Vedoucí

Mgr. Jana Kudrnová

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000437
E-mail: jana.kudrnova@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

Sociálně-právní ochrana dětí je odvětví veřejného práva. Podrobněji je upravena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Některá další opatření sociálně-právní ochrany jsou obsažená v řadě právních předpisů, které se vždy věnují specifické oblasti, jedná se například  o občanský zákoník,  občanský soudní řád, zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy a mnoha dalších zákonech.  Předním hlediskem sociálně-právní ochrany  je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem “bez rozdílu” do jejich 18 let věku a je bezplatná.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 5 je rozděleno na tři části:

 

Úsek péče o rodinu a dítě (agenda rozdělena dle ulic – trvalý pobyt dítěte)

Seznam ulic

– tato agenda se zaměřuje na práci s rodinami dětí, které jsou ohroženy -sociálním vyloučením, domácím násilím a děti ohrožené syndromem CAN
– dále se zaměřuje na práci s rodiči, kteří neplní nebo porušují povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
– je kolizním opatrovníkem v soudních řízeních, kde je potřeba zastoupení nezl. dítěte z důvodu střetu zájmů (rodič x dítě) – řízení o úpravě poměrů pro dobu před a po rozvodu, úprava styku, určení styku, určení otcovství, stanovení výživného atd.
– zastává funkci opatrovníka, poručníka
– zastupuje nezletilé dítě v majetkových otázkách jako je dědické řízení
– zjišťuje názor dítěte pro vyhodnocení situace dítěte a rodiny
– poskytuje sociálně právní poradenství a pomoc dětem a rodičům při řešení rodinných problémů a akutních situacích
– doporučuje spolupráci s odbornými zařízeními a zprostředkovává odbornou pomoc

 

Úsek kurately pro děti a mládež (agenda rozdělena dle ulic – trvalý pobyt dítěte)

Seznam ulic  

– agenda kurátorů pro děti a mládež spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte
– klientem je tedy dítě, které má výchovné problémy, dopouští se trestné činnosti, má vztahové problémy s vrstevníky, rodiči či rodinnými příslušníky, má zkušenost s užívání návykových látek, nebo je již pravidelným uživatelem, dopouští se útěků z domova, záškoláctví
-kuratela provádí výchovné pohovory s dětmi, pracuje s celou rodinou
-pomáhá dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti
-zastupuje dítě v souvislosti s trestním řízení jako orgán sociálně právní ochrany dětí
-sleduje výkon ústavní či ochranné výchovy dětí, navštěvuje děti ve výkonu trestu odnětí svobody
-úsek zajišťuje agendu dětí – cizinců bez doprovodu na území ČR

 

Úsek náhradní rodinné péče (NRP) a doprovázení pěstounů

(agenda rozdělena podle počátečního písmene příjmení dítěte s trvalým pobytem)

Rozdělení dle abecedy

– agenda NRP se zaměřuje na zabezpečení náhradního prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině
– sleduje vývoj dítěte svěřeného do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a dítěte svěřeného do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte
– poskytuje poradenství pro žadatele o NRP –  osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu
– přijímá a zpracovává žádosti žadatelů o zprostředkování NRP
– vede evidenci osob pečujících a osob v evidenci
– tento úsek též zajišťuje doprovázení pěstounů, kteří mají s ÚMČ Praha 5 uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče

 

Kontakty na jednotlivé pracovnice jsou uvedeny níže.

Dokumenty oddělení sociálně právní ochrany dětí

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě