Zvláštní matrika – narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Zvláštní matrika - narození, uzavření manželství, úmrtí a uzavření registrovaného partnerství státních občanů České republiky v cizině

4. Popis:

O zápis do zvláštní matriky se žádá v případě:
- narození státního občana ČR v cizině
- uzavření manželství státního občana ČR v cizině
- úmrtí státního státního občana ČR v cizině
- uzavření registrovaného partnerství státního občana ČR v cizině

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Členové rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk), sourozenec, zplnomocněný zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem, snoubenec, který je státním občanem ČR, případně vypravovatel pohřbu, nebo osoba, která se zemřelým žila ve společné domácnosti, nebo která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, úmrtí a uzavření registrovaného partnerství občana ČR, ke kterému došlo na:

- území cizího státu;
- zastupitelském úřadu ČR;
- námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR;
- místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, pokud k uzavření manželství došlo před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou ČR, velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR.

Došlo-li k narození, uzavření manželství, úmrtí nebo uzavření registrovaného partnerství státního občana ČR v cizině a stanoví-li zákon o matrikách nebo zvláštní právní předpis, že je občan ČR povinen předložit matriční doklad, je občan nebo pozůstalý, jde-li o zápis úmrtí, povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou.

Uzavřel-li cizinec manželství se státním občanem ČR v zahraničí, je povinen při jednání před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami doložit oddací list vydaný zvláštní matrikou, nelze-li požadované údaje ověřit jinak.

Žádost o zápis do zvláštní matriky podá oprávněná osoba u:

- zastupitelského úřadu ČR, nebo
- kteréhokoli matričního úřadu v ČR, nebo
- krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR
- zvláštní matriky v Brně.

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

- cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin;

- doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, které není starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku); u narozených dětí, které nikdy neměly trvalý pobyt na území ČR, vydá osvědčení o státním občanství ÚMČ Praha 1

- další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady - například pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela / partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR v cizině).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan České republiky požádá o zápis do zvláštní matriky:

- zastupitelský úřad ČR, nebo
- kterýkoli matriční úřad v ČR, nebo
- krajský úřad, před nímž složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR
- přímo na zvláštní matrice v Brně

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro
kancelář:
č. 112 - manželství,
č. 120, 121 - narození,
č. 118 - úmrtí.

Tel. kontakty pro případné informace:
manželství: Lídie Janáčová - tel. 257 000 539, Helena Marešová - tel. 257 000 538

narození: Klára Charvátová Janatová - tel. 257 000 596, Eva Pekařová - tel. 257 000 884, Kateřina Nováková, tel. 257 000 882, Zdeňka Navrátilová - tel. 257 000 580

úmrtí: Irena Janoušová - tel. 257 000 530, Irena Navrátilová - tel. 257 000 529

úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

- cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, úmrtí nebo uzavření registrovaného partnerství občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin;

- doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, které není starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku);

- další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady - například rodný list (při zápisu manželství), pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela/partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR v cizině).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář „Žádost o zápis do zvláštní matriky“ získáte v úřední dny (pondělí a středa) na Odboru matrik a státního občanství, Praha 5, Štefánikova 13, 15, 1. patro, a na webových stránkách ÚMČ Praha 5:
Formuláře ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího, úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství) se správní poplatek nehradí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy do 30 dnů od obdržení podkladů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

-

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zamítnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno, a to prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

§ 79a zák. č. 301/2000 Sb.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

-

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Zvláštní matrika

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04. 01. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

K zápisu matriční události je příslušná Zvláštní matrika Brno, ÚMČ Praha 5 funguje pouze jako zprostředkovatel při podání žádosti.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě