Seznam nejčastěji kladených dotazů ze strany veřejnosti a odpovědi na ně

08/06/2020

 

Odbor ochrany životního prostředí 

Sídlo odboru:            nám. 14. října 4, P 5, 3. patro
Vedoucí odboru:       Ing. Miroslav Kučera

–        ODDĚLENÍ  OCHRANY  PŘÍRODY  A  KRAJINYIng. Eva Havránková, vedoucí odd.

–        ODDĚLENÍ  VODNÍHO  A  ODPADOVÉHO  HOSPODÁŘSTVÍBc. Iveta Holubová, DiS., vedoucí odd.

 

Seznam použitých zkratek:

–     AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny
–     ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
–     ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí
–     ČSOP – Český svaz ochránců přírody
–     DDM – Dům dětí a mládeže
–     HZS – Hasičský záchranný sbor ČR
–     IZS – Integrovaný záchranný systém
–     KN – Katastr nemovitostí
–     MČ P … – Městská část Praha …
–     MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
–     MHS – Městská hygienická stanice pro P 5 a P 13
–     MP – Městská policie
–     MVS – Městská veterinární správa
–     MŽP – Ministerstvo životního prostředí
–     NPP – Národní přírodní památka
–     OŽP ÚMČ P 5 – Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ P 5
–     OSP – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ P 5
–     OEK – Odbor ekonomický
–     OIM MHMP – Odbor infrastruktury města MHMP
–     OOM MHMP – Odbor obecního majetku MHMP
–     OŽOA – Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
–     OSÚ – Odbor stavební úřad
–     OCP MHMP – Odbor ochrany prostředí MHMP
–     PČR – Policie ČR
–     PS a. s. – Pražské služby
–     PP – Přírodní památka
–     PR – Přírodní rezervace
–     PV s. p. – Povodní Vltavy s. p.
–     PVK a. s. – Pražské vodovody a kanalizace a. s.
–     SB – Správa budov
–     SD – Sběrný dvůr
–     TSK – Technická správa komunikací
–     ÚMČ P 5 – Úřad městské části Praha 5
–     ZPF – Zemědělský půdní fond
–     SZÚ – Státní zdravotní ústav
–     ISOH – Informační Systém Odpadového Hospodářství

 

Nejčastěji se ptáte:

 

*     Která jsou chráněná území v MČ P 5?

 • PP Petřín
 • PP Vidoule
 • PP Skalka
 • PP Kalvárie v Motole
 • PP Ctirad
 • PP Motolský ordovik
 • PP Pod školou
 • PP Železniční zářez
 • PP Pod Žvahovem
 • PR Prokopské údolí
 • NPP Barrandovské skály

 

*     Jaké jsou přírodní parky v MČ P 5?

 • Prokopské a Dalejské údolí (část v MČ P 13)
 • Košíře – Motol

 

*     Chci se stát strážcem přírody, kde se mohu přihlásit?

 • OCP MHMP, Řásnovka 8, P 1, tel.: 236 00 2376, 236 00 2428.

 

*     Co mám udělat, chci-li pokácet strom, nebo keř?

Ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les je třeba povolení vydané formou rozhodnutí na základě předložené zdůvodněné žádosti vlastníka pozemku (uživatele pozemku se souhlasem vlastníka).

Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (§ 8 odst. 6 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění žádosti,

e) pokud strom roste v objektu kulturní památky, vyjádření Odboru památkové péče MHMP.

 

*     Mohu kácet dřeviny bez povolení?

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

 

*     Kdo vydává povolení ke kácení dřevin?

Povolení ke kácení vydává:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 115, 257 000 212,
 • OCP MHMP, Jungmannova 35/29, P 1 – v případě zvlášť chráněných území a jejich ochranných pásem.

 

*     Mám podezření že došlo k nepovolenému kácení dřevin.

V tom případě věc ohlašte, s uvedením přesné adresy na:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 115, 257 000 212,
 • ČIŽP, Wolkerova 40/11, P 6, tel.: 233 066 111, e-mail: ph.podatelna@cizp.cz,
 • pro rychlý zásah můžete volat i MP, tel.: 156.

 

*     Kdo povoluje kácení v lese a kdo zajišťuje hospodaření v lese?

Hospodaření v lesích patřících hl. m. Praze zajišťuje OCP MHMP prostřednictvím organizace Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, P 10, e-mail: info@lesy-praha.cz.

Kácení  v lesích povoluje:

 • OCP MHMP, Jungmannova 35/29, P 1.

 

*     Kam se obrátit když jsou porušována ustanovení zákona o lesích?

Porušení zákonem stanovených povinností (provádění činností v lese nepovolených nebo zakázaných) fyzickými osobami, podnikateli a vlastníky řeší (v rozsahu přenesených působností):

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 115, 257 000 212.

 

*     Mohu vysazovat dřeviny na veřejných prostranstvích?

Lze jen se souhlasem vlastníka (správce) pozemku, možno projednat prostřednictvím:

 • OSP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 153.

 

*     Kdy mohu kácet dřeviny?

Kácení se povoluje v době vegetačního klidu, není-li jiný vážný důvod, tj. od 1. října do 31. března.

 

*     Kam nahlásit poškozování chráněných rostlin a živočichů?

Možno hlásit:

 • PČR, tel.: 158,
 • MP, tel.: 156,
 • ČIŽP, Wolkerova 40/11, P 6, tel.: 233 066 111, e-mail: ph.podatelna@cizp.cz,
 • OCP MHMP, Jungmannova 35/29, P 1, tel.: 236 00 1111,
 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 115, 257 000 212.

 

*     Je nutné povolení k prořezávání dřevin?

Povolení se nevydává, vlastník (správce) nemovitosti musí provést odborný zásah, nebo zajistit odbornou firmu na provedení prací, aby nedošlo k poškození dřevin.

 

*     Kdo řeší spory mezi sousedy z důvodu nevhodného umístění dřevin, ořezání větví přečnívajících na pozemek souseda?

Toto neřeší OŽP ÚMČ P 5, informace poskytne:

 • OŽOA ÚMČ P 5, Štefánikova 13, 15, P 5

 

*     Kdy je třeba žádat o vynětí půdy ze ZPF?

K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat

– účel zamýšleného odnětí,

– vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond,

– zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější.

Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu.

K žádosti se připojí údaje uvedené v odst. 6 § 9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Souhlas vydá:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 264 (u pozemků o rozloze do l ha pro MČ P 5 a MČ Slivenec),
 • OCP MHMP, Jungmannova 35/29, P 1, tel.: 236 00 1111 (u pozemků o rozloze od l ha do l0 ha),
 • MŽP, Vršovická 65, P 10, tel.: 267 121 111 (u pozemků nad 10 ha).

 

*     Kdo vydá rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF?

Vydá po nabytí právní moci stavebního povolení:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 212.

 

*     Komu hlásím znehodnocování ZPF (nesejmutí ornice před zahájením stavby, zavážení odpadem, atd.)?

Nutno oznámit:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.:  257 000 264.

 

*     Kdo řeší porušování legislativních předpisů pro nakládání s odpady právnickými a fyzickými osobami, oprávněnými k podnikání?

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. l4. října 4, P 5, tel.: 257 000 185,
 • OCP MHMP, Jungmannova 35/29, P 1, tel.: 236 004 386.

 

*     Co mám dělat, když jsem svědkem odkládání odpadu mimo místa k tomu určená?

Zapište SPZ automobilu, barvu a typ vozidla, čas, datum, event. uveďte svědka.

Pro okamžitý zásah volejte:

 • MP, tel.: 156,
 • PČR, tel.: 158.

 

*     Kde se dozvím o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití vyprodukovaných odpadů?

 • Na internetových stránkách ISOH – Registr zařízení.
 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 186, 257 000 162
 • OCP MHMP, Jungmannova 35/29, P 1, tel.: 236 004 386,

 

*     Co dělat, jste-li svědkem odkládání autovraků?

Zapište SPZ automobilu, barvu a typ vozidla, čas, datum, event. uveďte svědka.

Pro okamžitý zásah volejte:

 • MP, tel.: 156,
 • PČR, tel.: 158.

 

*     Kde se dovím aktuální stav znečištění ovzduší?

Na internetových stránkách ČHMÚ, sekce Kvalita ovzduší.

 

*     Kde se mohu seznámit s orientačními hodnotami znečištění ovzduší v zájmové lokalitě?

Výsledky modelového hodnocení kvality ovzduší v mapové a textové podobě najděte na:

Portál životního prostředí hl. m. Prahy.

 

*     Na koho se obrátit, když mne obtěžuje nadměrná prašnost a hlučnost ze stavební činnosti?

 • OSÚ ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 401.

Ten pak prošetří dodržování podmínek stavebního povolení.

 

*     Kam volat, když mě obtěžuje nadměrné kouření z komína stacionárního zdroje?

 • OŽP ÚMČ P 5 – odd. ochrany přírody a krajiny, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 119.

Ten zjistí komu kontrola zdroje přísluší a věc řeší, nebo postoupí k došetření příslušnému kontrolnímu orgánu.

 

*     Jak se chovat při smogové situaci?

 • Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se doporučuje omezit pobyt pod širým nebem zvláště v ranních a večerních hodinách v důsledku zvýšení intenzity automobilové dopravy a vytápění,
 • dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem, zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání,
 • větrat krátce, ale intenzivně (3 – 4 minuty),
 • maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu (emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10),
 • zvážit nutnost rozvozu zboží a přednostně k rozvozu využívat automobily s lepšími emisními parametry,
 • přednostně využívat zdroje tepla, které nejsou na tuhá paliva (především nevyužívat pro vytápění krby či krbová kamna, která mají sloužit pouze k příležitostnému vytápění a nerozdělávat ohně),
 • topit výhradně kvalitními palivy a nepřetápět obytné místnosti tj. snížit teplotu ve vytápěných místnostech o 1 až 2 °C,
 • nenechávat zbytečně běžet motory aut na volnoběh,
 • zdržet se všech činností, které jsou významným zdrojem škodlivin (např. kouření, práce s rozpouštědly, barvami a laky,…).

Další informace naleznete na stránkách SZÚ: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/smogova-situace-co-muzeme-udelat.

 

*     Kde mohu požádat o finanční příspěvek na přeměnu vytápění?

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy a Program Čistá energie Praha.

Aktuální informace naleznete na:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html.

 

*     Kam volat v případě havárie vody?

V případě prasklého vodovodního potrubí se obraťte na:

 • PVK a. s., Ke Kablu 1, P 10, tel.: 601 274 274, 840 111 112.

V případě havárie, která může závažně zhoršit nebo ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod se obraťte na:

 • HZS, tel.: 150,
 • PČR, tel.: 158,
 • Správce povodí,
 • Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy.

V případě úniku závadných látek do kanalizace nebo jiné technické ohrožení stokové sítě vč. přípojek (ucpávky, vzdouvání hladiny odpadních vod nad terén, havárie na stavební nebo  strojní části, omezení kapacity stokového systému) se obraťte na:

 • PVK a. s., Ke Kablu 1, P 10, tel.: 601 274 274, 840 111 112.

 

*     Co dělat při havárii?

Povinnosti:

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, podle ust. § 41 odst. 2 zákona o vodách je povinen ji neprodleně hlásit HZS nebo jednotkám požární ochrany nebo PČR, případně správci povodí.

Původce havárie je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie.

V případě zjištění události, při níž došlo ke znečištění vod nebo k ohrožení jejich jakosti, která je považována za havárii, je třeba neprodleně kontaktovat HZS nebo jednotky požární ochrany nebo PČR, případně správce povodí.

Při vlastním zajištění zneškodnění havárie je pak nutností spolupráce se společnostmi odborně a technicky způsobilými k provedení sanačních prací.

Likvidace havárie

Řízení prací při likvidaci havárie přísluší vodoprávnímu úřadu. Na území hlavního města Prahy je tato působnost svěřena OCP MHMP, jehož pracovníci zajišťují nepřetržitou pohotovostní službu. Řešení havarijních situací je koordinováno společně s Operačním střediskem Krizového štábu hlavního města Prahy a se složkami IZS. Zpravidla po vzniku havárie provádí prvotní zásah směřující k odstranění příčin Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. Následně vodoprávní úřad přebírá řízení prací a zabezpečí odstranění škodlivých následků havárie. Při tom spolupracuje s PČR, MP, ČIŽP, PV s. p., Povodím Labe, s. p. (správci povodí a některých vodních toků), Lesy hl. m. Prahy (provozovatel drobných vodních toků), provozovatelem stokových sítí – společností PVK a. s. a Státní plavební správou.

 

*     Co mám udělat, když uvidím, že někdo zjevně týrá nějaké zvíře (psa, kočku, atd.)?

Ten, kdo zjistí týrání zvířete, volá:

 • MP, tel.: 156,
 • PČR, tel.: 158,
 • MVS, Na Kozačce 3, P 2, tel.: 222 513 281,
 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 264.

Věc řeší OŽP ÚMČ P 5 na základě podkladů předaných výše uvedenými orgány, nebo občany. Vyžaduje se vždy posudek MVS.

 

*     Co mám dělat, když najdu opuštěného, nebo evidentně zatoulaného psa?

Toulavé psy odchytí:

 • Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy, V zámcích 56, P 8, tel.: 222 025 917,

možno hlásit též na:

 • MP, tel.: 156,
 • PČR, tel.: 158.

 

*     Kdo řeší poplatky za psa, případně žádosti o snížení, či prominutí poplatků?

Přihlašování psů a výběr poplatků provádí:

 • OEK ÚMČ P 5, Štefánikova 13, 15, P 5, tel.: 257 000 535.

 

*     Co bych měl udělat, když najdu poraněné zvíře?

Poraněného zvířete se ujme:

 • Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, Mezi rolemi, P 5 – Jinonice

Nepřetržitá pohotovostní linka: 773 772 771

e-mail: zachranazvirat@lesy-praha.cz

 

*     Co mám udělat, když se mi ztratí, nebo zatoulá pes?

Obraťte se na:

 • Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy, V zámcích 56, P 8, tel.: 222 025 917,
 • Útulek Jaroslavy Kladivové, U Soutoku 10, P 4, tel.: 603 932 930.

 

*     Kdo vydává rybářské lístky?

Rybářské lístky vydá (prodlouží) na základě žádost, dřeve vydaného rybářského lístku nebo osvědčení o zkoušce z rybářství a po zaplacení příslušného poplatku:

 

*     Kdo vydá lovecký lístek?

Lovecký lístek vydá:

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že

a) je starší 16 let,

b) má způsobilost k právním úkonům,

c) složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,

d) je bezúhonný,

e) je pojištěn.

 

*     Další informace na:

Atlas životního prostředí v Praze https://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě