Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích, úmrtních listů a dokladů o registrovaném partnerství

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích, úmrtních listů a dokladů o registrovaném partnerství

4. Popis:

Úřad městské části Prahy 5 vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro Městskou část Praha 5 a Městskou část Praha-Slivenec od 01.01.1950. Knihy registrovaného partnerství vede od 01.01.2024 pro Městskou část Praha 5 a Městskou část Praha-Slivenec.
Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:
1/ rodného listu, kterým se prokazuje narození;
2/ oddacího listu, kterým se prokazuje uzavření manželství;
3/ úmrtního listu, kterým se prokazuje úmrtí;
4/ dokladu o registrovaném partnerství, kterým se prokazuje registrované partnerství
a zašle jej oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo ho vydá oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti. Pokud jste ztratili rodný, oddací, úmrtní list nebo doklad o registrovaném partnerství, může Vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Matriční úřad vydá matriční doklad:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny,
b) pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo
e) osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

Matriční úřad vydá úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí; u zápisů v matriční knize vedené zvláštní matrikou se tyto lhůty počítají od matriční události.

Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Matriční doklad může být vydán pouze oprávněné osobě, pokud od provedení dotčeného zápisu neuplynuly výše uvedené zákonné lhůty.
Oprávněná osoba může žádost o vydání matričního dokladu podat osobně nebo zaslat matričnímu úřadu písemně.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oprávněná osoba musí podat písemnou žádost matričnímu úřadu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Pro vydání druhopisu matričního dokladu je příslušný úřad dle místa vzniku matriční události. Pokud matriční událost nastala ve správním obvodu MČ Praha 5 nebo MČ Praha-Slivenec, je příslušný Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro
kanceláře:
č. 112 - manželství, registrované partnerství
č. 120 a 121 - narození,
č. 118 - úmrtí.

Tel. kontakty pro případné informace:
manželství, registrované partnerství: Lídie Janáčová - tel. 257 000 539, Helena Marešová - tel. 257 000 538

narození: Klára Charvátová Janatová - tel. 257 000 596, Eva Pekařová - tel. 257 000 884, Kateřina Nováková - tel. 257 000 882, Zdeňka Navrátilová - tel. 257 000 580

úmrtí: Irena Janoušová - tel. 257 000 530, Irena Navrátilová - tel. 257 000 529

úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- průkaz totožnosti žadatele (OP, cestovní doklad, event. řidičský průkaz, cizinci průkaz o pobytu na území ČR),
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců,
- plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu" získáte v úřední dny (pondělí a středa) na Odboru matrik a státního občanství, Praha 5, Štefánikova 13, 15, 1. patro, a na webových stránkách ÚMČ Praha 5:
Formuláře ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 300,- Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání matriční dokladu je 30 dnů od obdržení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

-

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy:

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud ÚMČ Praha 5 žadateli - fyzické osobě - o vydání druhopisů matričních dokladů nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1). Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 5.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

§ 79a zák. č. 301/2000 Sb.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2024

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04. 01. 2024

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

-

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě