Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a provozovateli krajské a obecní živnostenské úřady. Do živnostenského rejstříku jsou zaznamenávány údaje o podnikatelích (fyzických i právnických osobách) stanovené živnostenským zákonem, jakož i změny těchto údajů (např. jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa bydliště, předmět podnikání, adresa provozovny, doba platnosti živnostenského oprávnění a další).

Všechny údaje vedené v tomto rejstříku jsou veřejné, vyjma údajů o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankčních opatřeních uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, údajů o bydlišti a místě pobytu na území ČR, bydlišti mimo území ČR a rodných čísel, které jsou sdělovány pouze podnikatelům, jichž se údaje týkají.

Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek uvedených v živnostenském zákoně výpis z živnostenského rejstříku o jedné osobě identifikované v žádosti nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.

 

Jak na to

Oddělení registrace Odboru živnostenského a občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 5 naleznete ve 2. patře budovy na Náměstí 14. října 1381/4.

Při osobní návštěvě s vámi referent vyplní Jednotný registrační formulář v elektronické podobě přímo na místě.

Osobní návštěva je možná po předchozím objednání prostřednictvím Rezervačního systému  https://rezervace.praha5.cz/qnet6/appointment.xhtml?lang=cs-cz  na konkrétní den a hodinu.

Podání lze též podat na příslušných formulářích přímo do podatelny Úřadu městské části Praha 5, zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID yctbyzq), zaslat elektronicky do podatelny Úřadu městské části Praha 5 se zaručeným elektronickým podpisem: e-mail: podatelna@praha5.cz nebo využít aplikace Elektronické podání  www.rzp.cz/elpod.html

 

Centrální registrační místo

Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – při osobní návštěvě vyplní referent živnostenského odboru) též  oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu (na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu) též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2.

Podnikatel může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Tato podání lze učinit pouze  elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo ústně do protokolu na živnostenském úřadě.

 

Co musím mít s sebou

Doklad totožnosti

Případně plnou moc k zastupování

 

Formuláře

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Plná moc

 

Správní poplatek

Správní poplatek činí 20 Kč za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (za každou i započatou stránku) dle Položky 24 písm. i) Sazebníku z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli dle Položky 24 písm. j) Sazebníku citovaného zákona.

Lhůta pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem a souvisejícími právními předpisy.

Sestava se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě