Vedoucí

Ing. Dana Ševčíková

Funkce: vedoucí odboru
Telefon: 257000203
E-mail: dana.sevcikova@praha5.cz

Další kontakty níže.

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22 Praha 5, 6. patro.

Úřední hodiny
(ostatní termíny pouze po telefonické domluvě).

Archiv stavebního úřadu: nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, 5. patro, kvetoslava.stastna@praha5.cz, tel.: 257 000 274
(nahlížení do archivu SU po objednání prostřednictvím emailu nebo telefonu).

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Záznamy o činnostech zpracování OSÚ GDPR.

Formuláře ke stažení

Podrobné informace

Základní seznam dotčených orgánů státní správy

Seznam vlastníků a provozovatelů sítí technického vybavení – Utility Report

MMR formuláře: Ohlášení dokončení stavby a Žádost o přidělení čísla popisného 

Rozsah správního území Praha 5:

Smíchov
Slivenec
Radlice
Motol
Malá Strana
Košíře
Jinonice
Holyně
Hlubočepy

Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem ve shora uvedených lokalitách provádí:

– vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

– vydává územní rozhodnutí o změně využití území

– vydává územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

– vydává územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků

– vydává územní souhlas

– vydává územně plánovací informace

– dělí a sceluje pozemky formou souhlasu

– ověřuje soulad projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí s dokumentací předkládanou k posuzování vlivů na životní prostředí s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy

– ověřuje soulad projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s podmínkami územního rozhodnutí

– vydává stavební povolení pro nové stavby a jejich změny

– vydává rozhodnutí ve spojeném nebo společném řízení

– vydává souhlas s ohlášením

– vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání

– vydává kolaudační souhlas nebo rozhodnutí

– nařizuje udržovací práce

– povoluje (případně nařizuje) odstranění staveb

– vydává rozhodnutí o vyklizení staveb

– vykonává stavební dozor na stavbách ve správním území MČ Praha 5

– vede přestupková řízení a ukládá pokuty ve smyslu stavebního zákona

– poskytuje podklady ke statistice a evidenci povolovaných staveb hl. m. Prahy

– vkládá údaje do registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN)

– vydává rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení podle správního řádu

– vyřizuje žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě