Zahájení a ukončení provozování živnosti na provozovně

  1. Zahájení a ukončení provozování živnosti na provozovně

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu, to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi, a pro automaty a mobilní provozovny.

 

Jak na to

Oddělení registrace Odboru živnostenského a občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 5 naleznete ve 2. patře budovy na Náměstí 14.října 1381/4.

Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní Jednotný registrační formulář v elektronické podobě přímo na místě.

Osobní návštěva je možná po předchozím objednání prostřednictvím Rezervačního systému  https://rezervace.praha5.cz/qnet6/appointment.xhtml?lang=cs-cz  na konkrétní den a hodinu.

Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 5, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID yctbyzq), zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 5 se zaručeným elektronickým podpisem: e-mail: podatelna@praha5.cz nebo využít aplikace Elektronické podání  www.rzp.cz/elpod.html

 

Centrální registrační místo

Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – při osobní návštěvě vyplní referent živnostenského odboru) též  oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu) též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2.

Podnikatel může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Tato podání lze učinit pouze  elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu na živnostenském úřadě.

 

Co musím mít s sebou

Doklad totožnosti

Případně plnou moc k zastupování

 

 

Formuláře

Změnový list

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/2019/9/ZL.pdf

Plná moc

Správní poplatek

Nepodléhá správnímu poplatku.

Lhůta pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem a souvisejícími právními předpisy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě