Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu

Zajišťování správy veřejné zeleně (parků, dětských hřišť a sportovišť) a zajišťování čistoty a pořádku veřejného prostranství.

https://www.praha5.cz/sekce/odbor-spravy-verejneho-prostranstvi-a-zelene/

V jakém případě ve věci jednat

Správa, údržba, koordinace, revitalizace, rekonstrukce v rámci území městské části Praha 5 dle Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, § 1.

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Mapa

Charakteristika úkonu

– v rámci schváleného rozpočtu MČP5 vykonává údržbu a správu veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť na území MČP5 v rámci pasportu zeleně

Seznam dětských hřišť a sportovišť

Seznam parků

– spravuje veřejná prostranství z hlediska čistoty a úklidu,

– zajišťuje aktualizaci pasportu městské zeleně, dětských hřišť a sportovišť,

– likviduje škodlivé organismy včetně plevelů a invazních druhů rostlin dle zák. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,

– zajišťuje koordinaci s Technickou správou komunikací, městskou a státní policií v oblasti čistoty, porušování veřejného pořádku, apod.,

– zajišťuje koordinaci s Magistrátem hl. města Prahy v oblasti velkoobjemových kontejnerů, komunálního odpadu, deratizace, apod.,

– organizuje přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů,

– vydává souhlasy k vjezdu na komunikace s instalovaným dopravním značením B1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) nebo B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou “mimo vozidel se souhlasem městské části”,

– vznáší připomínky k nařízení č. 18/2010 sb. hl. m. Prahy ve věci zimní údržby komunikací na území MČ.

Výsledek úkonu Správa, údržba, koordinace, revitalizace, rekonstrukce.
Kdy věc řešit Správa, údržba, koordinace, revitalizace, rekonstrukce.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky x
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky x
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky x
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat x
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky x
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky x
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu x
Opravné prostředky x
Časté dotazy

Dotaz:

Rád bych požádal o domovní stanoviště tříděného odpadu. Co mám pro to udělat?

Odpověď:

Vyplněnou a podepsanou žádost (ke stažení ZDE) zašlete na e-mail: milan.tikal@praha5.cz. Upozorňujeme, že služba je zatím k dispozici pouze pro katastrální území Smíchov a Košíře. Bližší informace najdete ZDE a dotazy Vám rádi zodpovíme na tel.: 257 000 307.

Dotaz:

Kde na webových stránkách najdu rozpis velkoobjemových kontejnerů?

Odpověď:

Kontejnery, sběrné dvory a štěpkování  → Velkoobjemové kontejnery.

ZDE

Dotaz:

Kdo zajišťuje údržbu chodníků a komunikací?

Odpověď:

Běžnou údržbu chodníků a komunikací na území MČ Praha 5 zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Přehled blokového čištění naleznete na webových stránkách TSK:  https://www.tsk-praha.cz/wps/portal

 

Zimní údržbu chodníků a komunikací taktéž zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Podrobnou mapu s rozdělením chodníků dle pořadí naleznete na stránkách TSK: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal

Jsou zde i kontakty na oblastní správy, kam můžete hlásit případné nedostatky.

Dotaz:

Poplatek za komunální odpad – kdo platí poplatek a komu?

Odpověď:

Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2020, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Správcem poplatku je Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci, kde vzniká komunální odpad. Je-li vlastníků více nebo jde-li o budovu, ve které vzniklo SVJ, je plátcem toto společenství.

ZDE

Dotaz:

Kdo je zodpovědný za nepořádek okolo nádoby na směsný odpad?

Odpověď:

Stav, kdy jsou nádoby na odpad přeplněné, a množství odpadu je i kolem nich není nedopatřením svozových společností, ale majitelů či správců příslušných objektů. Právě oni jsou podle vyhlášky zodpovědní za zajištění dostatečného počtu nádob na směsný odpad, za jejich pravidelný a dostatečný odvoz a za úklid v jejich okolí.
Zaměstnanci svozových společností nejsou povinni automaticky uklízet odpad kolem nádob na směsný odpad.

Dotaz:

Jak probíhá svoz bioodpadu – hnědá popelnice – na území hlavního města Prahy?

Odpověď:

Nádobu lze objednat vlastníkem objektu vyplněním žádosti elektronicky  https://bio.praha.eu/formular/ nebo osobně na zákaznickém místě svozové společnosti, která v dané oblasti sváží komunální odpad. Na území MČ Praha 5 se jedná o svozovou společnost Pražské služby a.s. – info@psas.cz

Dotaz:

Komu, kdy a jak budu platit za svoz bioodpadu?

Odpověď:

Od ledna 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti přes prohlášení plátce poplatku hlášenou nádobu na směsný komunální odpad, bezplatná.

Dotaz:

Kdo zajišťuje svoz tříděného odpadu na venkovních stanovištích a pro koho jsou stanoviště určena?

Odpověď:

Na území MČ Praha 5 zajišťuje svoz tříděného odpadu na venkovních stanovištích svozová společnost Pražské služby a.s.

Tyto kontejnery jsou určeny pro odevzdávání vytříděného odpadu, který pochází z pražských domácností. Tato služba je hrazena Magistrátem hl. m. Prahy. Více informací na https://www.psas.cz/svoz-trideneho-odpadu

Dotaz:

Kdo zajišťuje úklid na stanovištích tříděného odpadu?

Odpověď:

Úklid stanoviště zajišťuje příslušná svozová společnost, na území MČ Praha 5 je to společnost Pražské služby a.s. V případě znečištění stanoviště může občan kontaktovat úřad MČ Praha 5, který zajistí zjednání nápravy a to na petra.kokoskova@praha5.cz

Dotaz:

Kde je možné bezplatně využít služby sběrného dvoru?

Odpověď:

Sběrné dvory slouží k odkládání vybraných druhů odpadů. Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří obsluze dvora prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města (resp. na příslušné městské části). Pro občany Městské části Praha 5 jsou to sběrné dvory hlavního města Prahy KlikatáPuchmajerova

Tyto sběrné dvory jsou provozovány společností Pražské služby a.s. https://www.psas.cz/sberne-dvory

Dotaz:

Kam nahlásit vrak vozidla?

Odpověď:

Vraky vozidel na pozemních komunikacích řeší Správa služeb hl. m. Prahy. Upozornění na vrak vozidla můžete zaslat na e-mail: epodatelna@sshmp.cz

nebo nahlásit přímo na tel.: 222 027 511.

Vraky vozidel, které jsou umístěny mimo pozemní komunikace (např. v zeleni), řeší Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Prahy 5. Tyto vraky zasílejte na e-mail: milan.tikal@praha5.cz nebo volejte na tel.: 257 000 307.

Dotaz:

Kam nahlásit poruchu veřejného osvětlení?

Odpověď:

Správu veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy zajištuje společnost Technologie hlavního města Prahy a.s.

Poruchy veřejného osvětlení je možné hlásit zde: https://www.thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch

Sankce x
Působnost Samostatná působnost
Oblast V rámci městské části Praha 5 (katastrální území Smíchov, Košíře, Radlice, Jinonice, Motol, Hlubočepy).
Klíčová slova Správa, údržba, koordinace, revitalizace, rekonstrukce, dětské hřiště, sportoviště, velkoobjemové kontejnery, tříděný odpad
Počátek platnosti popisu úkonu x
Konec platnosti popisu úkonu x
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému x

* není orgánem veřejné moci

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě