Místní poplatek ze vstupného

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Místní poplatek ze vstupného

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které pořádají kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Správu a kontrolu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa konání akce.
Povinností poplatníka je vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, místo konání, kapacitu místa pořádání akce (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme).
V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků a pokut, Libor Šic, tel. 257 000 887, e-mail: libor.sic@praha5.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

fyzická osoba - při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést jméno (jméno + příjmení), místo pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování a čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku. Při osobním jednáni předložit občanský průkaz.
Právnická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést název společnosti, adresu sídla společnosti, místo podnikání, identifikační číslo, adresu pro doručování, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno a příjmení, funkci osoby oprávněné jednat jeho jménem.
Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru), případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze vstupného

Formuláře:
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze vstupného
Žádost o vrácení přeplatku
Vyúčtování místního poplatku ze vstupného

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku činí 2,5 až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného – závisí na druhu konané akce.

Od 1.1.2016 je sazba místního poplatku u kulturních akcí (veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora) stanovena na 2,5 % z vybraného vstupného, pokud se konají v prostorách nad 1000 osob.

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě opakujících se akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
Poplatek lze hradit poštovní poukázkou, v pokladně Úřadu MČ Praha 5 nebo na účet vedený u České spořitelny a.s. Praha 5 č. 19-2000857329/0800, variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Osvobození a úlevy:
- akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
- taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů a maturitní plesy,
- akce, kde je hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy pořadatelem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty upravují příslušné zákony a vyhlášky:
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místní poplatku ze vstupného, v platném znění

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání lze učinit i datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky.
Datová schránka ÚMČ Praha 5
Název datové schránky: Městská část Praha 5
ID datové schránky: yctbyzq

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místní poplatku ze vstupného, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, je možno uložit pokutu dle ustanovení § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, Libor Šic, tel.: 257 000 887 e-mail: libor.sic@praha5.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor ekonomický

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Bc. Zdenka Balzarová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21. 12. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě