Odbor dopravy

Připojení sjezdu ke komunikaci
Stanovení dopravního značení
Vyjádření ke studiím, projektům, apod.
Zvláštní užívání komunikací

Odbor ekonomický

Místní poplatek z pobytu
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek ze vstupného
Ohlašovaná hazardní hra – tombola s herní jistinou nad 100 tis. Kč
Ohlašovaná hazardní hra – turnaje malého rozsahu
Posečkání úhrady místních poplatků, pokut uložených odvětvovými odbory ÚMČ Praha 5, pokut ZPS nebo rozložení jejich úhrad na splátky
Veřejné sbírky – zapečeťování, otevírání a přepočítávání obsahu pokladniček
Žádost o potvrzení bezdlužnosti

Odbor KTA – oddělení kontroly a stížností

Vyřizování stížností, připomínek, podnětů

Odbor matrik a státního občanství

Manželství
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství České republiky
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky
Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky
Nabytí státního občanství České republiky udělením dle zákona č. 186/2013 Sb.
Nahlížení do matričních knih
Narození
Osvědčení k uzavření sňatku
Osvědčení o státním občanství České republiky
Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
Potvrzení z matriční knihy
Projekt Czech POINT
Úmrtí
Určení otcovství
Uzavření registrovaného partnerství a vystavení dokladu o registrovaném partnerství
Vícejazyčné standardní formuláře
Vítání občánků
Vydávání doslovných výpisů z matričních knih
Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích, úmrtních listů a dokladů o registrovaném partnerství
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/vstupu do partnerství
Změna jména a příjmení
Zvláštní matrika – narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině

Odbor ochrany životního prostředí

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Lovecký lístek
Nakládání s nebezpečným odpadem
Nakládání s nebezpečnými odpady a jejich přeprava po území ČR
Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 vodního zákona
Péče o ochranu zvířat proti týrání
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Poskytování informací o stavu životního prostředí
Rybářský lístek
Stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona ve spojení se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Vyjádření v rámci územního a stavebního řízení
Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
Závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Jak postupovat v případě nalezené věci
Nahlížení do sbírky zákonů a sbírky mezinárodních smluv
Přestupkové řízení
ŽÚ – Jak získat živnostenské oprávnění
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO – řemeslná)
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO – řemeslná)
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO – vázaná)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO – vázaná)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO – volná)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO – volná)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční FO – občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (česká FO – koncese)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR (česká PO – koncese)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, Evropské unie, EHP a Švýcarska (zahraniční PO)
ŽÚ – Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
ŽÚ – Návrh na změnu tržního řádu

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

Cestovní pas
Návrh na zrušení trvalého pobytu
Občanský průkaz
Trvalý pobyt
Trvalý pobyt – doplněk

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě