Nabytí státního občanství České republiky udělením dle zákona č. 186/2013 Sb.

Položka situace Popis situace
1. Identifikační číslo návodu:
2.
3. Název:

Nabytí státního občanství České republiky udělením dle zákona č. 186/2013 Sb.

4. Popis:

O udělení státního občanství ČR rozhoduje ministerstvo vnitra.
Na udělení státního občanství ČR není právní nárok.
Státní občanství ČR lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního a splňuje ostatní podmínky stanovené v § 14 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a změně některých zákonů (zákon o státním občanství)
Státní občanství ČR nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan cizího státu nebo osoba bez státního občanství (bezdomovec) s trvalým pobytem na území České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Trvalý pobyt žadatele na území České republiky nepřetržitě
- alespoň po dobu 5 let
- alespoň po dobu 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem Evropské unie
- po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.
Možné důvody pro prominutí této podmínky:
Žadatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt a:
- narodil se na území České republiky, nebo
- byl státním občanem České republiky nebo České socialistické republiky, popř. do roku 1968 státním občanem Československé republiky nebo Československé socialistické republiky, nebo
- alespoň jeden z jeho rodičů je státním občanem České republiky, nebo
- byl po dosažení věku 18 let osvojen státním občanem České republiky, nebo
- jeho manžel nebo registrovaný partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, nebo
- má povolen trvalý pobyt na území České republiky z důvodů humanitárních, jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky,
- je ke dni podání žádosti mladší 18 let, nebo
- je bezdomovcem nebo mu byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu, pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy mezinárodní ochrany trvá

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Pouze osobní návštěvou

- u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky

- pro osoby s trvalým pobytem v Praze 5 žádost podáte Úřadu městské části Praha 5.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává osobně u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22), příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.
Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne.
Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání, popř. vyzvat k doplnění žádosti.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Hana Dolejší, tel. 257 000 534
Mgr. Eliška Pekárková Schneiderová, tel. 257 000 876

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hod.

Jednání při podání žádosti o udělení státního občanství ČR je časově náročné (přibližně 40 a více minut).

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o udělení státního občanství České republiky žadatel připojí
a) rodný list,
b) oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (dále jen "partnerství"), pokud uzavřel manželství nebo vstoupil do partnerství,
c) doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství, pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno,
d) úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
e) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele podle § 14 odst. 3 písm. b), nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, jde-li o cizí stát, kde žadatel v posledních 10 letech pobýval po kratší dobu nebo cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává či jej odmítá žadateli vydat, (dále jen "doklad o bezúhonnosti"); tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců,
f) životopis, zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvede zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v České republice a rodinném a společenském životě,
g) doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky pro účely udělování státního občanství (dále jen "zkouška z jazyka a reálií") nebo doklady, které prokáží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, nebo že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky, nejedná-li se o žadatele mladšího 15 nebo staršího 65 let.
Žadatel k žádosti o udělení státního občanství České republiky dále připojí
a) doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí,
b) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky.
Žadatel dále k žádosti připojí doklady prokazující zdroje jeho finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice, zejména
a) potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu,
b) doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera 8), pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán,
c) doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí.
Žadatel, který v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti dále připojí
a) potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu,
b) pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v České republice v minulosti věnoval.
Žadatel, který studuje nebo v minulosti na území České republiky studoval, k žádosti dále připojí
a) potvrzení o studiu,
b) poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Dotazník k žádosti o udělení státního občanství" získáte v úřední dny (pondělí a středa) v kanceláři státního občanství, Praha 5, Štefánikova 13, 15, 1. patro, kancelář č. 112 a na webových stránkách ÚMČ Praha 5:
Formuláře ke stažení

12. Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za podání žádosti o udělení státního občanství České republiky se hradí tyto správní poplatky:
Zletilá osoba - 2000 Kč
Nezletilá osoba - 500 Kč
Azylant - 500 Kč
Platba správního poplatku se uskutečňuje v hotovosti v místě podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Úřad příslušný k podání žádosti zašle žádost o udělení státního občanství České republiky se svým stanoviskem do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o ní následně rozhodne ve lhůtě 180 dnů ode dne, kdy je mu žádost doručena.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

-

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě kladného vyřízení žádosti je žadateli vydána "Listina o udělení státního občanství České republiky".
Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení státoobčanského slibu (z důvodu hodných zvláštního zřetele může být složení tohoto slibu prominuto - v takovém případě se české státní občanství nabývá dnem, kdy rozhodnutí o prominutí státoobčanského slibu nabylo právní moci). Při složení státoobčanského slibu je žadateli předána "Listina o udělení státního občanství České republiky". Děti mladší 15 let státoobčanský slib neskládají.
Dítě nabývá státní občanství České republiky udělením dnem, kdy jeho zákonný zástupce převezme Listinu o udělení státního občanství České republiky pro dítě.
Státoobčanský slib se skládá veřejně a slavnostním způsobem před ředitelem krajského úřadu (v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části Praha 1 až 22), nebo před jím pověřenou osobou. Státoobčanský slib lze v případě důvodů hodných zvláštního zřetele složit i v cizině před vedoucím zastupitelského úřadu nebo konzulárního úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad") nebo před jím pověřenou osobou.
Žadatel může složit státoobčanský slib nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy mu byla výzva ke složení státoobčanského slibu doručena. Pokud státoobčanský slib v této lhůtě nesloží, ministerstvo usnesením řízení zastaví a rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky zruší.
Ministerstvo může složení státoobčanského slibu z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra žádosti o udělení českého státního občanství, vydá ve věci zamítavé rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení občanství České republiky lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra. Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

§ 63 zák. č. 186/213 Sb.
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako žadatel o udělení státního občanství České republiky uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení podle § 19 písm. e),
b) jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení podle § 31 až 36 nepravdivý nebo neúplný údaj, nebo
c) uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat
1. jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství,
2. jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto občanství pro dítě,
3. jako žadatel o vydání osvědčení, toto osvědčení, nebo
4. jako zákonný zástupce nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě, toto osvědčení pro dítě.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokutu do 50000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 v prvním stupni řízení projednává správní orgán, který vede řízení o nabytí státního občanství České republiky, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo b) anebo podle písmene c) bodu 1 nebo 2, nebo správní orgán, který je příslušný vydat osvědčení, jde-li o přestupek podle písmene c) bodu 3 nebo 4.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

-

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Kontaktujte Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor matrik a státního občanství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Klára Charvátová Janatová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

26. 01. 2022

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

26. 01. 2022

29. Datum konce platnosti návodu:
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

-

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě