Vedoucí

Mgr. Josef Vacek

Funkce: vedoucí odboru, předseda Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
Telefon: 257000435
E-mail: josef.vacek@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

Odbor zabezpečuje činnost v oblasti sociálních věcí ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a v rámci Statutu hl. m. Prahy. Provádí sociálně-právní ochranu dětí a mládeže. Zprostředkovává osvojení, pěstounskou péči, spolupracuje se soudy, notáři, policií, se školami, s lékaři, vykonává funkci kolizního opatrovníka při soudním jednání, kdy se jedná o nezletilé děti, navrhuje výchovná opatření. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení. Vydává a vyměňuje parkovací průkazy označujících vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou. Poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Dále zabezpečuje výkon sociální práce v péči o staré a zdravotně postižené občany, zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany, provádí výkon opatrovnictví u osob omezených na svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu. Poskytuje sociální poradenství osobám, jimž hrozí sociální vyloučení, osobám bez přístřeší, osobám ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, provádí depistážní činnosti zaměřené na cílené a včasné vyhledávání jednotlivců a skupin v nepříznivé sociální situaci. Zabývá problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu, poskytuje poradenství a podporu jednotlivcům i skupinám osob z této cílové skupiny, jejich integraci a zapojování se do běžného způsobu života a do všech oblastí společenského života, podporuje aktivity, preventivní programy cílené na národnostní menšiny, integraci cizinců. Vytváří v tomto směru projekty ve spolupráci se státními i nestátními subjekty. Ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR zajišťuje činnosti v oblasti prevence kriminality. V oblasti protidrogové prevence spolupracuje jak s Městskou policií a Policií ČR, tak také s poskytovateli služeb určených pro cílovou skupinu osob závislých na návykových látkách.

Právní normy:

Odbor zabezpečuje činnost v oblasti sociálních věcí ve smyslu zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a v rámci Statutu hl. m. Prahy. Zajišťuje činnosti sociální agendy na obecní úrovni zejména zákony:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 204/2015 Sb., o přestupcích
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence
zákon č, 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
zákon č. 350/2005 Sb., o azylu
vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
směrnice MPSV č. j. 21-26780/2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Záznamy o činnostech zpracování OSO GDPR.
Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Studenti mezi seniory – nájem bytu v domě s pečovatelskou službou CSOP Praha 5 pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě