Odbor Stavební úřad

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Výkon stavebního úřadu v plném rozsahu
V jakém případě ve věci jednat

Umisťování a povolování staveb

https://www.praha5.cz/sekce/odbor-stavebni-urad/

 

Charakteristika úkonu Umisťování a povolování staveb
Výsledek úkonu Forma povolení
Kdy věc řešit Výstavba v území
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Oprávnění k podání žádosti, plná moc k zastupování apod.

https://www.praha5.cz/sekce/odbor-stavebni-urad/

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Oprávnění k podání žádosti

https://www.praha5.cz/sekce/odbor-stavebni-urad/

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Podatelna Úřadu MČ Praha 5

podatelna@praha5.cz

 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Poštovní přeprava, podatelna úřadu

Úřad městské části Praha 5
nám. 14. října 1381/4,
Praha 5,
PSČ 150 22,
P. O. BOX č. 22

Náležitosti podání projektové dokumentace

Dle vyhl. Č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb

https://www.zakonyprolidi.cz/

 

Náležitosti podání

Dotčené orgány a správci sítí viz. web. stránky

https://www.praha5.cz/sekce/odbor-stavebni-urad/

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Opravné prostředky

Dle správního řádu a stavebního zákona

z.č. 500/2004 Sb., Správní řád

z.č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon

https://www.zakonyprolidi.cz/

 

Dotazy

https://www.praha5.cz/sekce/odbor-stavebni-urad/

 

Sankce Dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. – Zákon o přestupcích
Působnost Přenesená působnost státní správy pro MČ Praha 5 a MČ Praha -Slivenec
Oblast Správní území viz. uvedené katastry na web. stránkách
Klíčová slova Stavební úřad
Počátek platnosti popisu úkonu Podání žádosti
Konec platnosti popisu úkonu Vydání povolení k užívání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Zápis do Registru územní identifikace nemovitostí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě