Ohlášení živnosti (příloha)

Ohlášení živnosti vyžaduje znalost živnostenského zákona a souvisejících právních předpisů. To, jaké dokumenty jsou potřeba k ohlášení živnosti, záleží vždy na konkrétní situaci. Doporučujeme vám, proto navštívit náš živnostenský úřad osobně. Naši referenti vám nejen poradí, ale na místě za vás vyplní i příslušné formuláře a projednají s vámi případnou registraci u správce daně, oznámení na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu či oznámení vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení příslušnému Úřadu práce ČR. Zároveň v pokladně úřadu městské části přímo uhradíte správní poplatek, který můžete zaplatit v hotovosti nebo kartou. Ohlášení živnosti lze však provést u kteréhokoliv živnostenského úřadu po celé České republice.

Živností je, ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“) soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti (§ 6 živnostenského zákona) fyzickými osobami jsou:

Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.

Bezúhonnost.

Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Fyzická osoba, která má povolení k trvalému pobytu na území České republiky, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si obstará živnostenský úřad sám.

U podnikatele (fyzické nebo právnické osoby) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Právnická osoba, která má na území České republiky sídlo, prokazuje neexistenci překážky provozování živnosti výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si obstará živnostenský odbor sám.

Zvláštními podmínkami provozování živnosti (§ 7 živnostenského zákona) jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti a podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti (příloha č. 4 k živnostenskému zákonu  – obsahuje taxativní výčet jednotlivých činností, které jsou sdružovány do 82 oborů činností) je podmíněno ohlášením.

V příloze číslo 5 k živnostenskému zákonu naleznete seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností.

Základní registrační a oznamovací povinnosti podnikatelů po zahájení podnikání

Podnikatel, který je fyzickou osobou, je povinen:

Podnikatel, který je právnickou osobou, je povinen:

Výše uvedené registrační/oznamovací povinnosti lze splnit spolu s ohlášením živnosti/ žádostí o koncesi na živnostenském úřadě, který zároveň vykonává funkci Centrálního registračního místa. V případě daní se jedná pouze o daně z příjmů nebo o silniční daň.

Centrální registrační místo:

Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – při osobní návštěvě vyplní referent živnostenského odboru) též  oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu) též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Podnikatel může na živnostenském úřadu ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2.

Podnikatel může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Tato podání lze učinit pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu na živnostenském úřadě.

 

Jak na to

Oddělení registrace Odboru živnostenského a občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 5 naleznete ve 2. patře budovy na Náměstí 14. října 4.

Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní Jednotný registrační formulář v elektronické podobě přímo na místě.

Osobní návštěva je možná po předchozím objednání prostřednictvím Rezervačního systému https://rezervace.praha5.cz/qnet6/appointment.xhtml?lang=cs-cz na konkrétní den a hodinu.

Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 5, kterou naleznete na Náměstí 14. října 4, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID yctbyzq), zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 5 se zaručeným elektronickým podpisem: e-mail:

podatelna@praha5.cz  nebo využít aplikace Elektronické podání www.rzp.cz/elpod.html

 

Registrační povinnosti fyzické i právnické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona, je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (Centrálním registračním místě).

 

Co musím mít s sebou

Doklad totožnosti fyzické osoby

Notářský zápis právnické osoby

Případně plnou moc k zastupování

Další doklady dle charakteru oznamované živnosti

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště fyzické osoby nebo má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo správního orgánu, k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Doklady prokazující bezúhonnost u zahraniční fyzické a právnické osoby

Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce

 

Formuláře

Ohlášení živnosti se vždy předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

Jednotný registrační formulář

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular—234081/

Elektronické podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF)

https://www.rzp.cz/

Prohlášení odpovědného zástupce

 https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/2017/9/MPO_POZ_1.pdf

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě