Přerušení a pokračování provozování živnosti

  1. Přerušení a pokračování provozování živnosti

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

 

Jak na to

Oddělení registrace Odboru živnostenského a občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 5 naleznete ve 2. patře budovy na Náměstí 14. října 4.

Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní Jednotný registrační formulář v elektronické podobě přímo na místě.

Osobní návštěva je možná po předchozím objednání prostřednictvím Rezervačního systému https://rezervace.praha5.cz/qnet6/appointment.xhtml?lang=cs-cz na konkrétní den a hodinu.

Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 5, kterou naleznete na Náměstí 14.října 1381/4, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID yctbyzq), zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 5 se zaručeným elektronickým podpisem                          (e-mail: podatelna@praha5.cz nebo využít aplikace Elektronické podání www.rzp.cz/elpod.html

 

Registrační povinnosti fyzické i právnické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona, je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (Centrálním registračním místě).

 

Centrální registrační místo

Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – při osobní návštěvě vyplní referent živnostenského odboru) též  oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu) též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Podnikatel může na živnostenském úřadu ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2.

Podnikatel může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Tato podání lze učinit pouze  elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu na živnostenském úřadě.

 

Co musím mít s sebou

Doklad totožnosti

Případně plnou moc k zastupování

 

 

Formuláře

Změnový list

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/2019/9/ZL.pdf

Plná moc

Správní poplatek

Nepodléhá správnímu poplatku.

Lhůta pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem a souvisejícími právními předpisy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě