Odbor Stavební úřad

další kontakty níže

Adresa: Nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, 6. patro

Úřední hodiny: Po a St 8:00 - 18:00

Archiv stavebního úřadu: Nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, 5. patro, tel.: 257 000 274

 

Formuláře ke stažení

 

Podrobné informace

Základní seznam dotčených orgánů státní správy

Seznam vlastníků a provozovatelů sítí technického vybavení - Utility Report

MMR formuláře: Ohlášení dokončení stavby a Žádost o přidělení čísla popisného 

Stavby vyžadující ohlášení § 104 odst. 1 stavebního zákona

Rozsah správního území Praha 5:

Smíchov
Slivenec
Radlice
Motol
Malá Strana
Košíře
Jinonice
Holyně
Hlubočepy

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem ve shora uvedených lokalitách provádí:

-  vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

-  vydává územní rozhodnutí o změně využití území

-  vydává územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

-  vydává územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků

-  vydává územní souhlas

-  vydává územně plánovací informace

-  dělí a sceluje pozemky formou souhlasu

-  ověřuje soulad projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí s dokumentací předkládanou k posuzování vlivů na životní prostředí s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy

-  ověřuje soulad projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s podmínkami územního rozhodnutí

-  vydává stavební povolení pro nové stavby a jejich změny

-  vydává rozhodnutí ve spojeném nebo společném řízení

-  vydává souhlas s ohlášením

-  vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání

-  vydává kolaudační souhlas nebo rozhodnutí

-  nařizuje udržovací práce

-  povoluje (případně nařizuje) odstranění staveb

-  vydává rozhodnutí o vyklizení staveb

-  vykonává stavební dozor na stavbách ve správním území MČ Praha 5

-  vede přestupková řízení a ukládá pokuty ve smyslu stavebního zákona

-  poskytuje podklady ke statistice a evidenci povolovaných staveb hl. m. Prahy

-  vkládá údaje do registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN)

-  vydává rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení podle správního řádu

-  vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím