Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana dětí je odvětví veřejného práva. Podrobněji je upravena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Některá další opatření sociálně-právní ochrany jsou obsažená v řadě právních předpisů, které se vždy věnují specifické oblasti, jedná se například  o občanský zákoník,  občanský soudní řád, zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy a mnoha dalších zákonech.  Předním hlediskem sociálně-právní ochrany  je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem "bez rozdílu" do jejich 18 let věku a je bezplatná.

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 5 je rozděleno na tři části:

- Úsek péče o rodinu a dítě (agenda rozdělena dle ulic - trvalý pobyt dítěte)

Seznam ulic

- Úsek kurately pro děti a mládež (agenda rozdělena dle ulic - trvalý pobyt dítěte)

Seznam ulic

- Úsek náhradní rodinná péče (agenda rozdělena podle počátečního písmene příjmení dítěte s trvalým pobytem)

 Rozdělení agendy dle abecedy

 

Úsek péče o rodinu a dítě

- tato agenda se zaměřuje na práci s rodinami dětí, které jsou ohroženy -sociálním vyloučením, domácím násilím a děti ohrožené syndromem CAN
- dále se zaměřuje na práci s rodiči, kteří neplní nebo porušují povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
- je kolizním opatrovníkem v soudních řízeních, kde je potřeba zastoupení nezl. dítěte z důvodu střetu zájmů (rodič x dítě) – řízení o úpravě poměrů pro dobu před a po rozvodu, úprava styku, určení styku, určení otcovství, stanovení výživného atd.
- zastává funkci opatrovníka, poručníka
- zastupuje nezletilé dítě v majetkových otázkách jako je dědické řízení
- zjišťuje názor dítěte pro vyhodnocení situace dítěte a rodiny
- poskytuje sociálně právní poradenství a pomoc dětem a rodičům při řešení rodinných problémů a akutních situacích
- doporučuje spolupráci s odbornými zařízeními a zprostředkovává odbornou pomoc

 

Úsek kurately pro děti a mládež

-agenda kurátorů pro děti a mládež spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte
-klientem je tedy dítě, které má výchovné problémy, dopouští se trestné činnosti, má vztahové problémy s vrstevníky, rodiči či rodinnými příslušníky, má zkušenost s užívání návykových látek, nebo je již pravidelným uživatelem, dopouští se útěků z domova, záškoláctví
-kuratela provádí výchovné pohovory s dětmi, pracuje s celou rodinou
-pomáhá dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti
-zastupuje dítě v souvislosti s trestním řízení jako orgán sociálně právní ochrany dětí
-sleduje výkon ústavní či ochranné výchovy dětí, navštěvuje děti ve výkonu trestu odnětí svobody
-úsek zajišťuje agendu dětí – cizinců bez doprovodu na území ČR

 

Úsek náhradní rodinné péče (NRP) a doprovázení pěstounů

- agenda NRP se zaměřuje na zabezpečení náhradního prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině
- sleduje vývoj dítěte svěřeného do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a dítěte svěřeného do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte
- poskytuje poradenství pro žadatele o NRP -  osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu
- přijímá a zpracovává žádosti žadatelů o zprostředkování NRP
- vede evidenci osob pečujících a osob v evidenci
- tento úsek též zajišťuje doprovázení pěstounů, kteří mají s ÚMČ Praha 5 uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče

 

Kontakty na jednotlivé pracovnice jsou uvedeny níže.

Dokumenty oddělení sociálně právní ochrany dětí

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. Jana Kudrnovávedoucí odděleníjana.kudrnova@praha5.cz257000437
Bc. Jakub Mejzlíkkurátor pro děti a mládéžjakub.mejzlik@praha5.cz257000419
Bc. Markéta Čermákovásociální pracovnicemarketa.cermakova@praha5.cz257000426
Mgr. Veronika Faberovásociální pracovniceveronika.faberova@praha5.cz257000424
Kateřina Grygarčíková, DiS.sociální pracovnicekaterina.grygarcikova@praha5.cz257000445
Bc. Aneta Kopáčková, DiS.sociální pracovniceaneta.kopackova@praha5.cz257000467
Mgr. Petra Lysková, MBAsociální pracovnicepetra.lyskova@praha5.cz257000417
Vlasta Mlynářová, DiS.sociální pracovnicevlasta.mlynarova@praha5.cz257000434
Soňa Zumanovásociální pracovnicesona.zumanova@praha5.cz257000438
Tereza Žďánská, DiS.sociální pracovnicetereza.zdanska@praha5.cz257000428
Bc. Eliška Březinová, DiS.kurátorka pro děti a mládeželiska.brezinova@praha5.cz257000466
Lucie Čermáková (Dvořáková), DiS.kurátorka pro děti a mládežlucie.cermakova@praha5.cz257000475
Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.kurátor pro děti a mládežjiannis.georgiou@praha5.cz257000436
Bc. Eva Lea Gotthardová, DiS.kurátorka pro děti a mládež; agenda nezletilých cizinců bez doprovoduevalea.gotthardova@praha5.cz257000433
Bc. Zuzana Kabátovánáhradní rodinná péče - sociální pracovnicezuzana.kabatova@praha5.cz257000453
Bc. Jana Součková, DiS.náhradní rodinná péče - sociální pracovnicejana.souckova@praha5.cz257000416
Hana Stejskalová, DiSnáhradní rodinná péče - sociální pracovnicehana.stejskalova@praha5.cz257000418