Oddělení registrace

Položka Popis položky
Název úkonu

1.       Ohlášení živnosti rozbalit

2.       Žádost o koncesi

3.       Změny a doplnění

4.       Přerušení a pokračování v provozování živnosti

5.       Zahájení a ukončení provozování činnosti na provozovně

6.       Zrušení

7.       Výpis z živnostenského rejstříku

8.       Zápis do evidence zemědělského podnikatele

V jakém případě ve věci jednat Pokud chce fyzická nebo právnická osoba zahájit činnost v režimu živnostenského zákona, ohlášení změn, žádost o přerušení nebo obnovení provozování živnosti, zahájení a ukončení provozování činnosti na provozovně, žádost o zrušení živnostenského oprávnění, žádost o výpis z živnostenského rejstříku. Žádost fyzické nebo právnické osoby o zápis nebo změnu do evidence zemědělského podnikatele
Charakteristika úkonu

1.1   ohlášení živnosti (volné, řemeslné, vázané) fyzické osoby s bydlištěm na území ČR

1.2   ohlášení živnosti (volné, řemeslné, vázané) fyzické osoby s bydlištěm na území EU, EHP a Švýcarské konfederace

1.3   ohlášení živnosti (volné, řemeslné, vázané) fyzické osoby s bydlištěm mimo území EU, EHP a Švýcarské konfederace rozbalit

1.4   ohlášení živnosti (volné, řemeslné, vázané) právnické osoby se sídlem na území ČR

1.5   ohlášení živnosti (volné, řemeslné, vázané) právnické osoby se sídlem mimo území ČR

2.1 žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm na území ČR

2.2 žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm na území EU, EHP, Švýcarské konfederace

2.3 žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm mimo území EU, EHP, Švýcarské konfederace

2.4 žádost o koncesi právnické osoby se sídlem na území ČR

2.5 žádost o koncesi právnické osoby se sídlem mimo území ČR

3. až 5 vyrozumění o zápisu změn fyzické a právnické osobě

6.1 až 6.5 žádost o zrušení živnostenského oprávnění fyzické a právnické osobě

7.1 až 7.5 žádost o výpis z živnostenského rejstříku fyzické a právnické osoby

8.1 zápis do evidence zemědělského podnikatele

8.2 změny zemědělského podnikatele

8.3 přerušení a pokračování zemědělského podnikatele

8.4 vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Výsledek úkonu

1.1   až 5 Výpis z živnostenského rejstříku

2.1 až 5 Rozhodnutí o udělení koncese a následný Výpis

z živnostenského rejstříku

3. až 5. Vyrozumění

6. Rozhodnutí o zrušení

7. Výpis z živnostenského rejstříku

8. Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského

podnikatele

Kdy věc řešit Pokud chce fyzická nebo právnická osoba podnikat v režimu zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (1 až 7) a v režimu zákona 252/1997 Sb., o zemědělství (8)
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

1.1      doklad totožnosti, souhlas se sídlem, liší-li se od trvalého bydliště, popř. plnou moc, v případě živnosti řemeslné a vázané doklady prokazující odbornou způsobilost

1.2      doklad totožnosti, souhlas se sídlem, popř. plnou moc, v případě živnosti řemeslné a vázané doklady prokazující odbornou způsobilost

1.3      doklad totožnosti, doklad o pobytu na území ČR, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, souhlas se sídlem, popř. plnou moc, v případě živnosti řemeslné a vázané doklady prokazují odbornou způsobilost

1.4      doklad o tom, že byla právnická osoba zřízena nebo založena, souhlas se sídlem, popř. plnou moc, v případě živnosti řemeslné a vázané čestné prohlášení odpovědného zástupce, doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce, pokud není občanem ČR

1.5      je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěn odštěpný závod, Výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí, doklad o tom, že byla právnická osoba zřízena nebo založena, souhlas se sídlem, popř. plnou moc, v případě živnosti řemeslné a vázané prohlášení odpovědného zástupce, doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce, pokud není občanem ČR

2.1    doklad totožnosti, souhlas se sídlem, liší-li se od

trvalého bydliště, popř. plnou moc, doklady

prokazující odbornou způsobilost

2.2    doklad totožnosti, souhlas se sídlem, popř. plnou

moc, doklady prokazující odbornou způsobilost

2.3   doklad totožnosti, doklad o pobytu na území ČR,

výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, souhlas se sídlem, popř. plnou moc, doklady prokazují odbornou způsobilost

2.4    doklad o tom, že byla právnická osoba zřízena nebo

založena, souhlas se sídlem, popř. plnou moc, čestné prohlášení odpovědného zástupce, doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce, pokud není občanem ČR

2.5   je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného

státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěn odštěpný závod, Výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí, doklad o tom, že byla právnická osoba zřízena nebo založena, souhlas se sídlem, popř. plnou moc, prohlášení odpovědného zástupce, doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce, pokud není občanem ČR

3.1 až 3.3 doklad totožnosti, popř. plnou moc,

doklady dle charakteru oznamované změny

3.4 až 3.5 doklady dle charakteru oznamované změny,

popř. plnou moc

4.1 až 4.3 doklad totožnosti

4.4 až 4.5 popř. plnou moc

5.1 až 5.3 doklad totožnosti

5.4 až 5.5. popř. plnou moc

6. až 7. doklad totožnosti, popř. plnou moc

8. doklad totožnosti, popř. plnou moc

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

www.rzp.cz, elektronické podání

 

 

    

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

–        Osobní návštěvou na Oddělení registrace Odboru živnostenského a občanskosprávních agend,

–        Vyplněním formuláře a zasláním z datové schránky klienta do datové schránky úřadu

–        Vyplněním formuláře a doručením na podatelnu městské části

–        Vyplněním formuláře a zaslání poštou

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném elektronicky

1.       Prvotní 1000,-Kč, každé další 500,-Kč

2.       Prvotní 1000,-Kč, každé další 500,-Kč

3.       100,-Kč, v případě koncese 500,-Kč

4.       Není zpoplatněno

5.       Není zpoplatněno

6.       Není zpoplatněno

7.       20,-Kč za každou započatou stránku

8.1   1000,-Kč

8.2     500,-Kč za změnu zápisu v evidenci

100,-Kč změnu zápisu identifikačních údajů, nejedná-li se o změny již zapsané v centrální evidenci obyvatel nebo ve veřejném rejstříku

 

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky

1.       Prvotní 1000,-Kč, každé další 500,-Kč

2.       Prvotní 1000,-Kč, každé další 500,-Kč

3.       100,-Kč, v případě koncese 500,-Kč

4.       Není zpoplatněno

5.       Není zpoplatněno

6.       Není zpoplatněno

7.       20,-Kč za každou započatou stránku

8.1    1000,-Kč

8.2      500,-Kč za změnu zápisu v evidenci

100,-Kč změnu zápisu identifikačních údajů, nejedná-li se o změny již zapsané v centrální evidenci obyvatel nebo ve veřejném rejstříku

 

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky

2. odvolání proti rozhodnutí

6. odvolání proti rozhodnutí

Časté dotazy
Sankce
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Živnostenské podnikání, podnikání v oblasti zemědělství
Klíčová slova Fyzická osoba, právnická osoba, volná živnost, vázaná živnost, koncesovaná živnost, správní poplatek
Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2021
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

1.až 6. Zápis v živnostenském rejstříku

8. Zápis do evidence zemědělského podnikatele

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě