Dotace

Dotace je každé účelové poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 5 ve smyslu veřejné finanční podpory podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace se poskytuje v souladu s § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o mimořádnou podporu pro pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí nebo poskytovanou v souvislosti s mimořádnými životními a jinými situacemi. Žádosti se nově podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 5 – Grantys.

 

 

Typy dotací

Právní předpisy stanovují tři možné typy dotací a návratné finanční výpomoci  poskytovaných z územních rozpočtů, a to na účel:

  1. určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace – „individuální“ dotace,
  2. určený poskytovatelem v programu – „programová“ dotace,
  3. stanovený zvláštním právním předpisem.

 

Individuální dotace

Jedná se o typ dotace, který řeší určitou potřebu konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

 

Dotace na účel určený poskytovatelem v programu – „programová“ dotace

Jedná se o typ dotace na předem stanovený účel.

Program pro poskytování dotací na následující kalendářní rok schvaluje Zastupitelstvo městské části Praha 5. Městská část Praha 5 zveřejní schválený program pro poskytování dotací (dále jen Program) na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání Programové žádosti. Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění; tato doba může zahrnovat 30 denní lhůtu podle věty první.

 

Právní předpisy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě