Změna jména a příjmení

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Změna jména a příjmení

4. Popis:

Změna jména a příjmení ve správním řízení

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců.

Žádost může podat:
1. Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky.
2. Fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte. Změna příjmení nezletilého dítěte se nepovolí, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů.
Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemnou žádostí o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.
V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.
Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Tel. kontakty:
Hana Dolejší, tel. 257 000 534
Mgr. Eliška Pekárková Schneiderová, tel. 257 000 876

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:
• jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození, příp. datum a místo uzavření manželství žadatele,
• rodné číslo,
• místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte,
• jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
• jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby,
• údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
• odůvodnění.
K žádosti musí být přiložen:
• rodný, popř. oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
• jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
• jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
• doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
• doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popř. potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden),
• průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
• souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen, nebo příjmení,
• jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (= nahrazující souhlas s podáním žádosti, druhý rodič bude stále účastníkem správního řízení).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Žádost o změnu jména a příjmení" získáte v úřední dny (pondělí a středa) na Odboru matrik a státního občanství, Praha 5, Štefánikova 13, 15, 1. patro, a na webových stránkách ÚMČ Praha 5:
Formuláře ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého nebo směšného: 200 Kč
b) příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení: 300 Kč
c) jména nebo příjmení v ostatních případech: 3 000 Kč

Poplatek se platí v hotovosti při podání žádosti.

Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Při změně jména nebo příjmení u nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba rodiče.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popř. jmen, nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy:
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu, do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Úřadu městské části Praha 5, Odboru matrik a státního občanství.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

§ 79a zák. č. 301/2000 Sb.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04. 01. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

-

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě