Odbor školství

Nám. 14. října č. 4; Praha 5; 15022

Odbor koordinuje povinnosti Městské části Praha 5 jako zřizovatele škol a školských zařízení vyplývající ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb, o hlavním městě Praze a Statutu hlavního města Prahy a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Metodicky řídí a kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.