Vedoucí

Bc. Iveta Holubová, DiS.

Funkce: pověřena vedením oddělení
Telefon: 257000134
E-mail: iveta.holubova@praha5.cz

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA (s účinností od 1. 1. 2021)

Odd. odpadového a vodního hospodářství upozorňuje, že s účinností od 1. 1. 2021 vstupuje v platnost zcela nová legislativa v oblasti odpadového hospodářství.  Jedná se o zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění. Nová legislativa přináší celou řadu významných změn.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme např. na skutečnost, že nově se závazná stanoviska z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty, vydávají pouze k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, přičemž vyjádření z hlediska nakládání s odpady se nově vztahuje pouze ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.
————————————————————————————————————————————————–
                                      Roční    HLÁŠENÍ   O   PRODUKCI   A   NAKLÁDÁNÍ   S   ODPADY   za rok 2021
                                                   může původce nebo oprávněná osoba podat pouze přes systém

                                       ISPOP   www.ispop.cz   (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností)

a to pomocí “Interaktivního PDF formuláře” přímo v ISPOP a nebo prostřednictvím specializovaných odpadářských programů.

! V systému ISPOP je třeba být zaregistrován – jinak nelze hlášení podat !

Roční Hlášení o produkci a nakládání s odpady je možné vytvořit:
   *   pomocí specializovaných počítačových programů na odpadové hospodářství;
   *   nebo pomocí tzv. “Interaktivního PDF formuláře” – na stránkách ISPOP.

Způsoby ohlašování pomocí “Interaktivního PDF formuláře”
Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:
   a)   Prostřednictvím tlačítka “Odeslat do datové schránky” – při odeslání se uvádí ID datové schránky odesílatele
   b)   Prostřednictvím tlačítka “Odeslat on-line do ISPOP”
          –   bez elektronického podpisu,
          –   s elektronickým podpisem.

Roční Hlášení o produkci a nakládání s odpady  je  nutné  podat  do    28.    ÚNORA    2022.

Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace MŽP. Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese: http://www.cenia.cz.

————————————————————————————————————————————————–

                     PŘEPRAVA   NEBEZPEČNÝCH   ODPADŮ   se od 2. 5. 2018 ohlašuje pouze prostřednictvím systému

                                       SEPNO   www.sepno.cz   (Systému Evidence Přepravy Nebezpečných Odpadů)

————————————————————————————————————————————————–

Velkoobjemové kontejnery, tříděný a komunální odpad, čistota veřejných prostranství včetně dětských hřišť a další činnosti v samostatné působnosti MČ jsou agendou Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.

Podle Statutu hl. m. Prahy (vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP) vykonává agendu v přenesené působnosti podle zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek.

Na úseku vodního hospodářství:

Vykonává působnost obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 105 a 106 vodního zákona. Jedná se zejména o:
–   povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami podle § 8 vodního zákona,
–   vydávání stavebního povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona,
–   vydávání souhlasu k ohlášeným vodním dílům a vodohospodářským úpravám podle § 15a vodního zákona,
–   povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 vodního zákona,
–   vydávání souhlasu podle § 17 vodního zákona,
–   působnost povodňového orgánu v období mimo povodeň,
–   vykonávání vodoprávního dozoru,
–   vydávání závazných stanovisek podle § 104 odst. 9 vodního zákona,
–   ukládání pokut podle § 116 až § 125k vodního zákona.

Výjimkou jsou záležitosti, které nebyly Městské části svěřeny Statutem, tj. například:
–   některé záležitosti týkající se úpravny vod v Praze – Podolí,
–   vodního toku Vltavy,
–   schvalování havarijních plánů a řízení prací při zneškodňování havárií,
–   stanovování rozsahu záplavového území a další.

OŽP má dále kompetence svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích, a to např.:
–   přijímání oznámení provozovatele o přerušení nebo omezení dodávky vody,
–   ukládání sankcí a výkon dozoru nad dodržováním ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích.

Dále řeší přestupky na úseku vodního hospodářství.

Formuláře ke stažení (jedná se pouze o vzory včetně vysvětlivek)
jsou k dispozici v sekci Potřebuji vyřídit – Formuláře ke stažení a dále pod Odborem ochrany životního prostředí – odd. vodního a odpadového hospodářství – Vodní hospodářství a dále pak jsou k dispozici na odd. vodního a odpadového hospodářství, a dále jsou přílohou vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a vyhlášky č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Na úseku odpadového hospodářství:

–   zpracovává na základě hlášení původců odpadů (§ 95 zákona o odpadech) jimi zaslané evidence a tyto pak kontroluje a zpracovává do 30. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno,
–   kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
–   může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajistit odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby; při správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu,
–   může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí,
–   vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství:
a)   z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů,
b)   vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona, Formuláře ke stažení: Způsob naložení se stavebními odpady (jedná se pouze o vzory vytvořené OŽP ÚMČ P 5),
c)   vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
–   ukládá fyzickým osobám, které nejsou podnikateli, právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, pokuty za porušení povinností stanovené zákonem o odpadech (§ 117 – § 122) a současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
–   kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby
a)   využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem,
b)   mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona,
–   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede v rozsahu a stanoveným způsobem evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje,
–   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
–   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti nebo neposkytne pravdivé nebo úplné informace související s nakládáním s odpady,
–   ukládá pokutu fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem nevybaví.

Formuláře ke stažení (jedná se pouze o vzory včetně vysvětlivek)
jsou k dispozici v sekci Potřebuji vyřídit – Formuláře ke stažení a dále pod Odborem ochrany životního prostředí – odd. vodního a odpadového hospodářství – Odpadové hospodářství a dále pak jsou přílohou, kromě vzorů způsobů naložení se stavebními odpady, vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů.

Pozor
Uvedené formuláře jsou pouze orientační, protože při jejich vyplňování, podání a tím i splnění zákonných povinností je třeba být zaregistrován v příslušných systémech, přes které se elektronicky konkrétní hlášení a ohlášení provádí.
www.ispop.cz – ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností)
www.sepno.cz – SEPNO (Systém Evidence Přepravy Nebezpečných Odpadů)
Provozovatelem obou systémů je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Na úseku informatiky:

–   zabezpečuje náplň webových stránek odboru na internetu.

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě