku platí toto i při změně pobytu, sídla, úhynu psa, předání psa jinému držiteli apod.

Každý chovatel psa chovaného na území hl. m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním.

Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku (podat ohlášení k místnímu poplatku ze psů) do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČO.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků a pokut, Zuzana Cihelková, tel.: 257 000 535, e-mail: zuzana.cihelkova@praha5.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu, ohlášení pobytu - cizinci) z důvodu platnosti těchto dokladů a následné kontroly údajů v základních registrech
2. doklad o převzetí psa z útulku, je-li z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy (viz. formuláře ke stažení)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

- Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
- Zánik poplatkové povinnosti – odhlášení psa

Formuláře ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Sazby poplatku činí ročně:

za jednoho psa 1.500,- Kč
za druhého a každého dalšího psa 2.250,- Kč

poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, osoba starší 65 let:

za jednoho psa 200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

držitel psa v rodinném domě:

za jednoho psa 600,- Kč
za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč

držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu:

za jednoho psa 600,- Kč
za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč

V návaznosti na výše uvedené jsou poplatníkům po splnění ohlašovací povinnosti zasílány poštovní poukázky s rozpisem platebních údajů, tzn. číslo účtu správce poplatku vedený u České spořitelny a.s. Praha 5 č. 19-2000857329/0800, variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku. Následně je poplatek možné hradit na poště, v pokladně Úřadu městské části Praha 5, převodem z účtu na účet.

Pozn. Je nutné dodržet variabilní symbol, a to z důvodu správného zaúčtování příslušné platby.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty upravují příslušné zákony a vyhlášky:
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy
- obecně závazná vyhláška č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy
- obecně závazná vyhláška č. 8/2011 Sb. hl. m. Prahy
- obecně závazná vyhláška č. 19/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů v platném znění
- obecně závazná vyhláška č. 15/2021 Sb. hl. m. Prahy

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání lze učinit i datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky.
Datová schránka ÚMČ Praha 5
Název datové schránky: Městská část Praha 5
ID datové schránky: yctbyzq

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- Obecně závazná vyhl. č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy
- Obecně závazná vyhl. č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy
- Obecně závazná vyhl. č. 8/2011 Sb. hl. m. Prahy
- Obecně závazná vyhl. č. 19/2019 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů v platném znění
- Obecně závazná vyhl. č. 15/2021 Sb. hl. m. Prahy

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl.m.Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, je možno uložit pokutu dle ustanovení § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, Zuzana Cihelková, tel.: 257 000 535, e-mail: zuzana.cihelkova@praha5.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ekonomický

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Bc. Zdenka Balzarová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2022

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

30. 08. 2023

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě