Účastníci správních řízení mohou požádat o prominutí zmeškání úkonu

27/03/2020

V souvislosti s aktuální situací způsobenou koronavirem a v návaznosti na Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, vydaného dne 19. 3. 2020, si Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 dovoluje touto cestou poučit všechny účastníky správních řízení o jejich právu požádat v souladu s § 41 odst. 2 Správního řádu o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit.

 

  • Žádost o prominutí úkonů bude nutné podat ve lhůtě 15 dnů po ukončení doby trvání nouzového stavu (ukončení bude vyhlášeno usnesením vlády) s tím, že součástí žádosti o prominutí úkonu musí být i samotný zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nebude zabývat.

 

Na základě doporučení vyslovených Stanoviskem Ministerstva vnitra, v případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu dle § 41 správního řádu, protože krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem, která mohou omezit možnost učinit úkon v požadované lhůtě z důvodu omezeného pohybu osob, mají povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení ve smyslu § 41 odst. 4 správního řádu. Půjde tak vždy o úkony vyžadující osobní účast, které vystavují účastníky riziku nákazy s tím, že důvodem prominutí může být též ztížená možnost učinit podání poštou. Nutno zdůraznit, že má-li však účastník k dispozici datovou schránku a daný úkon tak mohl ve stanovené lhůtě učinit, pak vyhlášení nouzového stavu nebude bez dalšího důvodem pro prominutí zmeškání úkonu a účastník musí svou žádost řádně odůvodnit dalšími okolnostmi, které zapříčinili, že nebyl schopen učinit včasné podání. V každém případě však budou správní orány individuálně posuzovat všechny okolnosti pro prominutí zmeškání úkonů.

 

 

Odbor dopravy

Odbor matrik a státního občanství 

Odbor ochrany životního prostředí

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Odbor Stavební úřad

Odbor školství

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě