Životní situace

Odbor dopravy

Připojení sjezdu ke komunikaci
Stanovení dopravního značení
Vyjádření ke studiím, projektům, apod.
Zvláštní užívání komunikací

Odbor ekonomický

Místní poplatek z pobytu
Místní poplatek z ubytovací kapacity – do 31.12.2019
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – do 31.12.2019
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek ze vstupného
Ohlašovaná hazardní hra – tombola s herní jistinou nad 100 tis. Kč
Ohlašovaná hazardní hra – turnaje malého rozsahu
Posečkání úhrady místních poplatků, pokut uložených odvětvovými odbory ÚMČ Praha 5, pokut ZPS nebo rozložení jejich úhrad na splátky
Veřejné sbírky – zapečeťování, otevírání a přepočítávání obsahu pokladniček

Odbor KTA – oddělení kontroly a stížností

Vyřizování stížností, připomínek, podnětů a petic občanů

Odbor matrik a státního občanství

Manželství
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství České republiky
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky
Nabytí státního občanství České republiky udělením dle zákona č. 186/2013 Sb.
Nahlížení do matričních knih
Narození – vystavení rodného listu narozeného dítěte
Osvědčení k uzavření církevního sňatku
Osvědčení o státním občanství České republiky
Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
Projekt Czech POINT – vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, výpisů z katastrálních map, z veřejného rejstříku (rejstříky: obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), z rejstříku živnostenského, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob (možnost vydání cizojazyčného formuláře-úřední jazyk EU), z rejstříku trestů právnických osob, z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, zprostředkovaná identifikace, provádění autorizované konverze dokumentů na žádost ze systému Czech POINT, agenda ISDS datové schránky, agenda základních registrů. Dále vydáváme všechny běžné typy certifikátů pro elektronickou komunikaci prostřednictvím veřejné registrační autority společnosti První certifikační autorita, a.s. (po předchozím telefonickém objednání pro urychlení a zlepšení komunikace s klientem).
Úmrtí
Určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti
Vícejazyčné standardní formuláře
Vítání občánků a životní jubilea
Vydávání doslovných výpisů z matričních knih
Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích a úmrtních listů
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Změna jména a příjmení
Zvláštní matrika – narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině

Odbor ochrany životního prostředí

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Nakládání s nebezpečným odpadem
Nakládání s nebezpečnými odpady a jejich přeprava po území ČR
Péče o ochranu zvířat proti týrání
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Poskytování informací o stavu životního prostředí
Rybářský lístek
Vyjádření v rámci územního a stavebního řízení
Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Jak postupovat v případě nalezené věci
Nahlížení do sbírky zákonů a sbírky mezinárodních smluv
Přestupkové řízení
ŽÚ – Jak získat živnostenské oprávnění
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO – řemeslná)
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO – řemeslná)
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO – vázaná)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO – vázaná)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO – volná)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO – volná)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO – koncese)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO – koncese)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
ŽÚ – Návrh na změnu tržního řádu

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

Cestování do zahraničí – cestovní pas
Evidence obyvatel
Občanské průkazy
Trvalé pobyty
Zrušení trvalého pobytu