Oddělení ochrany přírody a krajiny

-   Údržba veřejné zeleně, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.

Podle Statutu hl. m. Prahy (vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP) vykonává agendu v přenesené působnosti podle zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek.

Na úseku ochrany přírody a krajiny:

-   povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu,
-   vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení,
-   vede přehled veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin,
-   provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty za přestupky a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření k nápravě.

Na úseku ochrany ovzduší:

-   vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
-   ukládá provozovateli provést opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona neplní povinnosti stanovené tímto zákonem,
-   ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona,
-   projednává přestupky,
-   provádí dozor nad dodržováním povinností u provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona,
-   zpřístupňuje informace veřejnosti.

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1. 9. 2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska.

Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF):

-   uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF o výměře do 1 ha,
-   vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF,
-   uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
-   provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

Na úseku ochrany lesů:

-   provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

Na úseku ochrany rostlinstva a živočišstva (veterinární a rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání, rybářství a myslivost):

-   povoluje svody a veřejná vystoupení zvířat,
-   projednává podněty týkající se týrání zvířat,
-   přijímá oznámení o výskytu nákazy,
-   podílí se na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy,
-   projednává přestupky a přijímá oznámení v rámci svých kompetencí v oblasti rostlinolékařské péče,
-   vydává a odebírá lovecké a rybářské lístky,
-   provádí kontrolní činnost a ukládá pokuty.

Některé z těchto výše uvedených kompetencí se vztahují i na území MČ Praha-Slivenec.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ing. Eva Havránkovávedoucí odděleníeva.havrankova@praha5.cz257000255
Monika Myslíkováreferentkamonika.myslikova@praha5.cz257000264
Ing. Ivana Křehlíkováreferent (kácení dřevin, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší)ivana.krehlikova@praha5.cz257000115
Ing. Petra Vovsová, DiS.referent (kácení dřevin, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší)petra.vovsova@praha5.cz257000212