Narození

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Narození - vystavení rodného listu narozeného dítěte

4. Popis:
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Matrika narození na základě hlášení, které obdrží z FN Motol, vystaví do 30 dnů rodný list dítěte a zašle na adresu, která je uvedena v přiloženém dotazníku; rodný list zašle přímo rodičům pouze v případě, že má k dispozici potřebné doklady, tj.
- oddací list rodičů
- u svobodné matky rodný list případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti a rodný list otce
- u rozvedené matky je nutné předložit kromě rodného listu pravomocný rozsudek o rozvodu
- u ovdovělé matky rodný list a úmrtní list manžela
- u cizinky potvrzení o stavu, vydané domovským státem (eventuelně velvyslanectvím dané země)
- dohoda o jméně /jménech/ dítěte podepsaná od obou rodičů.
V případě nejasností doporučujeme telefonickou konzultaci.
Pokud se dítě narodí mimo zdravotnické zařízení, a nebyla-li jeho matce ani následně poskytnuta zdravotní péče, provede se zápis narození na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení. O tomto sepíše matrikář s oznamovatelem zápis. Oznamovatel je povinen prokázat svou totožnost a dále předložit veškeré doklady, které jsou požadovány při narození dítěte ve zdravotnickém zařízení + další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která je porodila. Oznámení o narození je nutno učinit nejpozději do 3 pracovních dnů od narození dítěte. Matka učiní oznámení nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna prohlášení učinit.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě, že matrika nebude mít potřebné doklady nebo údaje nutné pro zápis do matriky a vystavení rodného listu, rodiče se osobně dostaví na matriční úřad.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný úřad - dle místa narození dítěte. Pokud se dítě narodilo ve správním obvodu MČ Praha 5, je příslušný Úřad městské části Prahy 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika narození, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kanceláře č. 120 a č. 121.
Telefonní kontakt: Klára Charvátová Janatová - 257 000 596, Eva Pekařová - 257 000 884, Kateřina Nováková - 257 000 882, Zdeňka Navrátilová - 257 000 580

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při osobní návštěvě je vždy nutné předložit platný doklad totožnosti (OP, cestovní doklad, event. řidičský průkaz), cizinci průkaz o povolení k trvalému pobytu, popřípadě požadované doklady, které nebyly předloženy v porodnici.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny.
Při zápisu narození dítěte ženského pohlaví lze použít formulář "Žádost o mužský tvar příjmení", který je k dispozici na matrice nebo na webových stránkách:
Formuláře ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za vystavení prvopisu rodného listu se nehradí žádný správní poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od obdržení Hlášení o narození od zdravotnického zařízení, popř. od ústního oznámení, pokud se dítě narodilo mimo zdravotnické zařízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

-

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy:

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

§ 79a zák. č. 301/2000 Sb.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

26. 01. 2022

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26. 01. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

V případě, že státní občan ČR se narodí mimo území našeho státu, zapíše se jeho narození do zvláštní matriky v Brně. V těchto případech je nutná osobní návštěva na kterémkoliv matričním úřadě.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě