Vedoucí

Ivana Kosová, DiS.

Funkce: vedoucí oddělení, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
Telefon: 257000439
E-mail: ivana.kosova@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

 

Oddělení poskytuje sociální poradenství občanům v nepříznivé situaci v oblasti sociální péče a sociálních služeb.

Sociální pracovník poskytuje sociálního poradenství pro cílové skupiny zdravotně postižení, rodiny s dětmi, senioři a osoby v hmotné nouzi, které se ocitly v nepříznivé životní a krizové situaci. Provádí depistážní činnosti zaměřené na cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci.

Veřejný opatrovník poskytuje poradenství v oblasti opatrovnictví a zastupuje osoby, které jsou omezeny na svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu. Má povinnost chránit prospěch dané osoby, pomáhá těmto osobám řešit složité životní situace a orientovat se v běžném životě. Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, s rodinou, soudy, ubytovateli, úřady a zvláště se samotným opatrovancem, kterému je nápomocen při řešení jednotlivých životních situací.

Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb organizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Prostřednictvím této metody se plánuje rozvoj služeb na daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Komunitního plánování se účastní uživatelé, poskytovatelé služeb a představitelé samosprávy jako zadavatelé. Je to  proces, který je charakteristický vysokým podílem účasti veřejnosti, klientů a potencionálních klientů sociálních služeb na definování vlastních potřeb a hledání zdrojů a možností řešení problémů v rámci komunity. Cílem je lepší dostupnost sociálních služeb pro občany.

Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb se dále zaměřuje na:

Zajišťování agendy zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění. Úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k dlouhodobému nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním a s ustanovením zvláštního příjemce souhlasí. Pokud  oprávněný není schopen podpisu a vyjádřit se k žádosti, ustanovuje se mu opatrovník pro správní řízení z důvodu hájení práv oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Úřad rozhoduje a následně dohlíží, jak ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti. Neplní-li zvláštní příjemce své povinnosti, rozhodne městský úřad o zrušení zvláštního příjemce a ustanoví příjemce nového. Rozhodnutí může městský úřad zrušit v případě, že odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven.

Zabezpečuje vydávání a výměnu parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Zajišťování koordinace agendy životních jubileí.

Zajišťování sociálních pohřbů dle zákona o pohřebnictví.

Zajišťování agendy odúmrtí.

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ivana Kosová, DiS. vedoucí oddělení, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 257000439 ivana.kosova@praha5.cz
Petr Chvátal koordinátor agendy životních jubileí, tajemník Výboru sociálního a zdravotního 257000468 petr.chvatal@praha5.cz
Mgr. Anna Novotná veřejný opatrovník, sociální pracovník 257000427 anna.novotna@praha5.cz
Bc. Eva Novotná sociální pracovnice 257000471 eva.novotna@praha5.cz
Ivana Plášilová veřejný opatrovník, sociální pracovník 257000431 ivana.plasilova@praha5.cz
Markéta Ručková sociální pracovnice 257000420 marketa.ruckova@praha5.cz
Bc. Karel Štochl veřejný opatrovník, sociální pracovník 257000463 karel.stochl@praha5.cz

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě