Vedoucí

Ing. Miroslav Kučera

Funkce: vedoucí odboru
Telefon: 257000462
E-mail: miroslav.kucera@praha5.cz

————————————————————————————————————————————————

Žádost o stanovisko / vyjádření OŽP

 

————————————————————————————————————————————————

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

Formulář žádosti o poskytnutí dotace je ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu – záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, a dále položka „Životní prostředí a energetika“. Zde je také zveřejněn text Programu, který byl schválen jako příloha č. 1 výše uvedeného usnesení.

Text Programu je také k dispozici na Úřední desce MČ Praha 5 – Odbor ochrany životního prostředí.

 

————————————————————————————————————————————————

Zákaz spalování vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích na území hl. m. Prahy

 

————————————————————————————————————————————————

V    R    A    K    Y
–   od 1. 1. 2006 agendu vyřizuje:

SPRÁVA  SLUŽEB  HL.  M.  PRAHY
Oddělení evidence vraků

Adresa:
Kundratka 19
180 00 Praha 8 – Libeň

Tel.:
222 027 511,513,514,515

 

————————————————————————————————————————————————

Odbor ochrany životního prostředí se skládá z:

Oddělení ochrany přírody a krajiny
Oddělení vodního a odpadového hospodářství

 

Územní působnost: Území MČ Praha 5 a MČ Praha-Slivenec.

 

Na úseku ochrany přírody a krajiny:

Údržba veřejné zeleně, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.

Oddělení podle Statutu hl. m. Prahy zajišťuje výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, vyplývající ze zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek:
– zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých dalších zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti ochrany přírody a krajiny oddělení zejména:
Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu; vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení; vede přehled veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin; provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty za přestupky a jiné správní delikty a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření k nápravě.

V oblasti ochrany ovzduší oddělení zejména:
Vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší; ukládá provozovateli provést opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona neplní povinnosti stanovené tímto zákonem; ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona; projednává přestupky a správní delikty; provádí dozor nad dodržováním povinností u provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona; zpřístupňuje informace veřejnosti.
Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

V oblasti ochrany zemědělského půdního fondu oddělení zejména:
Uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1 ha; vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu; ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích do 1 ha; provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

V oblasti ochrany lesů oddělení zejména:
Provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

V oblasti ochrany rostlinstva a živočišstva (veterinární a rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání, rybářství a myslivost) oddělení zejména:
Povoluje svody a veřejná vystoupení zvířat; projednává podněty týkající se týrání zvířat; přijímá oznámení o výskytu nákazy; podílí se na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy; projednává přestupky a jiné správní delikty a přijímá oznámení v rámci svých kompetencí v oblasti rostlinolékařské péče; vydává a odebírá lovecké a rybářské lístky; provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

Některé z těchto výše uvedených kompetencí se vztahují i na území MČ Praha-Slivenec.

 

Na úseku vodního a odpadového hospodářství:

Velkoobjemové kontejnery, tříděný a komunální odpad, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.

Oddělení podle Statutu hl. m. Prahy zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního a odpadového hospodářství, vyplývající ze zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek:
– zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých dalších zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
– zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti vodního hospodářství oddělení například:
Vykonává působnost obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 105 a § 106 vodního zákona (mj. vykonává působnost speciálního stavebního úřadu vodoprávního), výjimkou jsou záležitosti, které nebyly MČ svěřeny Statutem; dále má kompetence svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích; řeší přestupky na úseku vodního hospodářství podle zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů; je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností v období mimo povodeň.

V oblasti odpadového hospodářství oddělení například:
Vede a zpracovává zasílané evidence odpadů; vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení; kontroluje, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí MŽP a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství; případné neplnění povinností sankcionuje; kontroluje, zda původci odpadů mají zajištěno využití a odstranění odpadů ze své činnosti a zda nezneužívají systému města pro nakládání s odpady, včetně udělování pokut při zjištění nedostatků; a další.

V oblasti informatiky oddělení:
Zabezpečuje náplň webových stránek odboru na internetu.

 

Záznamy o činnostech zpracování OŽP GDPR.

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě