Programová dotace 2024

Městská část Praha 5 podporuje organizátory akcí a projektů formou programových dotací, které se vyhlašují zpravidla jednou ročně. Žadatel může v jednom kalendářním roce podat maximálně pět (5) Programových žádostí o poskytnutí dotace. Žádosti se podávají pouze prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 5 – Grantys. Na přidělení dotace není právní nárok. Rozpočty jednotlivých dotačních programů se mohou měnit v závislosti na schválení rozpočtu pro rok 2024.

Rada městské části Praha 5 vyhlásila pro rok 2024 následující dotační programy:

(Níže uvedené dotační programy byly schváleny na zasedání rady MČ Praha 5 dne 27. 11. 2023 a budou zveřejněny pod níže uvedenými odkazy, na elektronické úřední desce od 28. 11. 2023 do 28. 2. 2024 a v dotačním portále Grantys).

Odbor Kancelář starosty

 1. Podpora a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5 pro rok 2024 (.pdf)

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

 1. Podpora protidrogové politiky pro rok 2024 (.pdf)
 2. Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Aktivní dětství pro rok 2024 (.pdf)
 3. Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Spokojené stáří pro rok 2024 (.pdf)
 4. Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 – Život bez bariér pro rok 2024 (.pdf)
 5. Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2024 (.pdf)

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

 1. Ochrana a rozvoj veřejného prostoru vč. společenských aktivit (např. grilovací místa) a péče o zeleň Prahy 5 pro rok 2024 (.pdf)
 2. Založení komunitních zahrad a následná péče, environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) vč. základních informací o modrozelené infrastruktuře na Praze 5 pro rok 2024 (.pdf)
 3. Péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podpora volně žijících živočichů, vzácné flóry na území MČ Prahy 5 pro rok 2024 (.pdf)

Odbor vnějších vztahů a komunikace

 1. Kultura
  1. Kultura na pětce 2024 (.pdf)
  2. Kulturní aktivity při prezentaci a soutěžních akcích v zahraničí 2024 (.pdf)
 2. Památky
  1. Podpora zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5 pro rok 2024 (.pdf)
 3. Sport
  1. Sportujeme na Pětce – podpora pravidelné činnosti sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží do 21 let na území městské části Praha 5 pro rok 2024 (.pdf)
  2. Zkvalitnění sportovního a tělovýchovného zařízení a vybavení na území MČ Praha 5 pro rok 2024 (.pdf)
  3. Využití volného času pro seniory a zdravotně postižené pro rok 2024 (.pdf)
  4. Podpora jednorázových sportovních akcí na Praze 5 pro rok 2024 – I. kolo (leden – srpen) (.pdf)
  5. Podpora jednorázových sportovních akcí na Praze 5 pro rok 2024 – II. kolo (červen – prosinec) (.pdf)

Odbor školství

 1. Dotační program v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2024 (.pdf)

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 2. 1. 2024 – 15. 01. 2024.

Programová žádost o poskytnutí dotace včetně příloh a vyplněný formulář Potvrzení o podání žádosti o programovou dotaci MČ Praha 5 pro rok 2024 a prohlášení o přijaté podpoře DE MINIMIS  se vyhotovuje a podává pouze prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 5 – Grantys.

Žadatel je povinen kompletně vyplnit Žádost o programovou dotaci a vyplnit formulář Potvrzení o podání žádosti o programovou dotaci MČ Praha 5 pro rok 2024 a prohlášení o přijaté podpoře DE MINIMIS. Toto potvrzení je nutné vytisknout, podepsat, naskenovat a nahrát do systému GRANTYS nejdříve 2. 1. 2024, tzn., že na podepsaném potvrzení musí být datum mezi 2. 1. 2024 a 15. 01. 2024.
Žádost ani potvrzení o podání žádosti není možné poslat poštou nebo zaslat elektronicky datovou schránkou.

Podrobnější informace k programové dotaci jsou uvedeny v Pravidlech pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5, zejména v Čl. 2, Čl. 4 a Čl. 6 až 10.

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na úřední desce Úřadu městské části Praha 5, na internetových stránkách MČ Praha 5 pod odkazy na jednotlivé programy a v dotačním portále Grantys.

Prosíme, prostudujte důkladně směrnici č. 5/2017 Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5 a manuál dotačního systému. Tyto dokumenty naleznete pod odkazy níže.

Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Archiv programových dotací

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě