Historie aktualit strategie

 

 

Historie aktualit strategie


Zastupitelstvo schválilo aktualizovaný Akční plán

21.12.2021 16:00

V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2022 byla připravena aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje. Aktualizovaná podoba dokumentů je k dispozici v sekci schválené dokumenty.

Do Akčního plánu byla nově zařazena další tři opatření. Realizovat se bude rekonstrukce plaveckého bazénu v ZŠ a MŠ Weberova. Plavecký bazén je v dnešní době používán pro potřeby školy Weberova a vzhledem k dlouholetému provozu je vyžadována rekonstrukce bazénu. V rámci rekonstrukce dojde k navýšení kapacity prostor bazénu. Po znovuotevření bazénu se zvažuje umožnění přístupu veřejnosti v době, kdy bazén nebude využíván pro potřeby žáků školy Weberova.

Proběhne také revitalizace Chaplinova náměstí. Dojde ke komplexní obnově prostoru náměstí. Návrh úprav spočívá v celkové kultivaci prostředí tak, aby odpovídal soudobým technickým a estetickým standardům, vychází z konzultací s městskou částí a z veřejných projednání s obyvateli sídliště. V řešeném území bude kompletně obnoveno veřejné osvětlení, součástí je napojení na vodovod pro pokrytí potřeby závlahového systému a pítka, veškeré dešťové vody budou vsakovány.

Rozšířen bude nyní již zaváděný systém energetického managementu. V rámci opatření „3.4.3 Rozšíření systému hospodaření s energiemi na MČ Praha 5“ bude systém rozšířen na všechny objekty svěřené do správy městské části. Rozšíření energetického managementu na další objekty přinese úspory energií a tím nákladů na jejich pořízení, včetně včasného monitoringu případných nečekaných událostí v podobě havárií či neopodstatněným vysokým spotřebám (teplo, elektrika). V případě zavedení energetického managementu včetně certifikace ČSN EN ISO 50001 přináší úspory mimo nižších nákladů na spotřebu energie i tím, že odpadá zákonná povinnost energetického auditu.

Co je nového ve Strategii rozvoje 2030+?

01.10.2021 16:00

Jak už jsme vás informovali, Zastupitelstvo městské části Praha 5 na svém červnovém zasedání schválilo dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+. Tímto krokem byla úspěšně dokončena první etapa – příprava strategického dokumentu zaměřeného na plánování rozvoje a zároveň nastartována část druhá – samotná realizace Strategie rozvoje. Jak tedy pokračují práce na naplňování Strategie rozvoje a co všechno se od schválení dokumentu odehrálo?

Ještě před začátkem prázdnin se ke svému prvnímu zasedání sešla Komise pro strategické řízení, která bude mít v rámci úřadu na starosti dohled nad realizací opatření zařazených v Akčním plánu pro dané roky. Tato komise zároveň bude posuzovat soulad nově navržených opatření s vizí Strategie rozvoje 2030+ a doporučovat Radě MČ Praha 5 jejich zařazení do Zásobníku projektů.

Členové Komise pro strategické řízení se hned na prvním zasedání shodli, že by i nadále rádi umožnili občanům přicházet s novými podněty pro Strategii rozvoje 2030+. Za tímto účelem byl v průběhu léta připraven „Manuál pro zařazení podnětu do Strategie rozvoje 2030+ pro občany“ a související formulář pro podání návrhu podnětu na opatření.

Své podněty na nová opatření budou moct občané Prahy 5, ale také spolky, kluby a sdružení se sídlem na Praze 5 předkládat na zasedání komisí a výborů MČ Praha 5. Manuál pro občany vám podá veškeré potřebné informace, jak postupovat v případě, že budete mít zájem navrhnout podnět na opatření k zařazení do Strategie rozvoje 2030+ a podílet se tak na rozvoji naší městské části.

Manuál i formulář po schválení Radou MČ Praha 5 bude umístěn na webové stránky městské části.

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ byla schválena zastupitelstvem MČ Praha 5!

23.06.2021 16:00

Na včerejším zasedání zastupitelé MČ Praha 5 schválili Strategii rozvoje MČ Praha 5 2030+. Tímto krokem se po roční práci uvedl v život strategický dokument, který za velkého přispění občanů MČ Praha 5 připravovalo bezmála 90 zastupitelů, úředníků a expertů. Dokument obsahující vize pro podobu a fungování MČ Praha 5 v roce 2030 zahrnuje také strategické cíle a konkrétní opatření pomocí nichž bude docházet k naplnění vizí.

Občané měli v průběhu přípravy dokumentu několikrát možnost do tvorby a jeho budoucí podoby vstoupit. První možnost byla v říjnu 2020, kdy se v rámci MČ Praha 5 pod názvem „Pojďte s námi zlepšovat Prahu 5!“ uskutečnilo anketní šetření. Výsledky tohoto šetření se staly součástí Analytické části strategie.

Následně se občané mohli účastnit Veřejného projednávání výsledků Analytické části a Veřejného projednávání Návrhové části. Na prvním zmíněném projednávání byly představeny tzv. SWOT analýzy, které hodnotí silné a slabé stránky společně s příležitostmi a hrozbami pro jednotlivé prioritní oblasti MČ Praha 5. Na druhém uvedeném projednávání členové Řídící skupiny strategie a vedoucí Odborných pracovních skupin představili občanům vize, strategické cíle a opatření definované na základě výsledků SWOT analýz. Během následné diskuze občané navrhli několik dalších opatření, která byla následně do návrhové části začleněna.

Na konci května 2021 byl poprvé občanům na Veřejném fóru ke Strategii rozvoje představen výsledný dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+. Následovala Setkání s občany v jednotlivých lokalitách, během kterých si občané měli možnost dokument již v tištěné podobě detailně prohlédnout a byli seznámeni s jednotlivými částmi dokumentu a jejich obsahem. Po představení dokumentu vždy následovala diskuze občanů s paní starostkou a přítomnými radními.

Schválení Strategie rozvoje 2030+ je zaslouženým úspěchem všech, kteří se na přípravě dokumentu podíleli včetně Vás občanů Prahy 5. Ať už jste se do přípravy zapojili vyplněním Dotazníku „Pojďte s námi zlepšovat Prahu 5!“ nebo svými podněty k Analytické a Návrhové části, moc si Vašeho zájmu o dění na Praze 5 a o její rozvoj v následujících deseti letech vážíme a tímto ještě jednou mockrát děkujeme.

Bez Vás by to nešlo!

Výstava ke Strategii rozvoje 2030+

19.05.2021 13:00

Praha 5 připravila výstavu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ u kostela sv. Václava na náměstí 14. října. Výstava představuje vybrané projekty z jednotlivých lokalit Prahy 5, které reflektují přání obyvatel městské části na zlepšení života v Praze 5.

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ byla odsouhlasena Řídící skupinou strategie

03.05.2021   16:30

Ve čtvrtek 29.4.2021 na svém 19. zasedání Řídící skupina strategie odsouhlasila kompletní dokument Strategie rozvoje 2030+.  Výsledek téměř roční práce šesti Odborných pracovních skupin strategie tak dostal zelenou pro další projednávání v orgánech městské části Praha 5.

Nyní bude v průběhu celého května 2021 strategický dokument projednáván v jednotlivých výborech a komisích MČ Praha 5. V poradních orgánech se v průběhu dubna 2021 už projednávala Návrhová část, ke které bylo možné vznést připomínky. Dohromady bylo obdrženo 6 adresných připomínek a dále Školský výbor podal obsáhlejší návrh změn, které opatření pro prioritní osu školství v Návrhové části více konkretizovalo. Doporučení výborů a komisí, včetně rozsáhlejšího návrhu Školského výboru byly Řídící skupinou strategie akceptovány a zapracovány do výsledného dokumentu Strategie rozvoje 2030+. Společným úsilím se tak podařilo rozšířit Návrhovou část i Akční plán o další žádoucí opatření, které pomohou naplnit vize strategického dokumentu.

Kromě uvedeného projednávání v poradních orgánech bude dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ představen i občanům. Stane se tak 27. května 2021 na VEŘEJNÉM FÓRU STRATEGIE 2030+, které se bude konat na radnici MČ Praha 5 v sále zastupitelstva od 17.00 hod. Členové Řídící skupiny strategie a vedoucí Odborných pracovních skupin Vás provedou dokumentem Strategie rozvoje 2030+ a představí nejrůznější oblasti, kterým se dokument věnuje a konkrétní změny, které se pro nejbližší 3 roky plánují.

Vizualizace některých těchto změn si budete moci přibližně od půlky května 2021 prohlédnout na VÝSTAVĚ – STRATEGIE ROZVOJE MČ PRAHA 5 2030+, která bude instalována u kostela sv. Václava na Andělu (naproti radnici).

K závěrečnému schvalování Strategie rozvoje 2030+ by mělo dojít na červnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5. Držme si palce, ať to Praze 5 vyjde.

Připomínky občanů byly zapracovány do Návrhové části Strategie rozvoje 2030+

30.03.2021   10:00

Ve čtvrtek 25. března 2021 znovu zasedala Řídící skupina strategie rozvoje 2030+. Hlavním bodem programu zasedání byla kontrola zapracování připomínek občanů do Návrhové části Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+. Členové Řídící skupiny strategie během zasedání překontrolovali, jak se Odborné pracovní skupiny popasovaly s připomínkami, které zazněly na Veřejném projednávání Návrhové části strategie. Odborné pracovní skupiny nakonec do Návrhové části dokumentu Strategie rozvoje 2030+ zohlednily veškeré obdržené připomínky. Jak konkrétně se Odborné skupiny s připomínkami vypořádali? Vybrali jsme ty nejpodstatnější změny, které vám v následujícím textu představíme.

Jako jedna z prvních tématik, která se na veřejném projednávání probírala, byly školské rady. Odborná skupina pro vzdělávání, školství a volný čas na základě této diskuze do své prioritní osy č.2 zapracovala opatření 2.5.3 Zefektivnění fungování školských rad, v rámci kterého se MČ Praha 5 bude snažit o nastavení efektivního fungování školských rad. Cílem opatření by mělo být dosažení dobré kvality a odbornosti školských rad.

Na základě připomínek bylo přepracováno také opatření 3.4.2 Snížení energetické náročnosti objektů v majetku MČ Praha 5. Odborná skupina pro finance a investice, kterou od března nově vede pan radní Kavalírek, se shodla na zařazení opatření týkajícího se snižování energetické náročnosti za využití EPC projektů na svém posledním zasedání, které se konalo jen několik málo dní před veřejným projednáváním. Na základě podnětů občanů bylo opatření ještě jednou přepracováno do aktuální podoby.

Poslední výraznou změnou, kterou bychom tady rádi zmínili je zařazení nového opatření 5.6.6 Klimatické cíle. Na základě podnětů bylo opatření v následujícím znění nově zpracované podskupinou pro životní prostředí:
„MČ Praha 5 podpoří svými opatřeními jako je například rozšiřování ploch veřejné zeleně, výsadba stromů (včetně výsadby ve spolupráci s hl. m. Praha), snižování energetické náročnosti budov, podpora občanských iniciativ apod. splnění klimatického závazku hl. m. Prahy snížit emise CO2 o minimálně 45 % do roku 2030 oproti roku 2010.“

U tohoto opatření byly také vyznačeny vazby na další opatření, které jsou v návrhové části od samého začátku. Naplňováním těchto souvisejících opatření bude městská část aktivně přispívat k naplnění závazku Pařížské dohody o ochraně klimatu.
Na závěr bychom rádi ještě jednou poděkovali všem účastníkům diskuze za jejich podněty a připomínky k návrhové části strategického dokumentu. Kompletní znění Návrhové části Strategie rozvoje 2030+ po zapracování všech připomínek z veřejného projednávání naleznete ZDE.

Děkujeme za podněty, které zazněly na veřejném projednávání Návrhové části

22.03.2021   16:00

Dne 18. března se uskutečnilo online veřejné projednávání Návrhové části dokumentu Strategie rozvoje 2030+. Celkem projednávání navštívilo něco přes 50 účastníků z řad občanů Prahy 5, zástupců spolků, odborné veřejnosti, ale i mnozí zastupitelé MČ Praha 5.

Během tříhodinového projednávání byly postupně prodiskutovány výstupy k Návrhové části za jednotlivé Odborné pracovní skupiny. Vedoucí Odborné pracovní skupiny vždy na začátku projednání představil výsledky práce své pracovní skupiny. Následně dostali prostor občané a účastníci projednávání, kteří mohli vznášet své otázky a podněty k tématům dané skupiny.

Postupně se diskutovaly výstupy pracovní skupiny Sociálních služeb, bytové politiky a bezpečnosti, které představil pan radní JUDr. Petr Lachnit. Následovalo představení výsledků pracovní skupiny Vzdělávání, školství a volný čas, kterou vede pan radní Bc. Martin Damašek. Skupina Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání pracuje pod vedením pana radního MgA. Davida Duška. Tato skupina představila své výsledky jako třetí v pořadí. Následovalo představení výsledků Odborné pracovní skupiny Financování projektů, finance, investice a správa majetku. Skupinu nově vede radní Ing. Jan Kavalírek. Následně se projednávaly výstupy Odborné pracovní skupiny Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava přednesené vedoucím skupiny Mgr. Zdeňkem Doležalem a na závěr tajemnice ÚMČ představila výsledky práce skupiny Moderní, přátelská a digitální radnice.

Podněty občanů směřovaly například k podpoře vzniku dalších komunitních center, většímu důrazu na efektivní fungování školských rad a zřetelnějšímu zapracování témat ekologie a klimatických cílů. Z konkrétních témat, které by občané Prahy 5 rádi viděli ve Strategii rozvoje 2030, zazněly například řešení problémů parkování, zlepšení okolí ulice Radlická, dostupnost a kvalita sportovišť.

Děkujeme všem účastníkům Veřejného projednávání Návrhové části Strategie rozvoje 2030+ za vaši účast a všechny podněty, které během projednávání zazněly. Všechny byly přínosné. Odborné skupiny strategie rozvoje v dnešní době usilují o jejich zapracování do dokumentu. O výsledcích jejich práce vás budeme brzy informovat.

Veřejné projednání Návrhové části se uskutečnění 18. března 2021

05.03.2021   09:00

Ve středu 3. března se konalo další zasedání Řídící skupiny strategie. Na program zasedání se dostala i další část připravovaného strategického dokumentu zvaná Návrhová část. Členové Řídící skupiny strategie tak poprvé rokovali nad kompletními výsledky téměř tříměsíční práce Odborných pracovních skupin. Tyto výsledky nyní budete mít k dispozici k nahlédnutí i vy, občané Prahy 5.

Od 4.3.2021 je na webových stránkách Strategie rozvoje 2030+ zveřejněn kompletní dokument Návrhové části, tak jak byl projednán Řídící skupinou strategie. Celý dokument naleznete zde.

Vyjádřit své připomínky k dokumentu Návrhové části můžete dvěma způsoby. Stačí připomínky zaslat na email karel.jansky@praha5.cz, kde sbíráme podněty k dokumentu Strategie rozvoje 2030+ nebo se účastnit veřejného projednávání, které se bude konat 18. března 2021 v 16.00 hod. Bohužel nám současná situace neumožňuje uspořádat setkání presenčně, nicméně pokud nám na výše uvedený email napíšete, že máte zájem se účastnit zasedání, zašleme vám přihlašovací údaje na videokonferenci, na které Řídící skupina strategie bude projednávat podněty k Návrhové části.

Pokud byste měli k veřejnému projednávání jakékoli dotazy, prosím kontaktujte karel.jansky@praha5.cz

 

A co je to vlastně návrhová část strategie rozvoje?

Návrhová část strategie je část strategického dokumentu během jejíž přípravy se postupně nejprve definují tzv. vize, ve kterých je v několika větách popsán žádoucí stav rozvoje, v našem případě MČ Praha 5 v roce 2030.

Na základě stanovených vizí naše Odborné pracovní skupiny určili tzv. strategické cíle. Strategické cíle rozpracovávají, na co konkrétně bychom se jako MČ měli soustředit, abychom v roce 2030 dosáhli stanovené vize pro jednotlivá témata odborných pracovních skupin. Pracovní skupiny při stanovení strategických cílů vycházeli ze SWOT analýz, které byly hlavním výstupem analytické části Strategie rozvoje 2030+ a zároveň z výsledků ankety „Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5“.

Posledním úkolem návrhové části bylo stanovit pro strategické cíle jednotlivá opatření. Opatření už jsou jednotlivé programy, projekty nebo konkrétní aktivity, jejichž realizací bude docházet k naplňování strategických cílů.

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ má své motto

24.02.2021   17:00

Po důkladném zvážení a s přihlédnutím k anketě, která probíhala od začátku února 2021 a účastnili jste se jí i vy, občané Prahy 5, Řídící skupina strategie nakonec na svém pondělním zasedání vybrala motto Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+. Hlavní myšlenkou připravovaného dokumentu a desetileté strategie bude heslo „PRAHA 5 – MODERNÍ VIZITKA METROPOLE“. Je to určitě ambiciózní cíl, ke kterému bychom rádi v roce 2030 dospěli, ale my věříme, že ve spolupráci s vámi se nám ho podaří naplnit.

Všem, kteří nám zasílali náměty na motto nebo se účastnili jeho výběru, tímto mockrát děkujeme za spolupráci. K dokončení dokumentu nás čeká ještě celkem dost práce. Řídící skupina strategie v dnešní době již projednává znění Návrhové části dokumentu připravené Odbornými pracovními skupinami. Po úvodním projednání opět budete mít možnost se do přípravy strategického dokumentu aktivně zapojit. Na pondělním zasedání totiž Řídící skupina strategie rozplánovala další veřejné projednání, tentokrát věnované Návrhové části Strategie rozvoje 2030+. Termín projednání byl stanoven na čtvrtek 18.3.2021 v 16.00. O dalších podrobnostech k projednávání vás zde budeme průběžně informovat.

Finální výběr motta i příprava návrhové a implementační části Strategie rozvoje 2030+

09.02.2021   08:00

Příprava Strategie rozvoje 2030+ jede „na plné obrátky“. Řídící skupina Strategie rozvoje 2030+ se od začátku roku sešla už dvakrát nejen k projednávání nadcházejících kroků přípravy dokumentu. Odborné pracovní skupiny v rámci přípravy návrhové části strategie usilovně pracují na návrzích strategických cílů a souvisejících opatřeních. Zároveň v současnosti probíhá finální výběr motta Strategie rozvoje, na kterém se s námi můžete podílet i vy, občané, hlasováním v anketě.

Řídící skupina strategie na zasedání 22.1.2021 projednávala prozatímní výstupy Odborných pracovních skupin pro návrhovou část dokumentu strategie. Skupina také projednávala postup pro následující fázi přípravy dokumentu tzv. implementační část. Během této závěrečné fáze přípravy dokumentu dojde k přípravě Akčního plánu, který jasně stanoví, kdy se jaký projekt a s ním související opatření budou během následujících 3 let realizovat.

Odborné skupiny mají v dnešní době již pracovně vydefinování vize – popis stavu, ve kterém bychom v rámci daných okruhů jednotlivých pracovních skupin chtěli mít městskou část Praha 5 v roce 2030. Na základě výsledků SWOT analýz z analytické části dokumentu připravují tzv. strategické cíle a opatření, pomocí kterých by mělo být strategických cílů dosaženo. Cíle i opatření jsou následně diskutovány nejen v daných Odborných pracovních skupinách, ale skupiny si je vzájemně připomínkují. Členové všech pracovních skupin se tak společně už teď snaží o co nejlepší nadefinování témat a kroků potřebných k realizaci projektů, ze kterých se bude následně připravovat Akční plán pro nadcházející roky.

Děkujeme za zasílané návrhy na motto Strategie rozvoje 2030+

07.01.2021   16:00

Řídící skupina strategie na svém posledním zasedání rozhodla o prodloužení termínu pro zasílání návrhů motta pro Strategii rozvoje MČ Praha 5 do 20.ledna 2021. Výzva byla vyhlášena na konci loňského roku a do dnešní doby se sešlo přibližně 20 návrhů. Všechny došlé návrhy budou zařazeny do prvního kola, ze kterého vzejdou 3 návrhy. Z těchto tří návrhů následně Řídící skupina strategie vybere vítěze.

A jak by takové motto Strategie rozvoje mělo vypadat? Mělo by být stručné, výstižné, nápadité a mělo by popisovat žádoucí budoucí stav rozvoje, ve kterém bychom chtěli mít Prahu 5 v roce 2030. Motto (heslo) se v případě strategických dokumentů skládá z 3 až 10 slov a vystihuje především hlavní cíl strategie.

Z došlých návrhů uvádíme pár příkladů:

 • Praha 5 – dobrá adresa
 • Pětka, dobré místo pro život všech generací
 • Po čertech andělské místo pro život
 • Praha 5 moderní, přívětivé místo k bydlení i k práci
 • Pětka jako vizitka metropole
 • Krásný život hezký Anděl.
 • Žij Prahu 5!
 • Naše5
 • Praha 5 – moderní i historické centrum bezpečného života
 • Pětka – most mezi radostmi a vzpomínkami
 • Na Praze 5 se žije nejlépe
 • Sdílená Praha 5
 • Praha 5 – moderní bydlení v souladu s přírodou
 • Praha 5 propojuje!
 • Moderní, zdravá, bezpečná a ekologická Praha 5
 • Praha 5 – všude dobře, zde nejlépe : -)
 • Jsem hrdá na to, že bydlím v krásné vzkvétající Praze 5!
 • ŽijuPět!
 • Na Praze 5 se žije nejlépe
 • Praha 5 přívětivé místo pro život, kde se budoucnost protíná s realitou

A na závěr ještě přidáváme několik hezkých delších návrhů. Třeba vás jejich přečtení inspiruje k vytvoření vlastních hesel. Pokud ano, budeme rádi, když se o své nápady s námi podělíte a zašlete nám je na emailovou adresu karel.jansky@praha5.cz 

 • Zelená Praha 5 s čistými chodníky a parky (od výkalů a odpadků), kde mají prioritu občané a ne developeři.
 • Prahu 5 v roce 2030 si představujeme jako obytný komplex s dokonale fungující komunikací mezi orgány radnice MČ a obyvateli P5, kdy jsou sofistikovaně a společně řešeny všechny zásadní problémy města, a kdy je respektován názor ostatních. Zejména spolky jsou díky různosti profesí bohatou studnicí informací a nápadů, a mohou odborně přispět k řešení místních problémů.
 • “Kéž se v roce 2030 naplní pražská dopravní koncepce takže i Praze 5 bude stačit o osminu méně jízd aut a pojedeme spolehlivěji a bezpečněji.”

Termín pro zasílání návrhů motta Strategie byl prodloužen do 20.01.2021

06.01.2021   16:30

V úterý 5. ledna proběhlo první letošní zasedání Řídící skupiny strategie. Členové řídící skupiny tak plynule navázali na práci na Strategii v roce 2020, ve kterém se od května, kdy byl schválen záměr přípravy Strategie rozvoje, uskutečnilo dohromady 10 zasedání Řídící skupiny strategie

Nejprve si členové řídící skupiny vyslechli informace o stavu přípravy návrhové části v jednotlivých pracovních skupinách. Následně Řídící skupina pokračovala v práci na tvorbě vize pro Strategii rozvoje 2030+.

Odsouhlaseno bylo prodloužení termínu pro zasílání návrhů na motto, které má být krátkým stručným popisem a bude nejlépe vystihovat naší společnou představu o budoucí Praze 5. Zasílat své návrhy na email karel.jansky@praha5.cz můžete tedy až do 20.ledna 2021.

Pokud byste se při vymýšlení motta chtěli podívat, jaké priority mají podle výsledků říjnové ankety další občané Prahy 5, můžete nahlédnout do kompletních výsledků ankety – Dotazník, které jsou zveřejněny zde.

Odborné pracovní skupiny definují první cíle pro Strategii rozvoje MČ Praha 5 2030+

16.12.2020   11:30

Ještě před začátkem vánočních svátků se schází Odborné pracovní skupiny Strategie a na základě vize vytvořené Řídící skupinou Strategie stanovují první cíle, které by měly být pro městskou část Praha 5 prioritou v dalších deseti let.

Během probíhajících zasedání členové Odborných skupin pojmenovávají myšlenky popsané ve vizi pro Prahu 5. Nad jednotlivými návrhy cílů probíhá živá diskuze a znění návrhů jsou členy skupin i několikrát přepracovávány tak, aby co nejlépe vystihly podstatu vize a zároveň popsaly konkrétní stav, ke kterému by Praha 5 nejpozději v roce 2030 měla dospět, aby došlo ke splnění cíle.

Své cíle už definovala pracovní skupina pro územní rozvoj, životní prostředí, veřejné prostranství a dopravu a dále skupina zpracovávající tématiku sociálních služeb, bytové politiky a bezpečnosti.

Tento týden v pondělí se sešla také Odborná pracovní skupina pro vzdělání, školství a volný čas. Jako jeden z hlavních cílů pro Strategii rozvoje 2030+ skupina navrhla „vybudování dostatečně husté sítě základních a mateřských škol a podporu středoškolského a vysokoškolského vzdělávání“. Mezi další cíle skupina zařadila „zvyšování úrovně výchovně-vzdělávacího procesu a kvality zázemí škol a školských zařízení“ nebo například „podporu profesního růstu pedagogických pracovníků“. Na dalším zasedání už pracovní skupina bude definovat jednotlivá konkrétní opatření, pomocí kterých by se mělo během následujících deseti let cílů dosáhnout.

Vize Prahy 5 budoucnosti – být dobrou adresou pro všechny věkové skupiny obyvatel

07.12.2020   12:00

Příkladná, přívětivá, moderní a zdravá, taková by podle členů Řídící pracovní skupiny (ŘSS) tvorby strategického dokumentu rozvoje městské části měla být v následujících dekádách Praha 5.

Členové ŘSS se na tom to shodli při své dalším jednání k návrhové části tvorby dokumenty. Z jednání vyplynulo, že základní vizí, se kterou by měla Praha 5 vzhlížet k budoucnosti je posílení vnímání vedení městské části vůči potřebám obyvatel všech osmi části, které tvoří Prahu 5.

Tvořící se dokument se obrací k budoucnosti Prahy 5. Tou jsou především mladí lidé. Ti, kteří již v Praze 5 bydlí, nebo se plánují s ohledem přeměnu centrální části Prahy 5 v moderní čtvrť západního střihu přistěhovat.

ŘSS konstatovala, že dalším faktorem, který by měl být páteří rozvoje městské části v následujících letech je lepší využití přírodního a kulturního potenciálu městské části. Na tom, že přírodní rozmanitost je jednou z nejsilnějších stránek Prahy 5, se shodli nejen zástupci odborných pracovních skupin, ale přidal se i realizátor návrhové části strategického dokumentu.

Žijeme ve druhé dekádě 21. století, proto nesmí ve strategických úvahách vedení radnice chybět ani bezpodmínečná otevřenost nejen vůči obyvatelům, ale také směrem k organizacím, institucím a podnikatelským subjektům, které svým způsobem ovlivňují život Prahy 5.

Zasedání k výsledkům analytické části Strategie rozvoje 2030+

03.12.2020   14:00

Ve čtvrtek 26. listopadu proběhlo na radnici městské části Praha 5 za příslušných hygienických opatření jednání Řídící skupiny strategie, na kterém vedoucí odborných pracovních skupin představili výsledky práce první části přípravy Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ tzv. analytické fázi. Tohoto jednání se účastnili zastupitelé MČ Praha 5, vedoucí odborů a další pracovníci úřadu a občané Prahy 5, kteří využili především možnost distančního přístupu na jednání.

Starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková na úvod krátce shrnula dosavadní dění během přípravy Strategie rozvoje. Výsledky práce odborných skupin, jejichž primárním výstupem bylo v šesti určených oblastech stanovit silné a slabé stránky, ale také tzv. hrozby a příležitosti pro pátou městskou část, postupně přednesli radní JUDr. Petr Lachnit za skupinu Sociální služby, bytová politika, bezpečnost, radní Mgr. Zdeněk Doležal za pracovní skupinu Územního rozvoje, životního prostředí, veřejného prostranství a dopravy, Tajemnice ÚMČ JUDr. Kateřina Černá za Moderní, přátelskou a digitální radnici, radní Viktor Čahoj za skupinu Financí, investičního plánování a správy majetku a MgA. David Dušek za skupinu Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání.

Příprava strategického dokumentu městské části Praha 5 tímto setkáním postoupila do další fáze. V následujících týdnech odborné skupiny budou zpracovávat další část dokumentu během tzv. návrhové fáze. V průběhu celého měsíce prosince se veřejnost ještě stále může vyjadřovat k analytické části Strategie rozvoje, která je zveřejněna na stránkách www.praha5.cz/strategie, a to prostřednictvím zaslaných připomínek na email karel.jansky@praha5.cz.

 

KONTAKT

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511E-mail: podatelna@praha5.czID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě