Setkání s veřejností o budoucím rozvoji Peroutkovy ulice

06/02/2024

Dne 17.1.2024 se uskutečnilo setkání s veřejností v souvislosti s projektem Bytové domy Peroutkova a rekonstrukce ulice Peroutkova. Témata vzbudila větší zájem, diskutovat dorazilo několik desítek obyvatel. Organizátorem akce byl farkáňský spolek (EHSONF) s podporou městské části Praha 5. Setkání se kromě vedení městské části zúčastnili také zástupci Odboru územního rozvoje P5, Pražské developerské společnosti a Technické správy komunikací.

 

BYTOVÝ DŮM PEROUTKOVA (HMP – PDS)

 

Jedná se o projekt městské bytové výstavby na pozemku hl. m. Prahy prostřednictvím městem založené příspěvkové organizace Pražské developerské společnosti (PDS). Záměrem je vybudování městských bytových domů s nájemními byty, které budou určeny zejména pro tzv. preferované profese (zdravotnictví, školství, záchranné složky apod.). V přízemí domů je počítáno s nebytovými prostory pro občanskou vybavenost.

 

V současné době PDS připravuje první etapu projektu (dva domy s cca 50 byty) v souladu s limity platného územního plánu. Další etapy jsou uvažovány po schválení tzv. Metropolitního plánu, jehož projednávaný návrh v místě umožňuje další zástavbu šestipodlažními objekty. Součástí pozdějších etap by rovněž mělo být vybudování parkově upravené plochy v severní části území.

 

Ze strany veřejnosti zazněly obavy z hlediska velikosti objemu zástavby, nekoncepčního postupu salámovou metodou i obava ze ztráty většího množství zelených ploch v případě, že bude na nedalekých nezastavěných pozemcích realizována i ZŠ Peroutkova. Z pohledu městské části umožní budoucí Metropolitní plán až příliš objemnou zástavbu.

 

Z pohledu městské části umožní budoucí Metropolitní plán až příliš objemnou zástavbu, z toho důvodu považujeme za optimální řešení nalezení přijatelného kompromisu, který zajistí efektivitu projektu pro jejího investora (HMP) a bude akceptovatelný pro obyvatele Prahy 5. Z tohoto důvodu městská část zažádala o změnu současného územního plánu v kompromisních parametrech, tak aby se objem zástavby zakotvila ještě před schválením Metropolitního plánu, které lze v tuto chvíli těžko predikovat, kdy nastane.

 

Přílohy:

Bytový dům Peroutkova

Stávající územní plán, Metropolitní plán, návrh změny územního plánu

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PEROUTKOVA (MČ Praha 5)

 

V roce 2022 bylo městkou částí zadáno vypracování studie základní školy v Peroutkově ulici. Pro možnost realizace školy je nutná změna územního plánu, jejíž pořízení bylo v předchozích letech schváleno zastupitelstvem MČ a v současné době je v průběhu procesu. Společně se zpracováním studie ZŠ Peroutkova byla pořízena také studie stavby základní školy na Waltrovce.

 

Klíčovým podkladem pro rozhodnutí o budoucí realizaci nebo nerealizaci obou škol je nová demografická studie, která se nyní zpracovává. Zaměřuje se zejména na potřebnost školské vybavenosti při zohlednění populační křivky, možnosti rozšíření stávajících školských budov, novou obytnou výstavbu v místě a dochozí vzdálenosti do škol. Návazně na její výsledky, které by měly být k dispozici v první polovině letošního roku, bude schopna MČ rozhodnout, jestli je nezbytné stavět základní školu v Peroutkově ulici. A pokud ano, tak v jakém časovém horizontu. Alternativou je zmíněná výstavba ZŠ v oblasti Waltrovky nebo pouze zkapacitnění stávajících základních škol.

 

Ze strany veřejnosti zazněly obavy ze ztráty oblíbeného místa setkávání rekreace a sportování i obava ze ztráty většího množství zelených ploch. Pokud se ukáže, že realizace ZŠ je v tomto místě nezbytná, tak je prioritou městské části, aby se nová škola stala přirozeným srdcem komunity, které zůstane v maximální možné míře otevřeným prostorem, kde by mohly dále probíhat sousedská setkání i volnočasové aktivity. V souvislosti s výstavbou školy bude rovněž důležité vytvořit celkovou koncepci veřejných prostranství a parků v širším okolí, aby zde bylo zachováno kvalitní prostředí pro život místních.

 

Přílohy:

stávající územní plán, návrh změny územního plánu

studie ZŠ Peroutkova

 

 

Rekonstrukce Peroutkovy ulice (HMP– TSK, DPP, PVS)

 

Záměr představili zástupci Technické správy komunikací (TSK) a ateliéru Promika, který akci zajišťuje projekčně. Součástí rekonstrukce je generální oprava vodovodů a kanalizace, kterou bude realizovat Pražská vodohospodářská společnost (PVS), dále vybudování trolejbusové trati Dopravním podnikem (DPP).

 

V rámci rekonstrukce dojde ke zvýšení bezpečnosti, doplnění přechodů pro chodce, zapojení cyklistických opatření a zpomalujících prvků, výsadbě nových stromů a řešení dešťové kanalizace včetně systému vsakování a realizaci nezbytných přeložek inženýrských sítí. Rovněž proběhne rekonstrukce prostranství před supermarketem Albert, kde vznikne větší prostor pro pěší, budou zde nově vysazeny stromy, doplněn mobiliář a zvětší se počet legálních parkovacích míst. Namísto stávajících podélných parkovacích míst vznikne kolmé parkování. Některé části Peroutkovy ulice oproti původním předpokladům bohužel doznají menších změn, protože se hlavnímu městu nepodařilo získat potřebné souhlasy soukromých vlastníků dotčených pozemků.

 

Průběh rekonstrukce je předpokládán postupně ve třech stavebních sezónách v letech 2024-2026. Největším omezením je plánovaná úplná uzavírka mezi Waltrovkou a Farkání vždy cca 2 měsíce během léta v letošním roce a v roce 2025 z důvodu rozsáhlých výkopových prací v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. Nicméně přesný rozsah omezení zatím v tuto chvíli není rozhodnutý. Odbor dopravy ÚMČ Praha 5 dlouhodobě upozorňuje na negativní dopady této uzavírky komunikace na dopravní obsluhu dotčeného území, a to včetně zajištění provozu autobusové linky 137, a proto požaduje doložit nezbytnost tohoto dopravního opatření a jeho zkrácení na nejkratší možnou dobu.

 

Ze strany veřejnosti byly vzneseny dotazy v souvislosti s obavou z úplné uzavírky ulice, v souvislosti s omezením autobusové linky či omezením parkování po dobu rekonstrukce nebo úbytku parkovacích stání po jejím dokončení.

 

Z pohledu městské části považujeme rekonstrukci Peroutkovy ulice celkově za přínosnou, nicméně budeme usilovat o minimalizaci omezení v souvislosti s její realizací.

 

Přílohy:

Prezentace záměru na setkání

Koordinační situace

Vzorové příčné řezy

 

Závěr

 

Děkujeme všem obyvatelům, že se setkání zúčastnili. Těší nás, že mají zájem o dění ve svém okolí.

Předmětné záměry hlavního města budeme nadále sledovat a veřejnost o nich průběžně informovat. Záměr městské části na výstavbu nové školy závisí na výsledcích aktuálních demografických dat. Ta v průběhu letošního roku rovněž zveřejníme, až je budeme mít k dispozici v uceleném výstupu. Návazně na ně pak budou probíhat další rozhodnutí, o kterých budeme informovat a veřejně diskutovat.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě