Poplatky (příloha č. 3)

Správní poplatek

Předmětem poplatku není změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu; schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese; změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Při osobním jednání na Oddělení registrace ÚMČ Praha 5 od referenta obdržíte informace k platbě a správní poplatek zaplatíte v pokladně úřadu bezprostředně po učinění podání. Pokladna se nachází na náměstí 14. října 1381/4, 2.patro. Platbu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

 

Lhůta pro vyřízení

Splnil-li podnikatel všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem, provede živnostenský úřad zápis změny do živnostenského rejstříku bez zbytečného odkladu a podle okolností případu vydá podnikateli rozhodnutí o změně koncese, výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.

Pokud nelze vydat rozhodnutí o změně koncese bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ doba nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. Následně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě