Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb

Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb se zaměřuje zejména na :

Zajištění sociálního poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, senioři a osoby v hmotné nouzi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a krizové situaci.

Provádění depistážní činnosti zaměřené na cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci.

Výkonem opatrovnictví  u osob omezených na svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu. Opatrovník poskytuje poradenství v této oblasti, má povinnost chránit prospěch dané osoby, pomáhá těmto osobám řešit složité životní situace a orientovat se v běžném životě. Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, s rodinou, soudy, ubytovateli, úřady a zvláště se samotným opatrovancem, kterému je nápomocen při řešení jednotlivých životních situací.

Zajišťování sociálních pohřbů u zcela osamělých občanů.

Zajišťování agendy zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění. Úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k dlouhodobému nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním a s ustanovením zvláštního příjemce souhlasí.

Zabezpečuje vydávání a výměnu parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou.

Zajišťuje agendu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím které plánujeme rozvoj služeb na daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Komunitního plánování se účastní uživatelé, poskytovatelé služeb a zadavatelé. Je to  proces, který je charakteristický vysokým podílem účasti veřejnosti, klientů a potencionálních klientů na definování vlastních potřeb a hledání zdrojů a možností řešení problémů v rámci komunity. Cílem je lepší dostupnost sociálních služeb pro občany.

Dokumenty oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb

Jméno Funkce E-mail Telefon
Naděžda Čapkovásociální poradenství, parkovací průkazy pro OZP, agenda zvl. příjemců dávek důchod. poj.,nadezda.capkova@praha5.cz257000427
Petr Chvátalkoordinátor agendy životních jubileí, tajemník Komise sociální a zdravotnípetr.chvatal@praha5.cz257000468
Ivana Kosová, DiS.vedoucí oddělení, koordinátorka komunitního plánování sociálních služebivana.kosova@praha5.cz257000439
Bc. Martina Markovásociální pracovník/koordinátor sociální pomoci - veřejný opatrovníkmartina.markova@praha5.cz257000471
Ivana Plášilováveřejný opatrovník, sociální pracovníkivana.plasilova@praha5.cz257000431
Bc. Karel Štochlveřejný opatrovník, sociální pracovníkkarel.stochl@praha5.cz257000463
Jitka Straňáková, DiS.sociální poradenství, parkovací průkazy pro OZP, agenda zvl. příjemců dávek důchod. poj.,jitka.stranakova@praha5.cz257000420