Nabytí státního občanství udělením nebo prohlášením

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Nabytí státního občanství udělením nebo prohlášením
V jakém případě ve věci jednat Pokud chce cizinec nabýt státní občanství České republiky
Charakteristika úkonu Nabytí státního občanství České republiky
Výsledek úkonu Na základě žádosti o u dělení nebo prohlášení je vydána Listina o nabytí státního občanství.
Kdy věc řešit

Na Úřadu městské části Praha 5 lze podat žádost o udělení nebo prohlášení o nabytí státního občanství cizinců, kteří mají trvalý pobyt na území Prahy 5.

 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Předložení dokladů:

K prohlášení o nabytí státního občanství České republiky prohlašovatel připojí:

– rodný list,

– oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

– rodné listy rodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství, nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

– rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

– doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

K žádosti o udělení státního občanství České republiky žadatel připojí:
a) rodný list,

b) oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (dále jen “partnerství”), pokud uzavřel manželství nebo vstoupil do partnerství,
c) doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství, pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno,
d) úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
e) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele podle § 14 odst. 3 písm. b), nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, jde-li o cizí stát, kde žadatel v posledních 10 letech pobýval po kratší dobu nebo cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává či jej odmítá žadateli vydat, (dále jen “doklad o bezúhonnosti”); tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců,

f) životopis, zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvede zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v České republice a rodinném a společenském životě,
g) doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky pro účely udělování státního občanství (dále jen “zkouška z jazyka a reálií”) nebo doklady, které prokáží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, nebo že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky, nejedná-li se o žadatele mladšího 15 nebo staršího 65 let.

Žadatel k žádosti o udělení státního občanství České republiky dále připojí:
a) doklady, které prokazují pobyt žadatele na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí,

b) potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky.
Žadatel dále k žádosti připojí doklady prokazující zdroje jeho finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v České republice, zejména:

a) potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu,
b) doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera 8), pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán,

c) doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí.

Žadatel, který v České republice vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti dále připojí

a) potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu,
b) pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v České republice v minulosti věnoval.

Žadatel, který studuje nebo v minulosti na území České republiky studoval, k žádosti dále připojí:

a) potvrzení o studiu,

b) poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

 

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Nelze řešit elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Matriční úřad dle místa trvalého pobytu fyzické osoby.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Za podání žádosti o udělení státního občanství České republiky se hradí tyto správní poplatky:
Zletilá osoba – 2000 Kč
Nezletilá osoba – 500 Kč
Azylant – 500 Kč
Platba správního poplatku se uskutečňuje v hotovosti v místě podání žádosti.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky Úřad městské části Praha 5 ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, a pokud splněny nejsou, rozhodne o tom, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra žádosti o udělení českého státního občanství, vydá ve věci zamítavé rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení občanství České republiky lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra. Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu.

Časté dotazy

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/nabyti-statniho-obcanstvi-ceske-republiky-prohlasenim-podle-31-zakona-o-statnim-obcanstvi-ceske-republiky/

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/nabyti-statniho-obcanstvi-ceske-republiky-prohlasenim-podle-32-zakona-o-statnim-obcanstvi-ceske-republiky/

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/nabyti-statniho-obcanstvi-ceske-republiky-prohlasenim-podle-34-zakona-o-statnim-obcanstvi-ceske-republiky/

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/nabyti-statniho-obcanstvi-ceske-republiky-prohlasenim-podle-35-zakona-o-statnim-obcanstvi-ceske-republiky/

 

https://www.praha5.cz/zivotni-situace/nabyti-statniho-obcanstvi-ceske-republiky-udelenim-dle-zakona-c-186-2013-sb/

Sankce Uvedení nepravdivých či neúplných údajů lze kvalifikovat jako přestupek (pokuta do 20 tis. Kč), zatajení či úmyslné uvedení nepravdivých údajů (pokuta do 50 tis. Kč).
Působnost státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
Oblast Upravuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Klíčová slova Státní občanství, nabytí státního občanství
Počátek platnosti popisu úkonu
Konec platnosti popisu úkonu
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému ano

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě