Změny a doplnění (příloha)

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi), je nutno učinit do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to však neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku či v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky (pokud je podnikatel cizincem, v informačním systému cizinců).

 

Jak na to

Oddělení registrace Odboru živnostenského a občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 5 naleznete ve 2. patře budovy na Náměstí 14. října 1381/4.

Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní Jednotný registrační formulář v elektronické podobě přímo na místě.

Osobní návštěva je možná po předchozím objednání prostřednictvím Rezervačního systému  https://rezervace.praha5.cz/qnet6/appointment.xhtml?lang=cs-cz   na konkrétní den a hodinu.

Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 5, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID yctbyzq), zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 5 se zaručeným elektronickým podpisem: e-mail: podatelna@praha5.cz nebo využít aplikace Elektronické podání www.rzp.cz/elpod.html

 

Registrační povinnosti fyzické i právnické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona, je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (Centrálním registračním místě).

 

Centrální registrační místo

Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – při osobní návštěvě vyplní referent živnostenského odboru) též  oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu) též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Podnikatel může na živnostenském úřadu ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2.

Podnikatel může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Tato podání lze učinit pouze  elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu na živnostenském úřadě.

 

Co musím mít s sebou

Doklad totožnosti

Případně plnou moc k zastupování

Další doklady dle charakteru oznamované změny, např.:

Oznámení titulu – doklad o udělení titulu

Oznámení změny sídla – doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště fyzické osoby nebo má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo správního orgánu, k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Změna odpovědného zástupce – doklady prokazující jeho odbornou způsobilosti, příp. bezúhonnost a čestné prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce,

Změna rozsahu předmětu podnikání – doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce (pouze pokud je zákonem vyžadována).

 

 

Formuláře

Změnový list

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/2019/9/ZL.pdf

Souhlas se sídlem

Prohlášení odpovědného zástupce

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/28675/62240/647139/priloha017.pdf

Plná moc

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě